simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬ XXX X ܕܦܓܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ . ܘܡܢ ܐܚܪܬܐ ܡܟܬܒܢܘܬ ܐܘ ܐܓܪܬܐ ܣܢܐܓܪܘܬܐ ⁹ܐܫܟܚܬ
SevAnt:LuqJul ܕܐܟܚܕܐ ܒܓܘܙܠܐ ܩܢ̣ܐ ܗ̣ܘܐ ܘܠܐ ¹0ܝܩܘܕܘܬܐ · ܗܟܝܠ ܐܘ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܡܟܐܪ ܠܗ̇ܘ ܕܥܠ ܗܕܐ ܡܬܚܪܐ ܀ ⁸ܕܡܕܝܢ ܠܐ ⁹ܢܗܝܡܢ