simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܘܠܘ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ . ¹⁴ Xܡ ܕܚܕ ܘܕܝܠܗ ܟܕ ܡܛܠ ܟܝܢܐܝܬ ܐܢܘܢ ܚܫܐ̈ . ܘܠܘ ܥܠ ܕܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ Xܬܝܗܝܢ .
SevAnt:LuqJul ܕܠܘ ܡܢ ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܐܘ ܐܓܪܬܐ ܣܝܡܐ . ܐܝܬ ܠܡܚܘܝܘ ܠܟܘܠܗ ܡܛܠ ܘܥܠ ܟܬܒܐ ¹ܕܫܠܝܚܐ̈ ܘܕܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ . ܘܥܠ ܟܬܒܐ ²ܕܪܘܚ .
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܡܘܠܕ ܠܚܒܠܐ . X ܘܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ . ܡܬܩܛܪܓ ܕܝܢ ܒܢܡܘܣܐ ܘܠܛܡܐܘܬܐ̈ ܗ̣ܘܐ ²ܚܝܒܐ .
SevAnt:LuqJul ]ܗܕܐ²[ܐܦ ܐܫܥܝܐ ]ܝܘ[ܡ] ³ܗܢ[ܐXܐܟܪܙ ܘܐܡܕ̇ ]ܗܐ⁴[ ܡܛܠ ²ܡܚܣܢܐ ܕܝܢ ܒܡܠܦܢܘܬܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ]ܒ[ܚܝܪܐ̈ ²ܡܠܦܢܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܝܕܐܢܫܝܢ ܡܬܥܒ]ܪܝܢ ⁴[ܗܘܘ ܥܠܝܢ ܟܕ ܦܣ]ܥܝܢ ܡܛܠ . ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܪܝܬ]ܐ ܣܐܡ ܘܡܡܨܥ ³[ܒܗܠܝܢ .
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܕܒܡܠܦܢܐ̈ ܡܬܥܕܠ ܐܢܬ . ܥܠ ܕܠܐ ܐܡܪܝܢ̈ ܐܟܘܬܟ ܐܝܟ ܡܛܠ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܘܐܡ̇ܪ ܗܠܝܢ ܕܒܠܥܬ ܒܒܝܬܐ ܚܒܝܒܐ ³ܕܝܠܝ .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܟܕ ܫܒ̇ܩ ܗ̣ܘܐ ܕܢܚܫ ܗ̣ܘ ܦܓܪܐ . ܘܠܐ ܗ̣ܘ ܡܢܟܪܝ ܗ̣ܘܐ ܡܛܠ ܠܓܢܣܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܢ ܙܟܘܬܐ ܘܬܘܪܨܐ ܡܣ]ܬܢܝܩܝܢ ¹0[ܗܘܘ .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܘܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘܐ . ܕܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܣܝܡ ܢܦܫܝ . ܡܛܠ ܘܪܝܫܝܬܐ ܕܡܘܠܕܢ ܕܡܢ ܕܪܝܫ ⁹ܘܕܩܝܡܬܐ ¹0ܕܡܝܬܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܒܠܚܘܕ ܐܬܒܛܢ ܒܠܥܕ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܓܒܪܐ . ¹¹ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܟܕ ܡܨܛܢܥ ܕܢܐܡܪ . ⁸ܕܦܓܪܗ ⁹ܕܡܫܝܚܐ ܡܥܠܝܐ ¹0ܗ̣ܘܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܒܪܢܫܐ ¹²ܗ̣ܘܐ Xܐܝܟ ܪܡܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܗܘܝ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܬܘܒ ¹0ܕܕܝܠܗ Xܝܬܝܗܝܢ ܐܡܪ ¹¹ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܐܦ ¹²ܦܘܠܘܣ ܐܡ̣ܪ . ܕܐܢ ܢܚܫ ܥܡܗܐܦ ¹²ܥܡܗ ܢܫܬܒܚ . - ܡܛܠ ܐܦ ܚܢܢ ܐܝܟ ܡܫܘܚܬܢ XX X ܡܬܒܣܡܝܢ ܚܢܢ ¹¹ܐܢܢܬܬܥܝܪ .
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܬܪܒܝܬܐ ܕܩܘܡܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܘܚܫܐ̈ ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ . ܡܛܠ ܐܠܗ ܡܬܪܫܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܣܝܪܐ ܐܣܬܟܠܝܗ̇ ¹¹ܠܡܫܝܚܐ .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܕܛܥܡ ܡܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܐܡܕ̇ ܥܠ ܕܐܬܥܪܙܠ ܡܢ ܥܡܗ ܡܛܠ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܕܢܚܫ ܡܫܬܠܛ ܒܕܥܪܩ ܗܘ ܚܫܐ . ܡܢܗ̇ ¹ܕܡܠܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܒܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܠܡܚܫ ܢܬܐܡܪ ܕܚܫ . ܟܕ ܛܒ ܩܘܝ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܡܛܠ . ܕܝܠܗܓܝܪ ܥܒܕܗ ܠܦܓܪܐ . ܗ̇ܘ ܕܡܨܐ ܗܘܐ ¹ܕܢܚܫ .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܩܛܥܐ ܠܢ . ܐܦܢ ¹⁵ܓܝܪ ܒܪ ܐܢܫܢ X ¹ܒܪܝܐ ܡܬܚܒܠ . ܡܛܠ . ܘܒܐܓܘܢܐ ܛܒܐ ܕܚܠܦ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܬܟܬܫܝܢ ܚܢܢ ¹⁴ܐܡܪ .
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܟܝܢܗ . ܠܘ ܟܐܢܐܝܬ ܡܣܬܒܪܝܢ̈ ܚܢܢ ܠܗܢܘܢ ܡܛܠ [ . . . ]ܠܗ . ܠܐ ܣܒ̇ܠ ܕܝܢ ܕܡܢܗ̇ܘܢ ܠܣܘܓܦܢܐ ¹⁵ܕܚܫܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܪܐܦ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܟ̇ܬܒ ܓܪܓܪܝܘܣ ⁷ܗ̇ܘ ܓܪܝܓܪܝܘܣX . ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܚܝ ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܘܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗ ܐܒܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܣܓܝܐܐ̈ ܘܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܐܫܬܒܚܘ . ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ . ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܡܛܠ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܒܚܐ Xܝܐܝܟ ܕܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ .
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܡ̣ܪ ܕܣܐ̇ܡ ܐܢܐ ܚܠܦ ܥܪܒܐ̈ ܕܝܠܝ ܡܕܝܢ ܠܫܒ̇ܩ ܡܛܠ ܪܫܗ ܘܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܗ̇ܝ ܕܠܓܘ ܡܢ ܦܓܪܐ . ܠܢܦܫܐ ܕܝܠܗ ܐܘܕܥ .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܬ ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܕܨܕܩܝܐ ܘܐܚܒ ܗ̇ܢܘܢ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܬܩ̣ܛܠ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܘܪܫܠܡ .