simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul --¹⁸ܫܬܝܩX--¹⁵XXX . --¹⁶ ܡܛܠ ܡܟܣܢܘܬܐ ܟܐܢܬܐ :
SevAnt:LuqJul . - . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܝܕ ܒܪ
SevAnt:LuqJul . - . ܡܛܠ ܗܕܐ ܩܝܣܐ ܠܘܩܒܠ
SevAnt:LuqJul . - . ܡܛܠ ܚܫܘܗܝ̈ ܗܟܝܠ ¹¹ܕܡܫܝܚܐ
SevAnt:LuqJul . - . ܡܛܠ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul - . . ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܓܡܝܪܐ ܕܒܚܒ̇ܠܐ
SevAnt:LuqJul - . . ܡܛܠ ܗ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ
SevAnt:LuqJul ܕܕܘܝܪ . . ܡܛܠ ܕܒܥܘܠܐ ܐܬܒܛܢܬܢܝ :
SevAnt:LuqJul ܕܥܬܝܪ . . ܡܛܠ ܕܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܦܓܪܐ
SevAnt:LuqJul ܕܥܬܝܪ . . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܪ ܕܨܒ̇ܐ
SevAnt:LuqJul ܕܢܙܟܐ 0ܢܒܛܠ . ܡܛܠ ¹0ܗܕܐ ܒܦܓܪܐ ܒܪ
SevAnt:LuqJul XX 108ܕܡܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܗܢܘܢ ܕܙܟܝܢ
SevAnt:LuqJul XX 11ܕܝܠܗ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܒܣܪ ܚܫ
SevAnt:LuqJul . ]ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ ²[ . .
SevAnt:LuqJul ܕܘܟܪܢܐ X . ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܡܪܝܐ ܡܠܠܬ
SevAnt:LuqJul ܡܘܕܝܢܢ X . ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܚܝܠܐ ܘܒܫܘܠܛܢܐ
SevAnt:LuqJul ܝX XX81ܕܝܠܕܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܘܦܐ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqJul ܡܢܦܫ Xܘܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܫܐ ⁷ܕܦܘܪܩܢܐ
SevAnt:LuqJul ܗ̣ܘܐ Xܝܕܒܗܐܡܪ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܢܐ ܡܣܬܟܠܝܢ
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܘܗܝ Xܝܚܫܐ . ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܘܦܓܪܐ