simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܡܟܣܢܘܬܐ ܟܐܢܬܐ : ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕ ܕܒ̇ܩ ܡܛܠ ·ܘܡܬܬܗܐX . --¹⁷XXX . --¹⁸ܫܬܝܩX--¹⁵XXX . --¹⁶
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܕܒܝܕ ܒܪ ܢܫܐ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ . ܗܟܢܐ ³ܐܦ ܒܝܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܐܠܗܝܐ . ܠܐ ܝܠܦܘ ܕܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܢܬܪܥܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ . - .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܩܝܣܐ ܠܘܩܒܠ ܠܘܩܒܠ ܐܝܕܝܐ X ܐܝܕܝܐ̈ . ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܐܝܬ ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕ ܒܪܘܚܐ ܟ̇ܬܒ ܗܟܢܐ . - .
SevAnt:LuqJul ܚܫܘܗܝ̈ ܗܟܝܠ ¹¹ܕܡܫܝܚܐ ܠܐ X-- ⁸ܐܦ . ܝܩ -- ⁵ܪܕܝܢܐX -- ܡܛܠ ܒܗ̇ܘ ܕܨܒ̣ܐ ܕܢܚܫ . ܡܐܣܝܢܐ̈ ܕܝܢ ܗܘܝܢ ܕܗ̇ ܕܚܫܝܢ̈ . - .
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܕܡܐܢܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܡܛܠ ܘܒܣܪܐ ܐܠܒܫܬܢܝ ܝ ܒܓܝܕܐ̈ ܕܝܢ ܘܒܓܪܡܐ̈ ܫܪܪܬܢܝ . . - .
SevAnt:LuqJul ܫܪܝܐ ܓܡܝܪܐ ܕܒܚܒ̇ܠܐ ܡܢ ܕܘܝܕ ܡܢ ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܡܛܠ ܒܒܣܪ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܗ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . - . .
SevAnt:LuqJul ܗ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ . Xܚܫܘܟܐ ܚܠܦ ܢܗܝܪܐ . ܡܛܠ ܕܥܡܢܘ ܡܛܠ ܕܟܘܪܗ̈ ܕܡ̇ܦܢܝܐ ܠܐܕܡ ܥܬܝܩܐ : ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܢܦܠ . . - . .
SevAnt:LuqJul ܕܒܥܘܠܐ ܐܬܒܛܢܬܢܝ : ܘܒܚܛܗܐ̈ ܒܛܢܬܢܝ ܐܡܝ . ܟܕ ܕܒܚܬܐ ܡܛܠ . ܐ ܕܬܫܟܚ ܘܐܦ ܨܝܕ ܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܕܬܬܢܣܒ ܗ̇ܝ ܕܕܘܝܪ . .
SevAnt:LuqJul ܕܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܦܓܪܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܡܬܦܣܩ ܒܦܣܩܐ ܕܡܢ ܡܛܠ ܗ̣ܝ ܕܦܣܩܐ ܕܦܓܪܐ ܝܢܢܬܪܢܐ ܥܠ ܗ̇ܘ ܬܫܢܝܩܐ ܕܥܬܝܪ . .
SevAnt:LuqJul ܗܕܐ ܐܡܪ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܕܐܝܟܐ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܐܢܐ ܘܗܠܝܢ ܢܗܘܘܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܠܫܘܒܚܗ ܕܗܪܟܐ ܒܠܚܘܕ ܢܚܙܐ . ܐܠܐ ܘܠܗܘ ܕܥܬܝܪ . .
SevAnt:LuqJul ¹0ܗܕܐ ܒܦܓܪܐ ܒܪ ܟܝܢܢ ܘܕܚܐܫܐܟܘܬܢ ܘܕܡܟܢ ܕܢܚܫ ܡܛܠ ⁹ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܐܘܚܕܢܗ . ܨܒ̣ܐ ܗ̣ܘܐ ܕܢܙܟܐ 0ܢܒܛܠ .
SevAnt:LuqJul ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܗܢܘܢ ܕܙܟܝܢ ܚܢܢ ܢܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܦܐܐ ܠܐܠܗܐ . ܘܢܫܪܐ ܐܘܚܕܢܗ XX XX 108ܕܡܘܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܒܒܣܪ ܚܫ ܨܒܝܢܐܝܬ . ܒܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܫܬܡܗ ܦܪܘܩܐ ܡܛܠ ܢܬܐܡܪ ܕܚܫ . ܟܕ ܛܒ ܩܘܝ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܒܟܝܢܐ ܝXX XX 11ܕܝܠܗ .
SevAnt:LuqJul ²[ . . . . . . . ]ܗܘ ܢܬܝܕܥ ²[ ]ܚܫܘܫܐ ] ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܕܡܛܠ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ²[ . . . . . . ]ܕܐܠܗܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܐܢܐ ܡܪܝܐ ܡܠܠܬ . . - . XXXXX X ܘܒܢܒܝܐ ܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܡܛܠ ܡܛܠ . ܢܗܘܐ ܕܡܟܝ ܒܡܨܥܬܗ ܕܐܪܥܟܝ . ܠܐ ܢXܘܐ ܠܟܝ ܕܘܟܪܢܐ X .
SevAnt:LuqJul ܕܠܘ ܒܚܝܠܐ ܘܒܫܘܠܛܢܐ ⁷ܨܒ̣ܐ ܗܘ̣ܐ ܥܡܢܘܐܝܠ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܛܠ X²ܕܡܘܬܐ . ܘܕܫܟܝܚܢ ܗܘܝ ܒܗ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܘܕܝܢܢ X .
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܢܘܦܐ ܗ̇ܘ ܓܢܣܐ . ܒܕܓܘܢ ܘܕܒܚܬ ܦܩ̇ܕ ܗ̣ܘܐ ܕܬܬܩܪܒ ܡܛܠ . ܐܬܚܝܒ ܠܡܘܬܐ . ܣܢܝܩ ܥܠ ܡܦܪܝܢܘܬ ܝX XX81ܕܝܠܕܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܚܫܐ ⁷ܕܦܘܪܩܢܐ ⁸ܒܬܚܘܝܬܐ ܐܚܪܬܐ Xܬܚܫܚ ܕܡܚܘܝܐ ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ . ܕܝܕܘܥܬܢܐܝܬ ܡܢܦܫ Xܘܐ .
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܡܢܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܚܢܢ . ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܕܝܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܛܠ . ܣܟܘܠܝܘܢ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ Xܝܕܒܗܐܡܪ .
SevAnt:LuqJul ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܘܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܚܫܘܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܡܚܝܕ ܡܛܠ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ . ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ Xܝܚܫܐ .