simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܐܘܦܝܘ ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗ̣ܬܘ ܐܬܚܡܨܘ ܘܠܐ ܝܕܥ̣ܘ ܡܛܠ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝ̇ܬܝ ܂ ܐܝܟ ܕܫ̇ܘܝܢ ܝܕܥ̇ ܘܫܡ̣ܥ ܂ ܒܗܬܘ 0ܝ
SevAnt:LuqGramm ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ 2ܕܩܛܐܓܪܢܘܬܐ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐܬܥܬܕ ܡܢܟ ܃ ܡܛܠ XܝܬܝX ܐܚܘܕܬX ܂ ܩܢܘܝXܐ ·ܝܢ ܝXܫܘ ܂ ܥܢܐ ܕܚܕ ܦܪXܘܦܐ ܂ 1
SevAnt:LuqGramm ܕܢ ܕܟܬܒܘܢܗ ܕܓܪܡܛܝܩܘܣ ܟܠܗ ܐ̇ܫܟܚܬ ܃ ܝ ܘܐ̇ܫܬܘܕܥܬ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܆ ܕܕܟܠܗ ܐ̇ܗܘܐ ܐܚܘܕܐ ܠܐ ܐ̇ܬܡܨܝܬ ܂ 2
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܢܘܢ ܙܕܩܐ ܗܘܬ ܕܬܬܐܡܪ ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܒܬܐܘܪ-ܝܐ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܕܡ̇ܒܣܪ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܡܥܕ ܕܢܬܝܕܥ ܂ 3ܐܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܦ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܀ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܆ ܟܕ ܒܚܘܫܒܐ ܡܛܠ ܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܬܪܝܢ̈ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܆ ·X ܝ̇X X X
SevAnt:LuqGramm ܗܢܐ ܐܡܬܝ ܕܫܡ̇ܥܝܢܢ ܕܐܒܐ ܐܠܗܐ ܡܫܬܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܃ ܡܛܠ ܠܘ ܕܓܘܚܟܐ ܗܝ ܆ ܕܒܚܘܫܒܐ ܢܬܐܡܪܘܢ ܕܡܬܦ̇ܪܫܝܢ ܂ · XX X
SevAnt:LuqGramm ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠܢ ܂ ܩܦ̣ܣ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܙܠܝܩܐ̇̈ ܪ-ܫܡܫܐ ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܪ-ܡܛܠܬܢ ܐܬܒܪ-ܢܫ ܂ ܘܕܗܠܝܢ ܡܣܝܒܪ ܗܘX ܒܨܠܝܒܐ · X
SevAnt:LuqGramm ܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̇ܚܒܠ ܆ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ̣ ܘܐܓ̣ܢ ܒܢ ܂ ܥܡ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܢܐܡܪ ܂ ܡܛܠܬܟ ܐܠܗܐ ܒܝܬ ܐܢܫܐ̈ ܂ X
SevAnt:LuqGramm ܕܠܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܟܝܢܐܝܬ ܆ ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܕܒܣܪܐ ܒܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܡܛܠ X X ܙ ܗܟܝܠ ܚܫ ܚܠܦܝܢ ܒܐܠܗܘܬܐ ܃ ܐܠܐ ܚܠܦܝܢ ܒܒܣܪ ܆ ·X ܝ ܂ X
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܂ ܓܠܝܐܝܬ ܕܝܢ ܛܒ ܗ̇ܝ ܕܒܬܪܗ̇ ܡܚܘܝܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܡܪܝܐ X ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܝܘܡܢܐ̣ ܠܐ ܡܣܬ̣ܒܪܐ ܂ X
SevAnt:LuqGramm ܕܠܢ̣ ܠܒܝܒܐ̈ ܢܚ̇ܘܐ ܠܢ ܀ ܐܢܕܝܢ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܡܗܡܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܆ ܟܕ ܡܗܡܐ̇ ܗܘܐ ܘܕܢܚ̣ܫ ܒܒܣܪ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܆ X
SevAnt:LuqGramm ܕܐܦ ܠܥܝܢܐ̈ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܢܗ̣ܦܟ ܂ ܘܠܐ ܝ̣ܨܝܦ ܗܘܐ ܬܘܒ ܡܛܠ ܓܝܪ ܫܡܫܐ ܣܝ̇ܒX ܕܠܚܙܬܐ ܢܚܐ ܆ ܐܠܐ ܚܫ̣ܟ ܗܘܐ ܟܠܗ ܆ X
SevAnt:LuqGramm ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܨܝܢܢ ܟܕ ܠܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬ̣ܝܢܢ ܇ ܕܢܓܙܘܪ ܡܛܠ ܂ ܐܠܨܐ̣ܝܬ 2ܐܝܬܘܗܝ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܠܘܬ ܐܘܚܕܢܟܘܢ ܇ X
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܝ ܕܪܚ̣ܡ ܝܩܘܙXܐ ܘܣܢ̣ܐ ܥܘ̣ܠܐ ܂ ܦܘܪܥܢܐ ܓܝܪ ܕXܠܐ ܡܛܠ Xܝܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕXܝܬܘܗܝ ܡ̇ܠܟܐ ܗ̇ܝ ܕܢܬܡܫܚ ܠܡ̇ܠܟܐ ܇ X
SevAnt:LuqGramm ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܚܙܐ ܀ ܘXܘܟ ܟXܝ̇ ܝXX ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ ܆ ܗ̣ܘܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܇ X
SevAnt:LuqGramm ܐܠܗܘܬܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܇ ܘܨܐܕܝܗ̇ ܢܓܕܐ ܗܘܬ ܠܟܘܠܗ̇ ܡܛܠ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܡܛܠ ܚܣܝܢܘܬܐ ܕܒܥܬܐ ܕܩܝ̇ܡܐ ܗܘܬ X
SevAnt:LuqGramm ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܢܡܘܬ ܇ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܢܣ̣ܒ ܠܗ ܡܛܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܠܘܩܕܡ ܐܬܐܡ̣ܪܬ̇ ܆ ܗ̣ܘ ܠܘܩܕܡ ܡܠܬܐ X
SevAnt:LuqGramm ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܕܐܬܝܠܕ ܂ ܠܘ ܐܠܗܐܝܬ ܡܛܠ ܕܡܪܝܡ ܃ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܢ ܬܡܢ ܢܦ̣ܩ ܂ ܝܠܕܬ ܐܠ̣ܗܐ̇ ܕܝܢ ܃ X0
SevAnt:LuqGramm ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܪܗܘܢ ܫܒ̣ܝܐ ܂ ܘܐܢܬܘܢ ܕܐܟ̇ܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܦܓܪܝ ܡܛܠ ܐܟܠܝܢ ܆ ܒܐܢܢܩܐ ܡܛܝܒܐܝܬ ܝܗܒܝܢ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܆ ܂ X XX
SevAnt:LuqGramm ܗܢܐ ܘܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܠܗ ܠܘܬ ܬܐܕܘܪܘܣ ܡܛܠ ܚܕ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪܐ ܆ ܡܢܢ̇ ܕ ܠܢ ܘܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܀ XX