simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܐܡܘܣܝܘܢ ܂ ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܕܪܟܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܠܗܘܬܗ ܕܒܪܐ ܦܫܝܛܐܝܬ ܟܬ̣ܒܘ ܆ ܘܠܐ ܥܩܒܘ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܒܗ ܡܡܠܠ ܂ ܘܗ̣ܘ ܡܡܠܠ̣ ܢܘ ܒܚܕ ܙܢܐ ܡܛܠ ܘܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܪܐ ܒܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܡܠܠ ܂ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܕܐܡ̣ ܪܬ X ܡ̇ܘܕܐ ܗܘܐ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܇ 2ܐܝܟ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ ܕܦܣ̇ܩܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܇
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܚܫܟ̣ܝܢ̈ ܥܝܢܝܢ̈ ܥܠ ܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ ܇ ܡܛܠ ܐܬ̇ܚܒܠ ܂ ܡܛܠ ܕܝܠܗ̇ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܦܩ̣ܕX ܕܠܐ ܢܥܠܘܢ Xܥܕܬܐ ܕܝܠܟ ܀ X Xܟ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܢܣ̇ܓܦ ܇ ܘܗ̣ܘ ܠܗ ܠܓܘܡܨܐ ܢܓ̇̇ܕ ܆ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܪܫܥ ܇ ܕܡܛܠ ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܢܫ̇ܟܢ ܇ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܝ ܙ ܠܗ̇ܝ 2ܕܝܠܗܘܢ ܢܚ̣ܠܛܘܢ ܃ ܘܠܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܨܐ ܇ ܡܛܠ ܬܪܝܢ̈ ܓܒܝܢ̈ ܢܗܠܟܘܢ ܂ ܠܐ ܡܡܐܢܝܢ ܃ ܘܠܟܠܡܕܡ ܫܓ̇ܫܝܢ ܃
SevAnt:LuqGramm ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܡܟܣܢܘܬ ܐ ܇ ܘܠܗܝܢ ܟܕ ܠܗܝܢ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܡܛܠ ܠܬ ܐܢܚܬܐ ܇ ܝܝ ܟܬܒ ܗܟܢܐ ܇ ܙܪܥ̣ ܓܝܪ ܠܫܘܥܝܬܗ̈ ܕܪܘܫܥܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܥܡܢܘܐܝܠ ܆ ܐܠܐ ܗ̣ܝ ܐܢܫܘܬܐ ܗ̣ܘܬ ܕ ܠܗ ܕܡܠܬܐ ܆ ܘܚܕ ܒܪܐ ܡܛܠ ܡܬ̇ܚ ܚܝ̇ܒ ܡܕܝܢ ܐܦܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܘܐܠܗܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܚܫܐ ܠܘ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܒܪܢܫ ܆ ܐܠܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̇ܪܢܫ ܢܣ̣ܒܪ ܂ ܟܕ ܡܛܠ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܩ̣ܕܡܐ ܐܡܪܘ ܕܐܬܒܪܢܫ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܐܘܣܦܘ ܕܚܫ ܂
SevAnt:LuqGramm ܗܪ-ܐ ܡܣ̣ܬܕܩ ܘܠܐܚܪܢܝܘܬܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܘܕܟܝܢܐ̈ ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܐܘܣܝܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ ܚܕ ܐܬ̇ܟܢܫ ܇ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܒܐ ܨܐܕܝܢ ܇ ܐܢ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗܘ ܟܝܢܐܝܬ ܇ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܛܠ X ܙ X XX ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ X ܕܒܗ ܀ ܐܝܢܐ ܕܡܐ ܪܠܗ̈ ܐܫ̣ܕ ܝܚܝܕܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܢܘܢ ܣܡܝܐ̈ ܕܝ̇ܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܓܝܪ ܟܕ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܐܠܐ ܂ ܐܣܟܡܐ ܕܝܢ ܐܢܫܝܐ ܕܡܠܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ
SevAnt:LuqGramm ܝ- ܕܐܨ̣ܛܠܒ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܩܒܪ ܂ ܡܛܠ ܕܩܡ ܂ ܡܛܠ ܕܣܠ̣ܩ ܂ ܡܛܠ ܡܛܠ ܂ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘܐ ܂ ܡܛܠ ܕܬܕܡܪܬܐ̈ ܥ̣ܒܕ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܢ ܕܟܬܒܘܢܗ ܕܓܪܡܛܝܩܘܣ ܟܠܗ ܐ̇ܫܟܚܬ ܃ ܝ ܘܐ̇ܫܬܘܕܥܬ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܆ ܕܕܟܠܗ ܐ̇ܗܘܐ ܐܚܘܕܐ ܠܐ ܐ̇ܬܡܨܝܬ ܂ 2
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܇ ܟܕ ܠܡܚܝܠܘܬܗܘ ܕܛܘܦܣܐ̈ ܢܩ̇ܦܝܢܢ ܐܡ̇ܪ ܢܢ ܇ ܕܠܐ ܡܛܠ ܂ ܂ ܐܠܐ ܫܘ̣ܝܘܬ ܐܕܫܐ · ܆ ܒܟܠܡܕܡ ܐ·ܬ ܠܗܘܢ ܂ ܘܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܕܗ̇ܘ ܕܚܫ ܕܝܠܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܟܕ ܛܒ ܒܟܝܢܐ ܐܝܬ ܗ̇ ܆ ܠܐ ܡܛܠ ܕܝܠܗ̇ ܘܠܐ ܡܕܡ ܇ ܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܘ ܗ̇ܝ ܕܬܚ̣ܫ ܡܣ̣ܬܟܠܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܡܬܝܐ ܘܝܘܣܦ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܝܘܣܛܘܣ ܂ ܟܕ ܨܒ̇ܝܢ ܗܘܘ XX ܡܛܠ ܃ ܕܡܢ ܦܣܐ ܢܫܬܘܕܥܘܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ܘ ܕܡܝܬܪ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܥܒ̣ܕܘ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܢܓ̣ܠܐ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܘ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܩܒܠܬ̇ ܡܛܠ ܗ̣ܘ ܥ̇ܘ̇ܠܐ ܥ̣ܡ ܗ̇ܝ ܕܨܒܝܢܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܆ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܬ̇ܙܥܪ ܠܝ̇ܬܗ ܝX ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܠܟܠܢܫ̈ ܝܕܝܥܐ ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܒܣܪ ܂ X ·· ܙ ܘܩܕܡ ܕܢܬܒܪܫ ܐܘ ܐܘܢܘܡܝܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܠܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܡܛܠ Xܝ ܕܒܣܘܓܐܐ ܐܢܐ ܠܚܘܕܝ ܡ̇ܩܒܠ ܐܢܐ ܠܚܐܦܐ̈ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܇