simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܗ ܡܢܘܬܐ ܇ ܗ̇ܝܕ ܢ ܘܢܣܛܘܪܝܣ ܡܬܬ̣ܣܝܡ ܠܗܘܢ · ̈· ܡܛܠ ܇ ܕܐܢ ܡܬܩܒܠܐ ܬܘܕܝܬܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܣܡ̣ܘ ܟܕ ܢܦܩ̇ܝܢ ܪܘܚܐ
SevAnt:LuqGramm ܗܠܝܢ ܩ̇ܕܡܢܢ ܣ̣ܡܢܢ ܂ ܡܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܐܡܝܪܬ ܒܪܘܚܐ ܕܡܠܦ̈ ܡܛܠ ܕܥ ܘܡܬܐܡ̇ܪ ܀ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܝܢ ܝ ܐܦ ܚܢܢ ܂ ܬܐܘܪܝܐ ܪܘܚܢܝܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܘܚܕܢܐ ܕܪܘܫܥܐ ܝ ܐܫ̣ܦܬ̇ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܡܬ̣ܥܨ ܂ ܢ ܗܘܘ ܡܢ ܡܛܠ ܘܝܕܥ̇ܐ ܗܘܬ ܡ̇ܢ ܟܕ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܬܚܪܝܢ ܗܘܘ ܃ ܠܚܪܬܐ ܪܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܚܫܐ ܕܚ̣ܠ ܘܐܡ̣ܪ ܆ ܚܣ ܠܟ ܡܪܝܐ ܂ ܡܪܝܐ ܕܝܢ ܟܐ̇ܐ ܗܘܐ ܒܗ ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܠܗܝܐ ܕܝܠܗ̣ ܡܛܝܒܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܦܛܪܘܣ ܟܕ ܫ̣ܡܥ
SevAnt:LuqGramm ܂ X ܕܪܚ̣̇ܡ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐ ܣܪܐܝܠ ܀ ܘܬܘܒ ܢܢ̣Xܘܢ ܫܡܝܐ ܡܢ ܠܥܠ ܡܛܠ ܗܕܐ ܬܬܢܣܒ̣ ܘܗ̇ܝ X ܕܒܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܐܡܝܪܐ ܇ ܚ̇ܪܘ ܫܡܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܆ ܕܢܒ̇ܛܠ ܠܒܥܠܕܒܒܐ ܘܠܬܒܘܥܐ ܇ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܦ̣ܪܩ ܠܢ ܂ ܒܕܓܘܢ ܘܐܬܬܪܝܡܬ ܪܒܘܬ ܦܐܝܘܬܗ X ܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܚܛܝܐ ܕܬܐ̇ܒ ܇ ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܪ ܂ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܇ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܇ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܝܠܦܝܢܢ ܕܚܕܘܬܐ ܗ̇ܘܐ ܠܚܝܠܘܬܐ ܫܡܝܢܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐ ܟ ܕܝܢ ܒ̇ܪܢܫܐ ܐܡ̇ܪ ܗܠܝܢ ܐܢܫܝXܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܝܢ̣ ܚܫܐ̈ ܕܒܪܢܫܐ ܂ ܕܐܝܟ ܝܝ ܐܠܗܐ ܡ̇ܠܦ ܗܠܝܢ ܐܠܗ̈ ܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܡ̣ܪ ܡܠܦܢܐ̇ ܃ ܐܝܟܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܚܕܝܘܬܐ ܐܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐܠܗܐ ܦܐܝܢ̈ ܘܐܢܫܝܬܐ̈ ܆ ܐܘ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܕܫ̇ܘܐ ܠܗ ܢ ܒܓܢܣܐ ܘܫ̇ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܗ̇ܝ ܕܢܦܫܐ ܡܛܠ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܫ̇ܘܐ ܒܩܢܘܡܐ ܠܗܘܢ ܝX ܢܬ̣ܐܡܪ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܟܢܐ ܒܐܒܐ ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܓܘܐ ܕܐܘܣܝܐ ܡܛܠ ܃ ܘܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ ܐܚܘܕܬܐ ܕܬܠܬܝܗܘܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܕܦܓܪܐ ܡܢܦܫܐ ܘܡܡܕܥܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܚܝܕ ܠܡܠܬܐ ܇ ܠܦܓܪܐ ܡܛܠ ܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܇ ܘܗ̇ܘ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܕܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܫ̇ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐܒ ܂ ܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܗ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪܚܬ ܠܡܐܡܪ ܃ ܘܠܐ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܕܗ̣ܘ ܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܗ̇ܘ ܡܢܦܫܐ ܘܡܡܕܥܐ ܃ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܢܬ̣ܪܢܘܢ ܕܐܬ̇ܒܣܪܘ ܃ ܘܠܘ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܇ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢXܢܝܢ ܡܪܓܫܢܘܬ ܐ ܇ ܕܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܡܓܙܝܢ̈ ܆ ܐ̇ܝXܢܐ ܠܘ ܣܓ̇ܝ ܬܬܓܚܟ ܇ ܂ Xܝܪܐ ܬ ܕܝܢ ܬܬ̇ܐܒܠ