simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܫܡܠܝܘܬ ܐ ܕܒܐܢܫܘܬܐ ܘܫܘܘܕܥܐ ܕܐܘܣܝܐ ܕܝܠܢ ܡܛܠ ܕܒܐܢܫܘܬ ܐ ܂ ܐܘ ܐ ܟܢܐ ܐܬܩ̣ܝܡܬ̇ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܢ ܂ ܂ XX
SevAnt:LuqGramm ܕܐܦܠܐ ܡܬܐܟܠ ܠܚܡܐ ܕܠܐ ܡܠܚܐ ܃ ܗܘܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܚ̇ܪ ܡܠܐ̈ ܡܛܠ ܠܝ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܘܒ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܠܝܬ ܛܥܡܐ ܒܡܠܐ̈ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܃ XX
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢXܝܢ ܐܝܬܘXܝ Xܘ X X ܝX ܚܕ ܡܛܠ X XܕܒܒܣX ܚܫ· ܇ ܘ̇XXܐ̣ Xܘܐ Xܝܠ ܩ̣ܝܣܐ ܇ ܕܥ̣ܒܕ X X XXX
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܘܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܘܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܬܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܆ ܡܛܠ ܝXܒܣ ܝXܥܝܠ ܃ -Xܝܢܣܐ ܃ X ܩ̇ܕܝX Xܬܒܢܢ̈ ܃ XXXXܝXܝX
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܇ ܘܨܝܕ ܐܩܩ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̣ X XX X ܕܣܩܘܬܦܘܠܝܣ ܃ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܕܩܕܡܢ̈ ܡܬ̣ܪܫܡܢ̈ ܇ ܘܠܫܪܪܐ ܠܐ ܡܬܡܛܝܢ̈ ܂ Xܝ
SevAnt:LuqGramm ܐܢܫܝܢ̈ ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܐܘܬ̣ܪX ܠܗ̇ܢܘܢ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܫ̣ܬܡܥܬ̇ ܡܛܠ Xܟ ܕܒܚܫܚܬܐ̣ ܘܦܫܝܛܐܝܬ ܂ Xܬ̣ܒ ܗܟܝܠ ܦܘܠܘܣ Xܠܗܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܫܘܚܠܦܐ ܇ ܘܦܘXܓܐ ܡܥ̣Xܝܢܢ̣ Xܠ Xܢܬ ܩܠܐ̈ ܇ Xܝܟܢܐ ܡܛܠ ܡܪܓܫܢܘܬܗܝܢ ܆ ܡ̣ܒܥ ܒܝܕ ܠܫܢܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܥܘܡܩܐ ܂ Xܢܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܡ̣ܪ ܕܫܒܝܩܝܢ ܠܟ ܚܛܗܝܟ̈ ܂ ܘܬܘܒ̣ ܕܝܘ̇ܢܐ ܩ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ ܂ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡ̇ܓܕܦ ܆ · ܂ -· ·
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܘܕܝܠܗ ܚܫ̣ܝܒ ܆ ܘܐܝܟ ܚܕ ܡܬܝܕܥ ܥܡܗ ܂ ܝ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܡܛܠ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐܝܬ ܡܚ̣ܝܕ ܠܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܠܟܠ ܡܐ̇ܚܐ ܂ ·
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܠܐ ܚܫܘܫܘܬܗ̇ · ܙ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܃ ܡܛܠ ܡܒ̇ܣܪ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ ܂ ܝ ܝܣXܣ ·
SevAnt:LuqGramm ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܛܠܬܢ ܡܪܟܒܐ ܘܡܓܫܡܐ ܂ ܡܢ̣ܘ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܬܢܕ ܡܛܠ ܟܕ ܗ̣ܘ ܇ ܕܡܢ XX ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܦܫܝܛܐ ܘܠܐ ܡܓܫܡܐ ܇ ܠܚܪܬܐ ·ܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܕܬܚ̇ܘܐ ܠܐ ܡ̣ܨܐ ܐܢܬ ܇ ܕܫܘ̇ܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܠܒܣܪܐ ܘܠܓܪܡܐ̈ ܘܠܣܥܪܐ ܘܠܟܠܗ ܦܓܪܐ ܐܫܬܚܠܦ ܀
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܘܟܕ ܨܝܕ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܝܝ ܟܬ̇ܒ ܗܘܐ ܇ ܗ̇ܝ ܐܓܪܬܐ ܡܛܠ ܓܝܪ ܫܪܝܪܬܐ ܐܬܟܢܫܘ ܇ ܟܕ ܒܕܝܠܝܘܬ ܩܘܝܡܐ ܠܐ ܐܬܩܝܡܘ ܀
SevAnt:LuqGramm ܕܐܦ ܥܠ ܒܪܢܫܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝX ܢ̣ܦܫܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܦܓ̣ܪܐ ܆ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡ̇ܦܪܫܝܢ ܢܦܫܢܝܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܠܝܬ ܒܗܘܢ ܀
SevAnt:LuqGramm ܡܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܕܡܢ · X X ܚܕܝܘܬܐ ܐܫܬ̇ܡܠܝ ܆ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܘܠܐ ܐܠܗܐ̈ ܇ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܗܪܟܐ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܀
SevAnt:LuqGramm ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܆ ܟܕ ܬܪܝܢ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܐܬܚܝܕܘ ܇ ܐܡ̣ܪ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܡܪܝܢܢ ܀ ܐܠܐ̣ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܕܐܬܚܝܕܘ ܀
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܕܗܟܢܐ ܠܐ ܡܬܐܣܝܢܐܝܬ ܐܝܬܟ ܇ ܝ ܐܝ̇ܟܢܐ ܕܠܢܫܒܐ̈ ܡܛܠ ܇ ܡܨ̇ܠܝܢܢ ܕܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܂ ܕܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܘܠܐ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܀
SevAnt:LuqGramm ܗܠܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̇ܦܠܓܝܢ ܠܗ ܠܦܪܘܩܐ ܡܫܝܚܐ ܆ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܡܛܠ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܘܢ ܘܗ̇ܝ ܕܢܬܥܒܕܘܢ ܀
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܟܕ ܕܝܘ̇ܠܝܘܣ ܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ ܕܗ̣ܘܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬ ܐ ܡܛܠ ܪܕܝܢܢ ܆ ܐܦ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܐܬ̇ܝܢܢ̣ ܘܕܫܪܟܐ ܀
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܗ̇ܘ ܪܬ̇ܚ ܒܛܢ̣ܢܐ ܬܐܘܕܛܐ ܆ ܚܓ̇ܪ- ܠܗ ܠܗܘܢ ܠܦܘܪܫܐ ܡܛܠ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܚܕ ܬܘܒ ܒܪܐ ܘܗܟܢܐ ܡܬܝܕܥ ܘܡܫܬܡܗ ܀