simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܂ ܒܗܬܘ 0ܝ ܡܛܠ ܕܐܘܦܝܘ ܂ ܘܐܦ
SevAnt:LuqGramm ܦܪXܘܦܐ ܂ 1 ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ 2ܕܩܛܐܓܪܢܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܐ̇ܬܡܨܝܬ ܂ 2 ܡܛܠ ܕܢ ܕܟܬܒܘܢܗ ܕܓܪܡܛܝܩܘܣ
SevAnt:LuqGramm ܕܢܬܝܕܥ ܂ 3ܐܠܐ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܙܕܩܐ ܗܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܝ̇X X X ܡܛܠ ܕܐܦ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ
SevAnt:LuqGramm · XX X ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܬܝ ܕܫܡ̇ܥܝܢܢ
SevAnt:LuqGramm ܒܨܠܝܒܐ · X ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠܢ ܂
SevAnt:LuqGramm ܐܢܫܐ̈ ܂ X ܡܛܠ ܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̇ܚܒܠ
SevAnt:LuqGramm ܝ ܂ X ܡܛܠ ܕܠܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܣܬ̣ܒܪܐ ܂ X ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܥܠܡܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܝܠܗ ܆ X ܡܛܠ ܕܠܢ̣ ܠܒܝܒܐ̈ ܢܚ̇ܘܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܠܗ ܆ X ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܥܝܢܐ̈ ܕܐܚܪܢܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܐܘܚܕܢܟܘܢ ܇ X ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܨܝܢܢ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܠܡ̇ܠܟܐ ܇ X ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܪܚ̣ܡ ܝܩܘܙXܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܚܙܝܢܐ ܇ X ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܩܝ̇ܡܐ ܗܘܬ X ܡܛܠ ܐܠܗܘܬܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܠܘܩܕܡ ܡܠܬܐ X ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܃ X0 ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܗܘܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ X XX ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܪܗܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܩܕܝܫܐ̈ ܀ XX ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ