simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܕܡܠܠܘܟ ܘܢܣܒܘ ܒܣܪܝܩܘܬܐ ܡܕܝܢܬܟ .     ܠܣܢܐܝܟ̈ ܡܪܝܐ ܡܛܠ . ܐܢ ܬܩܛܘܠ ܐܠܗܐ ܠܚܛܝܐ̈ : ܘܓܒܪܐ̈ ܕܕܡܐ ܢܥܒܪܘܢ ܡܢܝ .
P:Ps [AB] ܕܠܐ ܫܒܩ ܐܢܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܠܟ ܡܪܝܐ . ܙܡܪܘ ܠܡܪܝܐ ܕܥܡܪ ܡܛܠ ܒܙܒܢܐ̈ ܕܐܘܠܨܢܐ . ܢܣܒܪܘܢ ܒܟ ܟܠ ܝܕܥܝ̈ ܫܡܟ :
P:Ps [AB] ܕܐܠܦ ܫܢܝܢ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܕܐܬܡܠܝ ܕܥܒܪ : ܘܐܝܟ ܡܛܠ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܟܟܐ : ܘܐܡܪܬ ܕܬܘܒܘ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
P:Ps [AB] ܕܓܡܪܢ ܒܪܘܓܙܟ : ܘܒܚܡܬܟ ܐܬܕܠܚܢ . ܣܡܬ ܚܛܗܝܢ̈ ܠܩܘܒܠܟ ܡܛܠ ܥܘܦܝܐ ܬܚܠܦ . ܕܒܨܦܪܐ ܝܥܐ ܘܡܚܠܦ : ܘܒܪܡܫܐ ܚܡܐ ܘܝܒܫ .
P:Ps [AB] ܕܢܦܠܬ ܕܚܠܬܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢ . ܦܪܣ ܥܠܝܗܘܢ ܥܢܢܐ ܘܛܠܠ ܐܢܘܢ ܡܛܠ : ܘܠܝܬ ܒܫܪܒܬܗܘܢ ܕܟܪܝܗ .     ܚܕܝܬ ܡܨܪܝܢ ܒܡܦܩܬܗܘܢ :
P:Ps [AB] ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܬܘܟܠܢܢ : ܘܩܕܝܫܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܢ . ܗܝܕܝܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܥܘܫܢܢ ܐܢܬ ܗܘ : ܘܒܨܒܝܢܟ ܬܬܪܝܡ ܩܪܢܢ .
P:Ps [AB] ܗܢܐ ܢܗܦܘܟ ܥܡܝ ܠܗܪܟܐ : ܘܡܠܝܐܝܬ ܢܫܟܚܘܢ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܡܠܠܘ . ܣܡܘ ܦܘܡܗܘܢ ܒܫܡܝܐ : ܘܠܫܢܗܘܢ ܡܗܠܟ ܒܐܪܥܐ .
P:Ps [AB] ܕܐܣܒ ܙܒܢܐ ܘܐܢܐ ܒܬܪܝܨܘܬܐ ܐܕܘܢ .     ܬܬܡܟܟ ܐܪܥܐ ܡܛܠ : ܐܘܕܝܢܢ ܠܟ ܘܩܪܝܢ ܫܡܟ . ܘܐܫܬܥܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܕܡܪܬܟ̈ :
P:Ps [AB] ܕܥܫܢܬ ܥܠܝܢ ܛܝܒܘܬܗ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܪܝܐ ܗܘ ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܟܠܟܘܢ ܥܡܡܐ̈ : ܫܒܚܝܗܝ̈ ܟܠܗܝܢ ܐܡܘܬܐ̈ .  
P:Ps [AB] ܪܫܝܥܐ̈ ܕܠܘܩܒܠܝ . ܚܪܫܬ ܘܐܬܟܡܪܬ ܘܐܬܕܘܝܬ ܡܢ ܛܒܬܐ ܡܛܠ ܐܡܪܬ ܕܐܛܪ ܐܘܪܚܝ ܘܠܐ ܐܚܛܐ ܒܠܫܢܝ : ܐܛܪ ܦܘܡܝ ܡܢ ܥܘܠܐ
P:Ps [AB] ܕܐܢ ܢܦܠ ܠܐ ܡܗܪ : ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܒܐܝܕܗ .     ܛܠܐ ܗܘܝܬ ܡܛܠ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܡܬܩܢܢ̈ ܗܠܟܬܗ̈ ܕܓܒܪܐ : ܘܐܘܪܚܗ ܗܘ ܡܬܩܢ .
P:Ps [AB] ܫܡܟ . ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܐܝܟܘ ܐܠܗܗܘܢ : ܬܬܝܕܥ ܒܥܡܡܐ̈ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܦܪܘܩܢ : ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܫܡܟ : ܚܣܢ ܘܦܨܢ ܡܢ ܚܛܗܝܢ̈
P:Ps [AB] ܗܢܐ ܣܢܝܬ ܟܠܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܕܥܘܠܐ̈ . ܢܢ ܫܪܓܐ ܗܝ ܡܠܬܟ ܡܛܠ ܡܠܝܟ̈ ܠܫܡܝ̈ ܚܟܝ ܛܒ ܡܢ ܕܒܫܐ ܠܦܘܡܐ . ܒܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܪܢܝܬ
P:Ps [AB] ܕܡܟܟܬܢ ܒܐܬܪܐ ܬܢܝܢܐ : ܘܟܣܝܬܢ ܒܛܠܠܝ̈ ܡܘܬܐ . ܘܠܐ ܡܛܠ .   ܘܠܐ ܗܦܟܢ ܠܒܣܬܪܢ : ܘܠܐ ܐܗܦܟܢ ܫܒܝܠܝܢ̈ ܡܢ ܐܘܪܚܟ .
P:Ps [AB] ܕܥܘܫܢܝ ܘܒܝܬ ܓܘܣܝ ܐܢܬ ܗܘ : ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܒܝܐܝܢܝ .     ܡܛܠ ܥܢܝܢܝ : ܗܘܝ ܠܝ ܐܠܗܐ ܡܥܕܪܢܐ ܘܒܝܬ ܓܘܣܐ ܘܦܪܘܩܝܢܝ .
P:Ps [AB] ܕܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠܝ ܘܠܡܢܐ ܛܥܝܬܢܝ : ܘܠܡܢܐ ܡܗܠܟ ܐܢܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܪܚܡܢ .     ܘܡܢ ܓܒܪܐ̈ ܥܘܠܐ̈ ܘܢܟܘܠܬܢܐ̈ ܦܨܢܝ :
P:Ps [AB] ܕܠܝܬ ܣܟܐ ܠܡܘܬܗܘܢ : ܘܣܓܝܐܐ ܗܝ ܫܛܝܘܬܗܘܢ . ܒܥܡܠܐ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܛܢܬ ܒܥܘܠܐ̈ : ܟܕ ܚܙܐ ܗܘܝܬ ܫܠܡܐ ܕܪܫܝܥܐ̈ .
P:Ps [AB] ܕܥܒܕܬ ܦܘܪܥܢܝ ܘܕܝܢܝ : ܘܝܬܒܬ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܝܢܐ ܙܕܝܩܐ . ܡܛܠ ܠܒܣܬܪܗܘܢ : ܢܬܬܩܠܘܢ ܘܢܐܒܕܘܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ .    
P:Ps [AB] ܕܬܡܢ ܢܦܠܝܢ ܟܠ ܥܒܕܝ̈ ܫܘܩܪܐ : ܘܡܣܬܚܦܝܢ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܡܛܠ ܥܠܝܢ ܪܓܠܐ ܥܫܝܢܬܐ : ܘܐܝܕܗܘܢ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܠܐ ܬܙܝܥܢ .
P:Ps [AB] ܕܥܕ ܩܠܝܠ ܥܕܠܐ ܢܦܘܩ ܦܘܪܩܢܝ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܬܪܬܝܢ ܡܢܘܢ̈ ܡܛܠ ܫܝܘܠ ܦܪܩܢܝ . ܘܐܦܩ ܠܢܦܫܝ ܡܢ ܗܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܬܡܝܫܐ .