simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܕܐܢܬ ܗܘ ܣܒܪܝ ܡܪܝܐ : ܐܠܗܐ ܬܘܟܠܢܝ ܕܡܢ ܛܠܝܘܬܝ . ܥܠܝܟ ܡܛܠ . ܐܠܗܐ ܦܨܢܝ ܡܢ ܐܝܕܗ ܕܪܫܝܥܐ : ܘܡܢ ܐܝܕܗ ܕܥܘܠܐ ܒܝܫܐ .
P:Ps [AB] ܕܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܒܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܘܒܥܒܕ ܐܝܕܘܗܝ̈ : ܢܣܚܘܦ ܡܛܠ ܒܠܒܗܘܢ . ܦܪܘܥ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܘܐܝܟ ܒܝܫܘܬܗܘܢ .
P:Ps [AB] ܕܒܝܫܐ̈ ܣܝܦܝܢ : ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܡܪܝܐ ܝܪܬܝܢ ܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܡܢ ܚܡܬܐ ܘܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܪܘܓܙܐ : ܘܠܐ ܬܚܣܡ ܠܡܥܒܕ ܒܝܫܬܐ .
P:Ps [AB] ܕܗܘܝܬ ܠܝ ܡܥܕܪܢܐ : ܘܒܛܠܠܐ ܕܟܢܦܝܟ̈ ܐܫܬܒܚ . ܢܦܩܬ ܡܛܠ ܦܘܡܝ . ܐܬܕܟܪܬܟ ܥܠ ܬܫܘܝܬܝ : ܘܒܠܝܠܘܬܐ̈ ܪܢܝܬ ܒܟ .
P:Ps [AB] ܕܫܬܩܬ ܒܠܝܘ ܓܪܡܝ̈ : ܟܕ ܢܗܡ ܗܘܝܬ ܝܘܡܐ ܟܠܗ . ܡܛܠ ܕܠܠܝܐ ܡܛܠ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܕܠܐ ܢܚܫܘܒ ܠܗ ܡܪܝܐ ܚܛܝܬܗ : ܘܠܝܬ ܢܟܠܐ ܒܠܒܗ .
P:Ps [AB] ܐܚܝ̈ ܘܪܚܡܝ̈ : ܐܡܠܠ ܥܠܝܟܝ ܫܠܡܐ . ܡܛܠ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܛܠ .     ܢܗܘܐ ܫܠܡܐ ܒܚܝܠܟܝ : ܘܟܗܝܢܘܬܐ ܒܣܚܪܬܟܝ̈ .
P:Ps [AB] ܕܠܟ ܣܟܝܬ ܡܪܝܐ : ܘܥܢܝܬܢܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܕܠܐ ܡܛܠ . ܘܗܘܝܬ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܠܐ ܫܡܥ : ܘܠܝܬ ܡܟܣܢܘܬܐ ܒܦܘܡܗ .
P:Ps [AB] ܕܐܡܪܬ ܕܥܠܡܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܢܬܒܢܐ : ܘܫܡܝܐ ܬܬܩܢ ܗܝܡܢܘܬܟ . ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܐܙܡܪ : ܘܠܕܪܕܪܝܢ̈ ܐܘܕܥ ܗܝܡܢܘܬܗ ܒܦܘܡܝ .
P:Ps [AB] ܕܚܕܝܬܢܝ ܡܪܝܐ ܒܥܒܕܝܟ̈ : ܘܒܥܒܕ ܐܝܕܝܟ̈ ܐܫܬܒܚ . ܡܐ ܡܛܠ ܒܠܝܠܘܬܐ̈ . ܐܢܐ ܐܩܘܫ ܒܟܢܪܐ ܕܥܣܪ : ܘܐܩܘܫ ܒܩܝܬܪܐ .
P:Ps [AB] ܕܬܪܝܨ ܗܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܗܝܡܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܙܡܪܘ ܠܗ . ܫܒܚܘ ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ : ܘܐܡܪܘ ܫܦܝܪ ܒܩܠܐ .
P:Ps [AB] ܕܠܐ ܫܒܩܬ ܠܢܦܫܝ ܒܫܝܘܠ : ܘܠܐ ܝܗܒܬ ܠܚܣܝܟ ܕܢܚܙܐ ܚܒܠܐ . ܡܛܠ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܕܝ ܠܒܝ ܘܕܨ ܐܝܩܪܝ : ܘܐܦ ܒܣܪܝ ܢܫܪܐ ܒܫܠܝܐ .
P:Ps [AB] ܕܕܝܠܝ ܗܝ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ : ܘܒܥܝܪܐ ܕܒܛܘܪܐ̈ ܡܛܠ ܙܒܢ . ܠܐ ܐܣܒ ܡܢ ܒܝܬܟ ܬܘܪܐ̈ : ܘܐܦ ܠܐ ܡܢ ܓܙܪܟ ܓܕܝܐ̈ .
P:Ps [AB] ܕܠܐ ܡܪܦܐ ܡܪܝܐ ܠܥܡܗ : ܘܠܝܪܬܘܬܗ ܠܐ ܫܒܩ .     ܡܛܠ ܕܒܬܪ ܡܛܠ ܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܒܝܫܐ̈ : ܥܕܡܐ ܕܢܬܚܦܪ ܠܪܫܝܥܐ̈ ܓܘܡܨܐ .
P:Ps [AB] ܕܠܐ ܫܛ ܘܠܐ ܐܣܠܝ ܓܥܬܗ ܕܡܣܟܢܐ : ܘܠܐ ܐܗܦܟ ܐܦܘܗܝ̈ ܡܢܗ : ܡܛܠ ܕܝܥܩܘܒ ܐܘܩܪܘܗܝ : ܘܕܚܠܘ ܡܢܗ ܟܠܗ ܙܪܥܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ps [AB] ܕܐܬܪܥܝܘ ܒܠܒܗܘܢ ܐܟܚܕܐ : ܘܥܠܝܟ ܐܩܝܡܘ ܩܝܡܐ . ܡܫܟܢܐ ܡܛܠ . ܬܘ ܢܘܒܕ ܐܢܘܢ ܡܢ ܥܡܐ : ܘܠܐ ܢܬܕܟܪ ܬܘܒ ܫܡܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Ps [AB] ܕܚܕܪܘܢܝ ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ : ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܫܝܘܠ ܡܛܝܘܢܝ : ܡܛܠ ܩܠܐ ܕܒܥܘܬܝ .     ܘܢܨܠܐ ܐܕܢܗ ܠܘܬܝ ܒܝܘܡܐ ܕܐܩܪܝܘܗܝ .
P:Ps [AB] ܕܡܫܬܒܗܪ ܪܫܝܥܐ ܒܪܓܝܓܬܐ̈ ܕܢܦܫܗ : ܥܘܠܐ ܡܬܒܪܟ ܘܪܓܙ ܡܛܠ ܕܪܫܝܥܐ ܝܩܕ ܡܣܟܢܐ : ܢܬܬܚܕܘܢ ܒܬܪܥܝܬܐ ܗܝ ܕܐܬܚܫܒܘ .
P:Ps [AB] ܕܝܕܥ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ : ܘܐܘܪܚܐ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܬܐܒܕ ܡܛܠ ܪܫܝܥܐ̈ ܒܕܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܐ ܚܛܝܐ̈ ܒܟܢܘܫܬܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ .
P:Ps [AB] ܕܪܕܦ ܒܥܠܕܒܒܐ ܠܢܦܫܝ : ܘܡܟܟ ܚܝܝ̈ ܒܐܪܥܐ : ܐܘܬܒܢܝ ܡܛܠ ܠܐ ܬܥܠܝܘܗܝ ܠܥܒܕܟ ܒܕܝܢܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܙܟܐ ܩܕܡܝܟ ܟܠ ܕܚܝ .
P:Ps [AB] ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܒܝܐܝܢܝ : ܘܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܟ ܐܦܩ ܢܦܫܝ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܝ : ܪܘܚܟ ܡܒܣܡܬܐ ܬܕܒܪܢܝ ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܝܐ̈ .