simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܕܫܡܥܬ ܪܢܝܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ : ܟܕ ܐܬܡܠܟܘ ܥܠܝ ܐܟܚܕܐ : ܡܛܠ . ܐܬܛܥܝܬ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܡܢ ܠܒܐ : ܘܗܘܝܬ ܐܝܟ ܡܐܢܐ ܐܒܝܕܐ .
P:Ps [AB] ܕܠܝܬ ܒܦܘܡܗܘܢ ܟܐܢܘܬܐ : ܐܠܐ ܥܘܠܐ ܒܓܘܗܘܢ : ܘܐܝܟ ܡܛܠ ܘܒܙܕܝܩܘܬܟ : ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܬܪܘܨ ܩܕܡܝ ܐܘܪܚܟ .
P:Ps [AB] ܕܡܟܟܬܢ ܒܐܬܪܐ ܬܢܝܢܐ : ܘܟܣܝܬܢ ܒܛܠܠܝ̈ ܡܘܬܐ . ܘܠܐ ܡܛܠ .   ܘܠܐ ܗܦܟܢ ܠܒܣܬܪܢ : ܘܠܐ ܐܗܦܟܢ ܫܒܝܠܝܢ̈ ܡܢ ܐܘܪܚܟ .
P:Ps [AB] ܗܢܐ ܚܕܝ ܠܒܝ ܘܕܨ ܐܝܩܪܝ : ܘܐܦ ܒܣܪܝ ܢܫܪܐ ܒܫܠܝܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܣܡܬ ܠܡܪܝܐ ܠܘܩܒܠܝ ܒܟܠ ܙܒܢ : ܘܗܘܐ ܡܢ ܝܡܝܢܝ ܕܠܐ ܐܙܘܥ .
P:Ps [AB] ܕܢܬܦܪܩܘܢ ܚܒܝܒܝܟ̈ : ܦܪܘܩܝܢ ܒܝܡܝܢܟ ܘܥܢܝܢ . ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܫܡܝܐ . ܐܬܬܪܝܡ ܥܠ ܫܡܝܐ ܐܠܗܐ : ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܝܩܪܟ .
P:Ps [AB] ܕܗܐ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܡܬܪܓܫܝܢ : ܘܣܢܐܝܟ̈ ܐܪܝܡܘ ܪܝܫܐ ܥܠ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܡܢܘ ܕܕܡܐ ܠܟ : ܠܐ ܬܫܬܘܩ ܘܠܐ ܬܫܠܐ ܐܠܗܐ .
P:Ps [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܕܝܢܘܗܝ̈ ܠܘܩܒܠܝ : ܘܢܡܘܣܘܗܝ̈ ܠܐ ܐܥܒܪܬ ܡܢܝ . ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܢܛܪܬ ܐܘܪܚܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܐܬܡܪܕܬ ܡܢ ܐܠܗܝ .
P:Ps [AB] ܕܐܡܪܬ ܕܠܐ ܢܚܕܘܢ ܠܝ : ܘܠܐ ܢܬܬܪܝܡܘܢ ܥܠܝ ܒܙܘܥܬܐ ܡܛܠ ܒܦܘܡܗ . ܡܛܠ ܕܠܟ ܣܟܝܬ ܡܪܝܐ : ܘܥܢܝܬܢܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ .
P:Ps [AB] ܕܡܒܘܥܐ ܕܚܝܐ̈ ܥܡܟ ܗܘ : ܘܒܢܘܗܪܟ ܗܘ ܚܙܝܢܢ ܢܘܗܪܐ . ܛܪ ܡܛܠ ܘܢܪܘܘܢ ܡܢ ܫܘܡܢܗ ܕܒܝܬܟ : ܘܡܢ ܢܚܠܟ ܒܣܝܡܐ ܬܫܩܐ ܐܢܘܢ .
P:Ps [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܚܪܒܗܘܢ ܝܪܬܘ ܐܪܥܐ : ܘܐܦ ܠܐ ܕܪܥܗܘܢ ܦܪܩ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܠܥܡܡܐ̈ ܘܢܨܒܬ ܐܢܘܢ : ܘܐܒܐܫܬ ܠܡܠܟܘܬܐ̈ ܘܫܪܪܬ ܐܢܘܢ .
P:Ps [AB] ܕܨܠܘ ܥܠܝܟ ܒܝܫܬܐ : ܐܬܚܫܒܘ ܬܪܥܝܬܐ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܘ ܚܝܠܐ . ܡܛܠ . ܘܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ ܬܘܒܕ : ܘܙܪܥܗܘܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
P:Ps [AB] ܕܐܠܦ ܫܢܝܢ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܕܐܬܡܠܝ ܕܥܒܪ : ܘܐܝܟ ܡܛܠ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܟܟܐ : ܘܐܡܪܬ ܕܬܘܒܘ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
P:Ps [AB] ܕܣܒܥ ܢܦܫܬܐ̈ ܡܛܪܦܬܐ̈ : ܘܢܦܫܬܐ̈ ܟܦܢܬܐ̈ ܡܠܐ . ܡܛܠ . ܢܘܕܘܢ ܠܡܪܝܐ ܙܕܝܩܘܗܝ̈ : ܕܪܚܡܘܗܝ̈ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
P:Ps [AB] ܕܬܒܪ ܬܪܥܐ̈ ܕܢܚܫܐ : ܘܡܘܟܠܐ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܓܕܡ . ܥܕܪ ܐܢܘܢ ܡܛܠ . ܢܘܕܘܢ ܠܡܪܝܐ ܙܕܝܩܘܗܝ̈ : ܕܪܚܡܘܗܝ̈ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
P:Ps [AB] ܕܩܡ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܕܒܝܫܐ : ܠܡܦܪܩ ܢܦܫܗ ܡܢ ܕܝܢܐ .     ܡܬܢܒܐ ܡܛܠ . ܐܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܒܦܘܡܝ : ܘܒܝܢܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܫܒܚܝܘܗܝ .
P:Ps [AB] ܕܚܕܪܘܢܝ ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ : ܘܪܓܠܬܐ̈ ܕܥܘܠܐ̈ ܕܠܚܢܝ̈ . ܡܛܠ ܘܒܝܬ ܓܘܣܝ ܡܫܒܚܐ . ܐܩܪܐ ܠܡܪܝܐ ܘܡܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܐܬܦܪܩ .
P:Ps [AB] ܕܪܒܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ : ܘܗܝܡܢܘܬܟ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝ̈ ܡܛܠ ܒܨܦܪܐ . ܐܘܕܐ ܠܟ ܒܥܡܡܐ̈ ܐܠܗܐ : ܘܠܫܡܟ ܐܙܡܪ ܒܐܡܘܬܐ̈ .
P:Ps [AB] ܗܢܐ ܢܗܦܘܟ ܥܡܝ ܠܗܪܟܐ : ܘܡܠܝܐܝܬ ܢܫܟܚܘܢ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܡܠܠܘ . ܣܡܘ ܦܘܡܗܘܢ ܒܫܡܝܐ : ܘܠܫܢܗܘܢ ܡܗܠܟ ܒܐܪܥܐ .
P:Ps [AB] ܕܒܥܘܠܐ ܐܬܒܛܢܬ : ܘܒܚܛܗܐ̈ ܒܛܢܬܢܝ ܐܡܝ .     ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܛܠ ܩܕܡܝܟ ܥܒܕܬ : ܡܛܠ ܕܬܙܕܕܩ ܒܡܠܬܟ ܘܬܙܟܐ ܒܕܝܢܝܟ̈ .
P:Ps [AB] ܕܐܠܗܐ ܦܪܩ ܠܨܗܝܘܢ : ܘܡܒܢܐ ܠܩܘܪܝܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ . ܕܢܬܒܘܢ ܡܛܠ . ܢܫܒܚܘܢܝܗܝ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ : ܘܝܡܡܐ̈ ܘܟܠ ܕܪܚܫ ܒܗܘܢ .