simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܕܓܡܪܬ ܪܘܚܝ : ܠܐ ܬܗܦܟ ܐܦܝܟ̈ ܡܢܝ ܕܠܐ ܐܫܬܠܡ ܥܡ ܢܚܬܝ̈ ܡܛܠ ܠܘܬܟ : ܢܦܫܝ ܨܗܝܐ ܗܝ ܠܟ ܐܝܟ ܐܪܥܐ . ܥܢܝܢܝ ܒܥܓܠ ܡܪܝܐ
P:Ps [AB] ܕܐܢܐ ܒܬܡܝܡܘܬܝ ܗܠܟܬ : ܒܡܪܝܐ ܣܒܪܬ ܠܐ ܐܙܘܥ . ܒܚܘܪܝܢܝ ܡܛܠ ܕܐܢܫܐ ܡܝܬܪܐ̈ ܕܗܘܘ ܒܥܡܐ ܕܒܒܒܠ ܕܘܢ ܠܝ ܡܪܝܐ
P:Ps [AB] ܕܟܪܝܗ ܐܢܐ : ܐܣܢܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܙܥܘ ܓܪܡܝ̈ . ܘܢܦܫܝ ܡܛܠ ܒܪܘܓܙܟ ܬܟܣܢܝ : ܘܐܦ ܠܐ ܒܚܡܬܟ ܬܪܕܝܢܝ . ܪܚܡ ܥܠܝ ܡܪܝܐ
P:Ps [AB] ܕܥܩܬ ܠܝ : ܐܬܕܠܚܬ ܥܝܢܝ ܒܪܘܓܙܐ ܢܦܫܝ ܘܟܪܣܝ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܒܥܠܕܒܒܝ̈ : ܘܐܩܝܡܬ ܒܪܘܚܬܐ ܪܓܠܝ̈ . ܪܚܡ ܥܠܝ ܡܪܝܐ
P:Ps [AB] ܕܛܒܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟ : ܘܒܣܘܓܐܐ ܕܪܚܡܝܟ̈ ܐܬܦܢ ܥܠܝ . ܘܠܐ ܡܛܠ ܬܒܠܥܢܝ ܗܘܬܐ : ܘܠܐ ܬܐܚܘܕ ܥܠܝ ܒܪܐ ܦܘܡܗ̇ . ܥܢܝܢܝ ܡܪܝܐ
P:Ps [AB] ܕܓܡܪ ܛܒܐ : ܘܒܛܠܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܒܐܫܝܢ ܘܢܟܠܝܢ ܠܪܚܡܝܗܘܢ̈ ܦܪܘܩ ܡܪܝܐ
P:Ps [AB] ܕܡܢ ܥܠܡ ܬܩܢܬܗ̇ . ܪ ܚܙܝ ܡܘܟܟܝ ܘܦܨܢܝ ܡܛܠ ܕܢܡܘܣܟ ܠܐ ܡܛܠ ܥܝܢܝ̈ ܠܡܛܪܬܐ ܕܐܪܢܐ ܒܡܠܬܟ .     ܡܢ ܩܕܝܡ ܝܕܥܬ ܣܗܕܘܬܟ
P:Ps [AB] ܗܢܐ ܢܛܪܬ ܐܢܝܢ ܢܦܫܝ . ܦܬܚ ܡܠܬܟ ܘܐܢܗܪ ܘܣܟܠ ܠܫܒܪܐ̈ . ܡܛܠ ܘܟܠܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܕܥܘܠܐ̈ ܣܢܝܬ . ܦ ܪܘܪܒܢ̈ ܐܢܝܢ ܣܗܕܘܬܟ̈
P:Ps [AB] ܕܣܗܕܘܬܟ ܗܘܬ ܠܝ ܪܢܝܐ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܐܣܬܟܠܬ ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܢܛܪܬ . ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܝ̈ ܣܟܠܝܢܝ
P:Ps [AB] ܕܐܢܬ ܐܠܦܬܢܝ . ܚܠܝܢ̈ ܡܠܝܟ̈ ܠܫܡܝ̈ ܚܟܝ ܛܒ ܡܢ ܕܒܫܐ ܡܛܠ ܟܠܝܬ ܪܓܠܝ̈ ܕܐܛܪ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܡܢ ܕܝܢܝܟ̈ ܠܐ ܤܛܝܬ
P:Ps [AB] ܪܫܝܥܐ̈ ܕܠܘܩܒܠܝ . ܚܪܫܬ ܘܐܬܟܡܪܬ ܘܐܬܕܘܝܬ ܡܢ ܛܒܬܐ ܡܛܠ ܐܡܪܬ ܕܐܛܪ ܐܘܪܚܝ ܘܠܐ ܐܚܛܐ ܒܠܫܢܝ : ܐܛܪ ܦܘܡܝ ܡܢ ܥܘܠܐ
P:Ps [AB] ܕܠܐ ܒܥܘ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ . ܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܪܚܡܝܟ̈ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܝܢܝ ܘܦܨܢܝ ܘܒܡܠܬܟ ܐܚܢܝ . ܪܚܝܩ ܗܘ ܦܘܪܩܢܐ ܡܢ ܥܘܠܐ̈
P:Ps [AB] ܕܪܚܡܬ ܫܡܟ .     ܐܬܩܢ ܗܠܟܬܝ̈ ܒܫܒܝܠܝܟ̈ ܘܠܐ ܢܫܬܠܛ ܒܝ ܡܛܠ ܦܬܚܬ ܘܣܩܬ ܪܘܚܐ ܘܣܟܝܬ ܠܦܘܪܩܢܟ . ܐܬܦܢ ܥܠܝ ܘܪܚܡ ܥܠܝ
P:Ps [AB] ܫܡܟ : ܡܛܠ ܕܛܒܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟ ܦܨܢܝ . ܡܛܠ ܕܡܣܟܢܐ ܐܢܐ ܡܛܠ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܡܡܠܠܝܢ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܢܦܫܝ . ܘܐܢܬ ܡܪܝܐ ܥܒܕ ܥܡܝ
P:Ps [AB] ܕܐܢܬ ܥܒܕܬ . ܐܥܒܪ ܡܢܝ ܢܓܕܟ ܘܡܢܝ ܡܚܘܬܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ .     ܡܛܠ ܦܨܢܝ : ܚܣܕܐ ܠܥܘܠܐ̈ ܠܐ ܬܥܒܕܢܝ . ܚܪܫܬ ܘܠܐ ܦܬܚܬ ܦܘܡܝ
P:Ps [AB] ܕܒܗܘܢ ܐܢܘܢ ܚܝܝ̈ . ܕܝܠܟ ܐܢܐ ܦܨܢܝ ܡܛܠ ܕܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܡܛܠ ܠܝ ܪܢܝܐ ܐܒܕ ܗܘܝܬ ܒܡܘܟܟܝ . ܠܥܠܡ ܠܐ ܐܛܥܐ ܦܘܩܕܢܝܟ̈
P:Ps [AB] ܕܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܢܛܪܬ . ܥܠܝ ܣܟܝܘ ܥܘܠܐ̈ ܕܢܘܒܕܘܢܢܝ ܡܛܠ ܐܛܥܐ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܡܛܠ ܕܒܗܘܢ ܐܢܘܢ ܚܝܝ̈ . ܕܝܠܟ ܐܢܐ ܦܨܢܝ
P:Ps [AB] ܕܥܢܝܬܢܝ : ܐܠܗܐ ܨܠܝ ܠܘܬܝ ܐܕܢܟ ܘܫܡܥ ܡܠܝ̈ . ܥܒܕܝܗܝ ܡܛܠ ܗܠܟܬܝ̈ ܒܫܒܝܠܝܟ̈ ܕܠܐ ܢܙܘܥܢ̈ ܦܣܥܬܝ̈ . ܐܢܐ ܩܪܝܬܟ
P:Ps [AB] ܕܥܫܢܘ ܡܢܝ . ܐܦܩ ܢܦܫܝ ܡܢ ܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ ܕܐܘܕܐ ܠܫܡܟ : ܠܝ ܡܛܠ ܕܚܝܐ̈ . ܨܘܬ ܠܒܥܘܬܝ ܡܛܠ ܕܐܬܡܟܟܬ ܛܒ : ܦܨܢܝ ܡܢ ܪܕܘܦܝ̈
P:Ps [AB] ܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܘܫܘܘܕܝܘܗܝ̈ ܕܠܘܬܗ ܐܬܕܟ݇ܪ ܡܪܝܐ ܠܕܘܝܕ ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ ܚܘܒܗ ܪܒܐ ܕܠܘܬ ܕܘܝܕ ܘܫܐܠܝܢ ܡܢܗ ܪܚܡܐ̈