simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܘܫܐܠܝܢ ܡܢܗ ܪܚܡܐ̈ ܡܛܠ ܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܘܫܘܘܕܝܘܗܝ̈ ܕܠܘܬܗ
P:Ps [AB] ܒܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܪܢܝܬ ܡܛܠ ܗܢܐ ܣܢܝܬ ܟܠܗ̇
P:Ps [AB] ܥܨܘܒ ܬܒܪܗ̇ ܡܛܠ ܕܐܬܟܪܗܬ : ܚܘܝܬ
P:Ps [AB] : ܘܠܐ ܬܫܬܘܩ ܡܛܠ ܕܥܡܘܪܐ ܐܢܐ ܥܡܟ