simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܐܒܝܕܐ . ܡܛܠ ܕܫܡܥܬ ܪܢܝܐ ܕܣܓܝܐܐ̈
P:Ps [AB] ܐܘܪܚܟ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܦܘܡܗܘܢ ܟܐܢܘܬܐ
P:Ps [AB] ܐܘܪܚܟ . ܡܛܠ ܕܡܟܟܬܢ ܒܐܬܪܐ ܬܢܝܢܐ
P:Ps [AB] ܐܙܘܥ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܕܝ ܠܒܝ
P:Ps [AB] ܐܝܩܪܟ . ܡܛܠ ܕܢܬܦܪܩܘܢ ܚܒܝܒܝܟ̈ :
P:Ps [AB] ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܡܬܪܓܫܝܢ
P:Ps [AB] ܐܠܗܝ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܕܝܢܘܗܝ̈ ܠܘܩܒܠܝ
P:Ps [AB] ܐܠܗܝ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܕܠܐ ܢܚܕܘܢ
P:Ps [AB] ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܡܒܘܥܐ ܕܚܝܐ̈ ܥܡܟ
P:Ps [AB] ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܚܪܒܗܘܢ
P:Ps [AB] ܐܢܫܐ . ܡܛܠ ܕܨܠܘ ܥܠܝܟ ܒܝܫܬܐ
P:Ps [AB] ܐܢܫܐ . ܡܛܠ ܕܐܠܦ ܫܢܝܢ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈
P:Ps [AB] ܐܢܫܐ . ܡܛܠ ܕܣܒܥ ܢܦܫܬܐ̈ ܡܛܪܦܬܐ̈
P:Ps [AB] ܐܢܫܐ . ܡܛܠ ܕܬܒܪ ܬܪܥܐ̈ ܕܢܚܫܐ
P:Ps [AB] ܐܫܒܚܝܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܩܡ ܡܢ ܝܡܝܢܗ
P:Ps [AB] ܐܬܦܪܩ . ܡܛܠ ܕܚܕܪܘܢܝ ܚܒܠܐ̈ ܕܡܘܬܐ
P:Ps [AB] ܒܐܡܘܬܐ̈ . ܡܛܠ ܕܪܒܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟ
P:Ps [AB] ܒܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܗܦܘܟ ܥܡܝ
P:Ps [AB] ܒܕܝܢܝܟ̈ . ܡܛܠ ܕܒܥܘܠܐ ܐܬܒܛܢܬ :
P:Ps [AB] ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܦܪܩ ܠܨܗܝܘܢ