simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܘܫܘܘܕܝܘܗܝ̈ ܕܠܘܬܗ ܡܐ ܛܒ ܘܡܐ ܫܦܝܪ : ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ ܚܘܒܗ ܪܒܐ ܕܠܘܬ ܕܘܝܕ ܘܫܐܠܝܢ ܡܢܗ ܪܚܡܐ̈
P:Ps [AB] ܗܢܐ ܣܢܝܬ ܟܠܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܕܥܘܠܐ̈ . ܢܢ ܫܪܓܐ ܗܝ ܡܠܬܟ ܡܛܠ ܡܠܝܟ̈ ܠܫܡܝ̈ ܚܟܝ ܛܒ ܡܢ ܕܒܫܐ ܠܦܘܡܐ . ܒܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܪܢܝܬ
P:Ps [AB] ܕܐܬܟܪܗܬ : ܚܘܝܬ ܐܢܘܢ ܠܥܡܟ ܩܫܝܬܐ̈ . ܘܐܫܩܝܬ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܘܪܓܙܬ ܥܠܝܢ : ܐܙܝܥܬܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܘܦܬܚܬܗ̇ . ܥܨܘܒ ܬܒܪܗ̇
P:Ps [AB] ܕܥܡܘܪܐ ܐܢܐ ܥܡܟ : ܘܬܘܬܒܐ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܐܒܗܝ̈ . ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܛܠ . ܫܡܥ ܡܪܝܐ ܨܠܘܬܝ ܘܒܥܘܬܝ ܘܨܘܬ ܠܕܡܥܬܝ : ܘܠܐ ܬܫܬܘܩ