simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܕܟܠ ܐܚ ܡܟܠ ܢܟܠ : ܘܟܠ ܪܚܡܐ ܒܢܟܠܐ ܡܗܠܟ . ܘܓܒܪ ܒܚܒܪܗ ܡܛܠ ܡܪܝܐ . ܓܒܪ ܡܢ ܚܒܪܗ ܐܙܕܗ݇ܪܘ : ܘܥܠ ܟܠ ܐܚ ܠܐ ܬܬܟܠܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܡܪܝܐ ܡܠܠ . ܗܒܘ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܐܝܩܪܐ ܥܕܠܐ ܢܚܫܟ : ܡܛܠ : ܘܠܐ ܐܚܘܣ ܠܡܚܒܠܘ ܐܢܘܢ . ܫܡܥܘ ܘܨܘܬܘ ܘܠܐ ܬܬܪܝܡܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܡܣܟܢܝܢ ܐܢܘܢ ܤܛܘ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܘ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܘܕܝܢܐ ܡܛܠ : ܩܫܝܘ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܟܐܦܐ : ܘܠܐ ܨܒܘ ܠܡܬܒ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ
P:Jer [AB] ܚܛܗܝܟ̈ . ܘܐܫܥܒܕܟ ܠܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ : ܡܛܠ ܘܐܝܟ ܢܚܫܐ . ܢܟܣܝܟ̈ ܘܓܙܝܟ̈ ܘܟܠܗ ܬܚܘܡܟ : ܠܒܙܬܐ ܐܬܠ
P:Jer [AB] ܚܛܗܝܟ̈ . ܘܐܥܒܪܟ ܡܢ ܝܪܬܘܬܐ ܕܝܗܒܬ ܠܟ : ܘܐܫܥܒܕܟ ܡܛܠ . ܢܟܣܝܟ̈ ܘܟܠܗܘܢ ܓܙܝܟ̈ : ܘܬܚܘܡܝܟ̈ : ܠܒܙܬܐ ܐܬܠ
P:Jer [AB] ܕܛܢܦܘܬܐ ܥܒܕܘ : ܘܒܗܝܬܐ̈ ܠܐ ܒܗܬܝܢ : ܘܠܡܬܬܟܣܘ ܠܐ ܡܛܠ ܥܡܝ ܒܒܙܚܐ : ܘܐܡܪܝܢ : ܫܠܡܐ : ܫܠܡܐ : ܘܠܝܬ ܫܠܡܐ . ܒܗܬܘ
P:Jer [AB] ܕܛܢܦܘܬܐ ܥܒܕܘ : ܘܒܗܝܬܐ̈ ܠܐ ܒܗܬܝܢ : ܘܠܡܬܬܟܣܘ ܠܐ ܡܛܠ ܥܡܝ ܒܒܙܚܐ : ܘܐܡܪܝܢ : ܫܠܡܐ : ܫܠܡܐ : ܘܠܝܬ ܫܠܡܐ . ܒܗܬܘ
P:Jer [AB] ܡܢܐ ܓܕܫ ܠܝ ܗܠܝܢ : ܒܣܘܓܐܬ ܚܘܒܝܟܝ̈ ܐܬܓܠܓܘ ܫܦܘܠܝܟܝ̈ ܡܛܠ : ܐܝܟ ܐܢܬܬܐ ܕܡܚܒܠܐ ܠܡܐܠܕ . ܘܐܢ ܬܐܡܪܝܢ ܒܠܒܟܝ
P:Jer [AB] ܕܥܠ ܡܪܝܐ ܐܬܬܪܝܡ : ܘܢܬܛܪܦ ܡܘܐܒ ܒܬܝܒܬܗ : ܘܢܗܘܐ ܡܛܠ ܐܬܓܕܡܬ ܩܪܢܗ ܕܡܘܐܒ : ܘܕܪܥܗ ܐܬܬܒܪ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܕܘܐܘܗܝ
P:Jer [AB] ܫܡܟ : ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟ : ܘܠܟ ܚܛܝܢ . ܣܒܪܗ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܥܣܒܐ . ܐܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܣܗܕܘ ܒܢ : ܡܪܝܐ ܚܘܣ
P:Jer [AB] ܕܠܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܚܛܝܢ : ܚܢܢ ܘܐܒܗܝܢ̈ ܡܢ ܛܠܝܘܬܢ ܘܥܕܡܐ ܡܛܠ : ܘܠܒܢܬܗܘܢ̈ . ܢܕܡܟ ܒܒܗܬܬܢ : ܘܢܟܣܝܢ ܚܦܪܢ
P:Jer [AB] ܕܐܬܬܒܪܬ ܥܝ : ܒܓܢܘ ܟܦܪܘܢܝܗ̇̈ ܕܪܒܬ : ܐܬܟܒ݇ܢܘ ܣܩܐ̈ : ܡܛܠ : ܘܢܐܪܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܝܪܘܬܘܗܝ̈ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܬܝܠܠ ܚܫܒܘܢ
P:Jer [AB] ܕܠܐ ܐܣܬܟܠܘ : ܒܗܬܬܐ ܕܥܠܡ ܕܠܐ ܡܬܛܥܝܐ . ܘܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܠܗܘܢ ܪܕܘܦܝ̈ ܢܒܗܬܘܢ ܘܠܐ ܢܫܬܟܚܘܢ : ܒܗܬܘ ܛܒ
P:Jer [AB] ܕܠܐ ܡܗܠܟܝܢ . ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܒܐܫܝܢ ܐܦܠܐ ܡܛܠ . ܐܝܟ ܕܩܠܐ̈ ܙܩܝܦܝܢ ܘܠܐ ܡܡܠܠܝܢ : ܡܫܩܠ ܫܩܠܝܢ ܠܗܘܢ
P:Jer [AB] ܕܡܚܪܒ ܚܪܒܐ : ܘܟܠܗܝܢ ܩܘܪܝܗ̇̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܠܚܘܪܒܐ ܡܢ ܒܠܝ ܡܛܠ ܘܬܚܪܒ ܦܩܥܬܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܗܒܘ ܟܠܝܠܐ ܠܡܘܐܒ
P:Jer [AB] ܕܛܠܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܛܠܐ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܛܠ ܝܗܒܬܟ . ܘܐܡܪܬ ܒܒܥܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܗܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܡܡܠܠܘ
P:Jer [AB] ܕܠܝܬ ܐܢܘܢ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܟܠܝ ܩܠܟܝ ܡܢ ܒܟܝܐ : ܡܛܠ ܡܪܝܪܬܐ : ܪܚܝܠ ܒܟܝܐ ܥܠ ܒܢܝܗ̇̈ : ܘܠܐ ܨܒܝܐ ܠܡܬܒܝܐܘ
P:Jer [AB] ܕܐܬܬܒܪ : ܘܐܝܠܠܘ ܘܐܙܥܩܘ ܒܐܪܢܘܢ : ܡܛܠ ܕܐܬܬܒܪ ܡܘܐܒ . ܡܛܠ : ܫܐܠܝ ܠܕܥܪܩ : ܘܠܕܡܬܦܠܛ ܐܡܪܝ ܡܢܐ ܗܘܐ . ܒܗܬ ܡܘܐܒ
P:Jer [AB] ܕܠܝܬ ܥܣܒܐ . ܐܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܣܗܕܘ ܒܢ : ܡܪܝܐ ܚܘܣ ܡܛܠ ܫܡܟ : ܡܛܠ ܩܡܘ ܥܠ ܫܒܝܠܐ̈ : ܣܩܘ ܪܘܚܐ ܐܝܟ ܝܪܘܪܐ̈ : ܚܫܟ ܥܝܢܝܗܘܢ̈
P:Jer [AB] ܕܕܡܪܝܐ ܐܢܝܢ . ܡܛܠ ܕܡܕܓܠܘ ܕܓܠܘ ܒܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܛܠ ܘܥܩܘܪܘ : ܘܓܡܘܪܝܐ ܠܐ ܬܥܒܕܘܢ : ܫܒܘܩܘ ܫܬܐܣܝܗ̇̈