simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܐܒܗܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Jer [AB] ܐܒܗܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Jer [AB] ܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Jer [AB] ܐܙܟܝܟ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ
P:Jer [AB] ܐܙܠܘ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܬܕܝܢ ܥܡܟܘܢ
P:Jer [AB] ܐܙܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܬܚܪܒܘܢ ܟܠܗ
P:Jer [AB] ܐܟܫܪܘ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܢܒܝܐ̈ ܘܐܦ
P:Jer [AB] ܐܠܗܐ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܐ ܡܚܘܐ
P:Jer [AB] ܐܠܗܝ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܬܒܬ
P:Jer [AB] ܐܠܗܢ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ
P:Jer [AB] ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܡܣܗܕܘ ܣܗܕܬ ܒܐܒܗܝܟܘܢ̈
P:Jer [AB] ܐܢܝܢ . ܡܛܠ ܕܡܕܓܠܘ ܕܓܠܘ ܒܝ
P:Jer [AB] ܐܥܒܕ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܬܬܐܒܠ ܐܪܥܐ
P:Jer [AB] ܐܦܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Jer [AB] ܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ
P:Jer [AB] ܐܫܟܚܬ . ܡܛܠ ܕܫܡܥܬ ܪܢܝܐ ܕܣܓܝܐܐ̈
P:Jer [AB] ܐܬܕܠܚܘ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ
P:Jer [AB] ܒܐܘܠܨܢܐ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ
P:Jer [AB] ܒܐܝܕܝܢ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Jer [AB] ܒܒܒܠ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ