simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܡܢܐ ܥܒܕ ܠܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ : ܬܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܐ ܐܣܝܦܟܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܟܕ ܬܐܡܪܘܢ
P:Jer [AB] ܫܡܟ : ܘܠܐ ܬܨܥܪ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܝܩܪܟ : ܐܬܕܟ݇ܪ ܘܠܐ ܬܒܛܠ ܡܛܠ ܚܛܗܝܢ̈ : ܘܚܛܗܐ̈ ܕܐܒܗܝܢ̈ : ܡܛܠ ܕܚܛܝܢ ܠܟ . ܠܐ ܬܪܓܙ