simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܒ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܠܟܦܢܐ : ܘܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܠܐܝܕܝ̈ ܚܪܒܐ : ܡܛܠ ܩܕܡܝܟ ܘܡܠܠܬ ܥܠܝܗܘܢ ܛܒܬܐ : ܠܡܗܦܟܘ ܚܡܬܟ ܡܢܗܘܢ .
P:Jer [AB] ܕܒܝܫܬܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܘܬܒܪܐ ܪܒܐ . ܡܠܟ ܬܩܝܦ ܣܠܩ ܡܛܠ ܥܫܝܢܬܐ̈ . ܫܩܘܠܘ ܐܬܐ ܠܨܗܝܘܢ : ܐܬܥܫܢܘ ܘܠܐ ܬܩܘܡܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܗܐ ܕܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܫܬܐ ܟܣܐ ܡܛܠ . ܫܒܘܩ ܝܬܡܝܟ̈ ܐܢܐ ܐܚܐ : ܘܐܪܡܠܬܟ̈ ܥܠܝ ܢܬܬܟܠܢ̈ .
P:Jer [AB] ܥܒܕܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܪܐ : ܒܗܬܘ ܐܟܪܐ̈ ܘܚܦܝܘ ܡܛܠ ܣܪܝܩܐܝܬ : ܒܗܬܘ ܘܐܬܬܟܣܘ ܘܚܦܝܘ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ .
P:Jer [AB] ܕܣܟܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܡܢ ܩܡܨܐ ܘܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܥܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܦܣܩܝ̈ ܩܝܣܐ̈ . ܦܣܘܩܘ ܥܒܝܗ̇̈ ܐܡܪ ܡܪܝܐ :
P:Jer [AB] ܕܒܙܒܢܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܒܗ ܡܬܕܟܪ ܐܢܐ ܠܗ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘܘ ܡܛܠ ܕܛܠܝܘܬܝ . ܒܪܐ ܗܘ ܠܝ ܝܩܝܪܐ ܐܦܪܝܡ : ܘܝܠܕܐ ܚܒܝܒܐ :
P:Jer [AB] ܕܢܘܪܐ ܢܦܩܬ ܡܢ ܚܫܒܘܢ : ܘܫܠܗܒܝܬܐ ܡܢ ܟܪܟܐ ܕܣܝܚܘܢ : ܡܛܠ ܕܡܝܬܐ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܥܠ ܡܘܐܒ : ܫܢܬܐ ܕܦܘܩܕܢܗܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ .
P:Jer [AB] ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܥܠܝܟܘܢ ܚܘܘܬܐ̈ ܚܪܡܢܐ̈ ܕܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܡܛܠ ܐܪܥܐ : ܘܐܬܘ ܘܐܟܠܘ ܐܪܥܐ ܘܡܠܐܗ̇ : ܩܪܝܬܐ ܘܥܡܘܪܝܗ̇̈ .
P:Jer [AB] ܕܓܒܪܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ : ܠܐ ܢܨܠܚ ܡܢ ܙܪܥܗ ܓܒܪܐ ܕܝܬܒ ܥܠ ܡܛܠ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܟܘܬܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܗܢܐ ܡܟܪܙܐ ܕܠܐ ܒܢܝܢ̈ :
P:Jer [AB] ܕܚܪܒܐ ܢܥܒܕ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܒܐܪܥܐ ܕܓܪܒܝܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܦܪܬ . ܡܛܠ : ܘܬܐܟܘܠ ܚܪܒܐ ܘܬܣܒܥ : ܘܬܪܘܐ ܡܢ ܕܡܗܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܥܠ ܒܢܝܐ̈ ܘܥܠ ܒܢܬܐ̈ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܡܛܠ ܠܟ ܐܢܬܬܐ : ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܟ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܐ ܦܩܕ ܡܛܠ ܕܐܬܘܪ : ܘܗܢܐ ܐܚܪܝܐ ܥܫܢ ܡܢܗ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ .
P:Jer [AB] ܕܠܡܪܝܐ ܚܛܬ . ܝܒܒܘ ܥܠܝܗ̇ ܡܢ ܚܕܪܝܗ̇̈ : ܝܗܒܬ ܐܝܕܐ : ܡܛܠ ܠܡܫܕܐ ܒܩܫܬܐ ܫܕܘ ܥܠܝܗ̇ : ܠܐ ܬܚܘܣܘܢ ܥܠ ܓܐܪܐ̈ :
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܥܠ ܥܡܘܕܐ̈ : ܡܛܠ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܒܒܝܬ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܠܒܒܠ .
P:Jer [AB] ܚܛܗܝܟ̈ . ܘܐܥܒܪܟ ܡܢ ܝܪܬܘܬܐ ܕܝܗܒܬ ܠܟ : ܘܐܫܥܒܕܟ ܡܛܠ . ܢܟܣܝܟ̈ ܘܟܠܗܘܢ ܓܙܝܟ̈ : ܘܬܚܘܡܝܟ̈ : ܠܒܙܬܐ ܐܬܠ
P:Jer [AB] ܕܫܡܥܬ ܪܢܝܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܡܢ ܚܕܪܝ̈ : ܘܐܡܪܝܢ ܡܛܠ ܕܝܩܕܐ ܘܚܒܐ ܒܓܪܡܝ̈ : ܘܒܥܝܬ ܠܡܣܝܒܪܘ ܘܠܐ ܐܫܟܚܬ .
P:Jer [AB] ܕܪܘܓܙܐ ܡܠܝܬܢܝ . ܠܡܢܐ ܗܘܐ ܟܐܒܝ ܥܫܝܢ : ܘܡܚܘܬܝ ܚܣܝܢܐ ܡܛܠ ܕܡܒܙܚܢܐ̈ : ܐܠܐ ܕܚܠܬ ܡܢ ܩܕܡ ܐܝܕܟ ܘܒܠܚܘܕܝ ܝܬܒܬ :
P:Jer [AB] ܕܐܪܓܙܬܘܢܢܝ ܒܥܒܕ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ : ܘܣܡܬܘܢ ܒܣܡܐ̈ ܠܐܠܗܐ̈ ܡܛܠ ܘܝܠܘܕܐ̈ ܡܢ ܓܘ ܝܗܘܕܐ : ܕܠܐ ܬܫܒܩܘܢ ܠܟܘܢ ܚܪܬܐ .
P:Jer [AB] ܕܛܢܦܘܬܐ ܥܒܕܘ : ܘܒܗܝܬܐ̈ ܠܐ ܒܗܬܝܢ : ܘܠܡܬܬܟܣܘ ܠܐ ܡܛܠ ܥܡܝ ܒܒܙܚܐ : ܘܐܡܪܝܢ : ܫܠܡܐ : ܫܠܡܐ : ܘܠܝܬ ܫܠܡܐ . ܒܗܬܘ
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܨܒܐܘܬ ܥܠ ܢܒܝܐ̈ : ܗܐ ܡܘܟܠ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ : ܘܗܘܘ ܠܝ ܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܣܕܘܡ : ܘܝܬܒܝܗ̇̈ ܐܝܟ ܥܡܘܪܐ .