simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܕܥܒܕܘ ܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܕܒܝܫ ܩܕܡܝ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܣܡܘ ܡܛܠ ܥܠ ܫܒܝܠܐ̈ ܐܘܠܝܬܐ : ܕܪܓܙ ܡܪܝܐ ܘܫܒܩܗ ܠܕܪܐ ܥܒܘܪܐ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܬܝܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܢܬܐܡܪ ܬܘܒ ܬܦܬ ܡܛܠ ܘܒܢܬܗܘܢ̈ ܒܢܘܪܐ : ܕܠܐ ܦܩܕܬ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܣܠܩܬ ܥܠ ܠܒܝ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܐܬܠ ܢܫܝܗܘܢ̈ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܘܚܩܠܬܗܘܢ̈ ܠܒܙܬܐ : ܡܛܠ ܡܛܠ : ܡܛܠ ܕܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܣܠܝܘ : ܘܚܟܡܬܐ ܠܐ ܗܘܬ ܒܗܘܢ .
P:Jer [AB] ܕܡܢ ܙܥܘܪܗܘܢ ܘܥܕܡܐ ܠܪܒܗܘܢ : ܟܠܗܘܢ ܢܟܠܝܢ ܢܟܠܐ : ܘܡܢ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܠ ܢܫܝܗܘܢ̈ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܘܚܩܠܬܗܘܢ̈ ܠܒܙܬܐ :
P:Jer [AB] ܕܛܢܦܘܬܐ ܥܒܕܘ : ܘܒܗܝܬܐ̈ ܠܐ ܒܗܬܝܢ : ܘܠܡܬܬܟܣܘ ܠܐ ܡܛܠ ܥܡܝ ܒܒܙܚܐ : ܘܐܡܪܝܢ : ܫܠܡܐ : ܫܠܡܐ : ܘܠܝܬ ܫܠܡܐ . ܒܗܬܘ
P:Jer [AB] ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܫܬܩܢ : ܘܐܫܩܝܢ ܡܝܐ̈ ܡܪܝܪܐ̈ ܥܠ ܕܚܛܝܢ ܡܛܠ : ܐܬܟܢܫܘ ܘܢܥܘܠ ܠܩܘܪܝܐ̈ ܥܫܝܢܬܐ̈ ܘܢܫܬܘܩ ܬܡܢ :
P:Jer [AB] ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܥܠܝܟܘܢ ܚܘܘܬܐ̈ ܚܪܡܢܐ̈ ܕܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܡܛܠ ܐܪܥܐ : ܘܐܬܘ ܘܐܟܠܘ ܐܪܥܐ ܘܡܠܐܗ̇ : ܩܪܝܬܐ ܘܥܡܘܪܝܗ̇̈ .
P:Jer [AB] ܕܐܪܓܙܘܢܝ ܒܓܠܝܦܝܗܘܢ̈ ܘܒܕܚܠܬܐ̈ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ . ܥܒܪ ܡܛܠ : ܕܐܡܪܝܢ ܡܪܝܐ ܠܝܬ ܒܨܗܝܘܢ : ܐܘ ܡܠܟܗ̇ ܠܝܬ ܒܗ̇ :
P:Jer [AB] ܡܢܐ ܠܐ ܣܠܩܬ ܐܣܝܘܬܗ̇ ܕܒܪܬ ܥܡܝ . ܡܢ ܕܝܢ ܝܗܒ ܪܝܫܝ ܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܘܬܡܗܐ ܐܚܕܢܝ . ܫܥܘܬܐ ܠܝܬ ܒܓܠܥܕ : ܐܘ ܐܣܝܐ ܠܝܬ ܬܡܢ :
P:Jer [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܓܝܪܝܢ : ܘܟܢܘܫܬܐ ܐܢܘܢ ܕܕܓܠܐ̈ . ܘܫܕܘ ܠܫܢܗܘܢ ܡܛܠ ܕܥܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ : ܘܫܒܩܬ ܠܥܡܝ ܘܐܙܠܬ ܠܝ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܐܝܟܢܐ ܐܥܒܕ ܡܢ ܩܕܡ ܒܪܬ ܥܡܝ . ܐܝܟ ܓܐܪܐ ܫܢܝܢܐ ܠܫܢܗܘܢ ܡܛܠ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܗܐ ܨܪܦ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܘܒܚܪ ܐܢܐ ܠܗܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܩܠܐ ܕܐܘܠܝܬܐ ܐܫܬܡܥ ܡܢ ܨܗܝܘܢ : ܕܐܡܪ ܐܝܟܢܐ ܐܬܒܙܙܢ : ܡܛܠ : ܘܢܚܬܢ̈ ܥܝܢܝܢ̈ ܕܡܥܐ̈ : ܘܒܒܬܢ̈ ܢܪܕܝܢ̈ ܡܝܐ̈ .
P:Jer [AB] ܕܫܒܩܢ ܐܪܥܐ ܘܢܦܠܘ ܡܫܟܢܝܢ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܡܥܝܢ̈ ܢܫܐ̈ ܡܛܠ ܐܫܬܡܥ ܡܢ ܨܗܝܘܢ : ܕܐܡܪ ܐܝܟܢܐ ܐܬܒܙܙܢ : ܒܗܬܢ ܛܒ ܛܒ :
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܫܡܥܝܢ̈ ܢܫܐ̈ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܢܩܒܠܢ̈ ܐܕܢܝܟܝܢ̈ ܡܛܠ : ܒܗܬܢ ܛܒ ܛܒ : ܡܛܠ ܕܫܒܩܢ ܐܪܥܐ ܘܢܦܠܘ ܡܫܟܢܝܢ̈ .
P:Jer [AB] ܕܣܠܩ ܡܘܬܐ ܠܟܘܝܢ̈ : ܘܥܠ ܒܣܚܪܬܢ̈ : ܠܡܘܒܕܘ ܛܠܝܐ̈ ܡܢ ܡܛܠ ܒܢܬܟܝܢ̈ ܐܘܠܝܬܐ̈ : ܘܐܢܬܬܐ ܠܚܒܪܬܗ̇ ܩܝܢܬܐ .
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܢܦܠܢ̈ ܫܠܕܝܗܘܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܡܛܠ : ܠܡܘܒܕܘ ܛܠܝܐ̈ ܡܢ ܫܘܩܐ̈ : ܘܥܠܝܡܐ̈ ܡܢ ܦܠܛܘܬܐ̈ .
P:Jer [AB] ܕܕܚܠܬܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܠܐ ܡܕܡ ܐܢܝܢ : ܡܛܠ ܕܩܝܣܐ ܡܢ ܥܒܐ ܦܣܝܩ ܡܛܠ ܕܫܡܝܐ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ : ܡܛܠ ܕܥܡܡܐ̈ ܗܘ ܕܚܠܝܢ ܡܢܗܝܢ .
P:Jer [AB] ܕܩܝܣܐ ܡܢ ܥܒܐ ܦܣܝܩ : ܥܒܕ ܐܝܕܝ̈ ܢܓܪܐ ܒܥܫܦܐ . ܒܟܣܦܐ ܡܛܠ ܗܘ ܕܚܠܝܢ ܡܢܗܝܢ . ܡܛܠ ܕܕܚܠܬܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܠܐ ܡܕܡ ܐܢܝܢ :
P:Jer [AB] ܕܠܐ ܡܒܐܫܝܢ ܐܦܠܐ ܡܛܐܒܝܢ . ܠܝܬ ܐܟܘܬܟ ܡܪܝܐ : ܕܪܒ ܐܢܬ ܡܛܠ ܡܫܩܠ ܫܩܠܝܢ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܗܠܟܝܢ . ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢܗܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܒܟܠܗܘܢ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ : ܘܒܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܠܝܬ ܡܛܠ ܠܐ ܢܕܚܠ ܠܟ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܠܡܐ̈ : ܕܠܟ ܗܘ ܝܐܝܐ ܡܠܟܘܬܐ :