simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܕܥܠ ܟܠ ܕܐܫܕܪܟ ܬܐܙܠ : ܘܟܠ ܕܐܦܩܕܟ ܬܡܠܠ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܛܠܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܛܠܐ ܐܢܐ :
P:Jer [AB] ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܗܘܢ̈ : ܕܫܒܩܘܢܝ ܘܣܡܘ ܒܣܡܐ̈ ܠܐܠܗܐ̈ ܡܛܠ : ܘܥܠ ܟܠܗܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܡܠܠ ܕܝܢܝ̈ ܥܡܗܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܥܡܟ ܐܢܐ ܠܡܦܨܝܘܬܟ : ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܘܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܡܛܠ : ܘܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ . ܘܢܬܟܬܫܘܢ ܥܡܟ : ܘܠܐ ܢܙܟܘܢܟ .
P:Jer [AB] ܕܬܪܬܝܢ ܒܝܫܢ̈ ܥܒܕܘ ܥܡܝ : ܠܝ ܫܒܩܘ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝܐ̈ ܚܝܐ̈ : ܡܛܠ ܝܘܬܪܢ . ܬܡܗܘ ܫܡܝܐ ܥܠ ܗܕܐ : ܘܙܘܥܘ ܘܕܚܠܘ ܛܒ ܐܡܪ ܡܪܝܐ .
P:Jer [AB] ܡܢܐ ܗܘܐ ܠܒܙܬܐ . ܥܠܘܗܝ ܢܢܗܡܘܢ ܐܪܝܘܬܐ̈ : ܘܢܪܝܡܘܢ ܡܛܠ ܒܗܘܢ ܡܝܐ̈ . ܕܠܡܐ ܥܒܕܐ ܗܘ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܢ ܝܠܝܕ ܒܝܬܐ ܗܘ :
P:Jer [AB] ܕܡܢ ܥܠܡ ܬܒܪܬ ܢܝܪܟܝ . ܘܦܣܩܬ ܚܢܩܝܟܝ̈ . ܘܐܡܪܬܝ ܕܬܘܒ ܡܛܠ ܐܠܗܟܝ : ܘܠܐ ܕܚܠܬܝ ܡܢܝ : ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ .
P:Jer [AB] ܕܪܚܡܬ ܢܘܟܪܝܐ̈ : ܘܒܬܪܗܘܢ ܐܙܠ . ܐܝܟ ܒܗܬܬ ܓܢܒܐ ܟܪ ܡܛܠ : ܘܓܓܪܬܟܝ ܡܢ ܨܗܝܐ . ܘܐܡܪܬܝ ܐܬܚܝܠܬ ܠܐ ܨܒܝܐ ܐܢܐ .
P:Jer [AB] ܕܐܦܢܝܘ ܠܝ ܩܕܠܗܘܢ : ܘܠܐ ܐܦܝܗܘܢ̈ . ܘܒܙܒܢܐ ܕܒܝܫܬܗܘܢ ܡܛܠ . ܕܐܡܪܝܢ ܠܩܝܣܐ ܐܒܘܢ ܐܢܬ : ܘܠܟܐܦܐ ܕܐܢܬܝ ܝܠܕܬܝܢ .
P:Jer [AB] ܕܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܩܘܪܝܝܟ̈ ܗܘܘ ܐܠܗܝܟ̈ ܝܗܘܕܐ . ܠܡܢܐ ܡܛܠ ܐܠܗܝܟ̈ ܕܥܒܕܬ ܠܟ : ܢܩܘܡܘܢ ܘܢܦܪܩܘܢܟ ܒܙܒܢ ܒܝܫܬܟ .
P:Jer [AB] ܕܛܒ ܐܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܐܠܡ ܐܢܐ ܠܥܠܡ . ܒܪܡ ܕܥܝ ܡܛܠ ܥܡܘܪܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܐܩܫܐ ܐܦܝ̈ ܒܟܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܠܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܚܛܝܢ : ܚܢܢ ܘܐܒܗܝܢ̈ ܡܢ ܛܠܝܘܬܢ ܘܥܕܡܐ ܡܛܠ : ܘܠܒܢܬܗܘܢ̈ . ܢܕܡܟ ܒܒܗܬܬܢ : ܘܢܟܣܝܢ ܚܦܪܢ
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܠܓܒܪܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܘܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܡܛܠ ܘܒܙܕܝܩܘܬܐ : ܘܢܬܒܪܟܘܢ ܒܗ ܥܡܡܐ̈ ܘܒܗ ܢܫܬܒܚܘܢ .
P:Jer [AB] ܒܝܫܘܬܐ ܕܥܒܕܝܟܘܢ̈ . ܚܘܘ ܒܝܗܘܕܐ : ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܐܫܡܥܘ : ܡܛܠ : ܕܠܡܐ ܬܦܘܩ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܚܡܬܝ : ܘܬܘܩܕ ܘܠܝܬ ܕܡܕܥܟ :
P:Jer [AB] ܕܒܝܫܬܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܘܬܒܪܐ ܪܒܐ . ܡܠܟ ܬܩܝܦ ܣܠܩ ܡܛܠ ܥܫܝܢܬܐ̈ . ܫܩܘܠܘ ܐܬܐ ܠܨܗܝܘܢ : ܐܬܥܫܢܘ ܘܠܐ ܬܩܘܡܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܠܐ ܗܦܟܬ ܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ ܡܢܟܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܡܛܠ ܡܢ ܒܠܝ ܕܝܬܒ . ܥܠ ܗܕܐ ܐܬܟܒܢܘ ܣܩܐ̈ : ܘܐܪܩܕܘ ܘܐܝܠܠܘ :
P:Jer [AB] ܕܩܠܐ ܕܡܚܘܐ ܡܢ ܕܢ : ܘܡܫܡܥ ܟܐܒܐ ܡܢ ܛܘܪܐ ܕܐܦܪܝܡ . ܡܛܠ : ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܢܒܘܬܢ̈ ܒܓܘܟܝ ܡܚܫܒܬܟܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ .
P:Jer [AB] ܕܠܝ ܡܪܡܪܬ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܐܘܪܚܬܟܝ̈ ܘܥܒܕܝܟܝ̈ ܥܒܕܘ ܠܟܝ ܡܛܠ ܕܝܗܘܕܐ . ܐܝܟ ܢܛܪܝ̈ ܚܩܠܬܐ̈ ܗܘܘ ܥܠܝܗ̇ ܡܢ ܚܕܪܝܗ̇̈ :
P:Jer [AB] ܕܩܠܐ ܕܫܝܦܘܪܐ ܫܡܥܬ ܢܦܫܝ : ܘܝܘܒܒܐ ܕܩܪܒܐ . ܬܒܪܐ ܥܠ ܡܛܠ ܡܥܝ̈ ܟܝܒܝܢ ܠܝ ܘܬܠܘܬܝ̈ ܠܒܝ : ܡܫܘܪ ܠܝ ܠܒܝ ܘܠܐ ܫܬܩ :
P:Jer [AB] ܕܐܬܒܙܙܬ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܡܢ ܫܠܝ ܐܬܒܙܙ ܡܫܟܢܝ : ܘܢܦܠ ܡܛܠ ܫܡܥܬ ܢܦܫܝ : ܘܝܘܒܒܐ ܕܩܪܒܐ . ܬܒܪܐ ܥܠ ܬܒܪܐ ܢܐܬܐ :
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܠܚܒܠܐ ܬܗܘܐ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܡܛܠ ܩܘܪܝܗ̈ ܐܬܥܩܪ : ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܡܢ ܩܕܡ ܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ .