simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܐܥܒܕ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܬܬܐܒܠ ܐܪܥܐ
P:Jer [AB] ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܡܛܠ ܕܡܣܟܢܝܢ ܐܢܘܢ ܤܛܘ
P:Jer [AB] ܐܢܘܢ ܤܛܘ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܘ ܐܘܪܚܗ
P:Jer [AB] ܘܐܡܠܠ ܥܡܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܝܕܥܘ ܐܘܪܚܗ
P:Jer [AB] ܚܢܩܐ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܬܒܪ ܐܢܘܢ
P:Jer [AB] ܡܢܗܘܢ ܢܬܬܒܪ : ܡܛܠ ܕܣܓܝܘ ܚܘܒܝܗܘܢ̈ ܘܥܫܢܘ
P:Jer [AB] ܐܢܝܢ . ܡܛܠ ܕܡܕܓܠܘ ܕܓܠܘ ܒܝ
P:Jer [AB] ܘܢܗܘܐ ܟܕ ܬܐܡܪܘܢ ܡܛܠ ܡܢܐ ܥܒܕ ܠܢ
P:Jer [AB] ܢܟܠܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܝܪܒܘ ܘܥܬܪܘ
P:Jer [AB] ܣܚܪܬܗ̇̈ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ
P:Jer [AB] ܕܓܕܘܕܐ̈ ܐܟܚܕܐ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܓܒܪܐ̈ ܥܡ
P:Jer [AB] . ܒܗܬܘ ܡܛܠ ܕܛܢܦܘܬܐ ܥܒܕܘ :
P:Jer [AB] ܫܡܥܝܢܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܡܥܘ ܥܡܡܐ̈
P:Jer [AB] ܠܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Jer [AB] ܠܐ ܬܐܙܠܘܢ : ܡܛܠ ܚܪܒܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܟܪܝܟܐ
P:Jer [AB] ܘܡܪܩܘܕܬܐ ܡܪܝܪܬܐ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܠܝܐ ܢܐܬܘܢ
P:Jer [AB] ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܙܠܘ ܠܐܬܪܝ
P:Jer [AB] ܕܥܒܕܬ ܠܗ : ܡܛܠ ܒܝܫܘܬܗ ܕܥܡܝ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:Jer [AB] ܬܒܥܐ ܡܢܝ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ
P:Jer [AB] ܐܦܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ