simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܗܠܝܢ ܬܬܐܒܠ ܐܪܥܐ : ܘܢܚܫܟܘܢ ܫܡܝܐ ܡܢ ܠܥܠ . ܟܠ ܕܡܠܠܬ ܡܛܠ ܐܠܗܐ : ܠܚܒܠܐ ܬܗܘܐ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܘܓܡܘܪܝܐ ܠܐ ܐܥܒܕ .
P:Jer [AB] ܕܡܣܟܢܝܢ ܐܢܘܢ ܤܛܘ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܘ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܘܕܝܢܐ ܡܛܠ : ܩܫܝܘ ܐܦܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܟܐܦܐ : ܘܠܐ ܨܒܘ ܠܡܬܒ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ
P:Jer [AB] ܕܠܐ ܝܕܥܘ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܘܕܝܢܐ ܕܐܠܗܗܘܢ . ܐܙܠ ܠܝ ܠܘܬ ܡܛܠ : ܘܠܐ ܨܒܘ ܠܡܬܒ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܡܛܠ ܕܡܣܟܢܝܢ ܐܢܘܢ ܤܛܘ :
P:Jer [AB] ܕܗܢܘܢ ܝܕܥܘ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܕܝܢܐ ܕܐܠܗܗܘܢ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܘܕܝܢܐ ܕܐܠܗܗܘܢ . ܐܙܠ ܠܝ ܠܘܬ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܘܐܡܠܠ ܥܡܗܘܢ :
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܢܬܒܪ ܐܢܘܢ ܐܪܝܐ ܡܢ ܥܒܐ : ܘܕܐܒܝ̈ ܪܡܫܐ ܢܒܙܥܘܢ ܡܛܠ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ : ܬܒܪܘ ܢܝܪܐ ܘܦܣܩܘ ܚܢܩܐ̈ .
P:Jer [AB] ܕܣܓܝܘ ܚܘܒܝܗܘܢ̈ ܘܥܫܢܘ ܕܠܐ ܢܬܘܒܘܢ . ܥܠ ܐܝܕܐ ܐܫܒܘܩ ܡܛܠ : ܢܡܪܐ ܢܟܡܢ ܥܠ ܩܘܪܝܗܘܢ̈ : ܟܠ ܕܢܦܘܩ ܡܢܗܘܢ ܢܬܬܒܪ :
P:Jer [AB] ܕܡܕܓܠܘ ܕܓܠܘ ܒܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ . ܐܡܪ ܡܛܠ ܠܐ ܬܥܒܕܘܢ : ܫܒܘܩܘ ܫܬܐܣܝܗ̇̈ ܡܛܠ ܕܕܡܪܝܐ ܐܢܝܢ .
P:Jer [AB] ܡܢܐ ܥܒܕ ܠܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ : ܬܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܐ ܐܣܝܦܟܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܟܕ ܬܐܡܪܘܢ
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܝܪܒܘ ܘܥܬܪܘ ܘܥܒܪܘ ܥܠ ܕܝܢܐ : ܕܝܢܐ ܠܐ ܕܢܘ : ܘܕܝܢܐ ܡܛܠ ܘܐܝܟ ܩܠܘܒܝܐ ܕܡܠܐ ܦܪܚܬܐ : ܗܟܢܐ ܒܬܝܗܘܢ̈ ܡܠܝܢ ܢܟܠܐ .
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܦܣܘܩܘ ܩܝܣܝܗ̇̈ : ܘܐܟܡܢܘ ܥܠ ܡܛܠ ܪܡܫܐ . ܩܘܡܘ ܢܣܩ ܥܠܝܗ̇ ܒܠܠܝܐ ܘܢܚܒܠ ܣܚܪܬܗ̇̈ .
P:Jer [AB] ܕܐܦ ܓܒܪܐ̈ ܥܡ ܢܫܐ̈ ܢܬܬܚܕܘܢ : ܘܣܒܐ ܥܡ ܛܠܐ ܝܘܡܬܐ̈ . ܡܛܠ ܥܠ ܛܠܝܐ̈ ܒܫܘܩܐ̈ : ܘܥܠ ܟܢܘܫܬܐ̈ ܕܓܕܘܕܐ̈ ܐܟܚܕܐ :
P:Jer [AB] ܕܛܢܦܘܬܐ ܥܒܕܘ : ܘܒܗܝܬܐ̈ ܠܐ ܒܗܬܝܢ : ܘܠܡܬܬܟܣܘ ܠܐ ܡܛܠ ܥܡܝ ܒܒܙܚܐ : ܘܐܡܪܝܢ : ܫܠܡܐ : ܫܠܡܐ : ܘܠܝܬ ܫܠܡܐ . ܒܗܬܘ
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܫܡܥܘ ܥܡܡܐ̈ : ܘܕܥܝ ܥܕܬܐ ܕܒܗܘܢ . ܫܡܥܝ ܐܪܥܐ : ܗܐ ܡܛܠ ܕܬܫܡܥܘܢ ܠܩܠ ܫܝܦܘܪܐ : ܘܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܫܡܥܝܢܢ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܗܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܥܡܐ ܗܢܐ ܬܘܩܠܬܐ̈ : ܡܛܠ : ܒܥܠܘܬܟܘܢ̈ ܠܐ ܨܒܝܬ : ܘܕܒܚܝܟܘܢ̈ ܠܐ ܒܣܡܘ ܠܝ .
P:Jer [AB] ܚܪܒܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܟܪܝܟܐ ܡܢ ܚܕܪܝܟܝ̈ ܒܪܬ ܥܡܝ . ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܝܠܕܬܐ . ܠܐ ܬܦܩܘܢ ܠܚܩܠܐ : ܘܒܐܘܪܚܐ ܠܐ ܬܐܙܠܘܢ :
P:Jer [AB] ܕܡܢ ܫܠܝܐ ܢܐܬܘܢ ܥܠܝܟܝ ܒܙܘܙܐ̈ . ܒܚܘܪܐ ܝܗܒܬܟ ܒܥܡܝ ܡܛܠ : ܐܒܠܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܝܚܝܕܐ ܥܒܕܝ ܠܟܝ : ܘܡܪܩܘܕܬܐ ܡܪܝܪܬܐ :
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܙܠܘ ܠܐܬܪܝ ܕܒܫܝܠܘ ܕܐܫܪܝܬ ܫܡܝ ܬܡܢ ܒܩܕܡܝܬܐ : ܡܛܠ ܫܡܝ ܥܠܘܗܝ ܒܥܝܢܝܟܘܢ̈ : ܘܐܦ ܐܢܐ ܗܐ ܚܙܝܬ ܐܡܪ ܡܪܝܐ .
P:Jer [AB] ܒܝܫܘܬܗ ܕܥܡܝ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܗܫܐ ܚܠܦ ܕܥܒܕܬܘܢ ܥܒܕܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܫܪܝܬ ܫܡܝ ܬܡܢ ܒܩܕܡܝܬܐ : ܘܚܙܘ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܠܗ :
P:Jer [AB] ܕܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ ܠܟ . ܠܐ ܚܙܐ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܥܒܕܝܢ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܡܛܠ ܠܐ ܬܨܠܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗܢܐ : ܘܠܐ ܬܒܥܐ ܥܠܝܗܘܢ : ܘܠܐ ܬܒܥܐ ܡܢܝ :
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܗܐ ܪܘܓܙܝ ܘܚܡܬܝ ܡܬܬܢܝܚܝܢ ܡܛܠ ܡܪܓܙܝܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܐܠܐ ܠܢܦܫܗܘܢ ܕܢܒܗܬܢ̈ ܐܦܝܗܘܢ̈ .