simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܗܐ ܕܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܫܬܐ ܟܣܐ ܡܛܠ . ܫܒܘܩ ܝܬܡܝܟ̈ ܐܢܐ ܐܚܐ : ܘܐܪܡܠܬܟ̈ ܥܠܝ ܢܬܬܟܠܢ̈ .
P:Jer [AB] ܕܐܫܒܘܩ ܠܚܘܒܝܗܘܢ̈ : ܘܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܬܘܒ ܠܐ ܐܬܕܟܪ . ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܢܕܥܘܢܢܝ : ܡܢ ܙܥܘܪܗܘܢ ܘܥܕܡܐ ܠܩܫܝܫܗܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ :
P:Jer [AB] ܕܡܕܓܠܘ ܕܓܠܘ ܒܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ . ܐܡܪ ܡܛܠ ܠܐ ܬܥܒܕܘܢ : ܫܒܘܩܘ ܫܬܐܣܝܗ̇̈ ܡܛܠ ܕܕܡܪܝܐ ܐܢܝܢ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܐ ܐܢܐ ܥܠ ܢܒܝܐ̈ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܕܡܓܢܒܝܢ ܦܬܓܡܝ̈ ܐܢܫ ܡܛܠ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܢܦܩܝܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܐܝܟ ܦܪܙܠܐ ܕܓܙܪ ܟܐܦܐ .
P:Jer [AB] ܕܠܐ ܫܡܥܘ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܐܬܘ ܥܕܡܐ ܠܬܚܦܝܣ . ܘܗܘܐ ܡܛܠ ܢܒܝܐ : ܘܠܒܪܘܟ ܒܪ ܢܪܝܐ . ܘܐܬܘ ܠܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ :
P:Jer [AB] ܕܫܘܩܪܐ ܗܢܘܢ ܡܬܢܒܝܢ ܠܟܘܢ . ܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܐܢܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܡܛܠ : ܘܐܡܪܝܢ : ܗܐ ܡܐܢܐ̈ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗܦܟܝܢ ܡܢ ܒܒܠ ܒܥܓܠ .
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܗܐ ܡܥܪܩܠ ܐܢܐ ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܗܕܐ ܡܛܠ ܚܝܠܬܢܐ ܫܡܗ . ܟܢܫܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܨܥܪܟܝ ܝܬܒܬ ܒܐܘܠܨܢܐ .
P:Jer [AB] ܕܣܟܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܡܢ ܩܡܨܐ ܘܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܥܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܦܣܩܝ̈ ܩܝܣܐ̈ . ܦܣܘܩܘ ܥܒܝܗ̇̈ ܐܡܪ ܡܪܝܐ :
P:Jer [AB] ܕܒܝܫܬܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܘܬܒܪܐ ܪܒܐ . ܠܡܥܕܢܬܐ ܡܛܠ ܐܘܪܫܠܡ : ܘܒܩܠܐ ܩܪܘ ܫܝܦܘܪܐ : ܘܥܠ ܒܝܬ ܟܪܡ ܫܩܠܘ ܐܬܐ :
P:Jer [AB] ܕܠܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܚܛܝܢ : ܚܢܢ ܘܐܒܗܝܢ̈ ܡܢ ܛܠܝܘܬܢ ܘܥܕܡܐ ܡܛܠ : ܘܠܒܢܬܗܘܢ̈ . ܢܕܡܟ ܒܒܗܬܬܢ : ܘܢܟܣܝܢ ܚܦܪܢ
P:Jer [AB] ܕܥܒܕܘ ܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܕܒܝܫ ܩܕܡܝ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܣܡܘ ܡܛܠ ܥܠ ܫܒܝܠܐ̈ ܐܘܠܝܬܐ : ܕܪܓܙ ܡܪܝܐ ܘܫܒܩܗ ܠܕܪܐ ܥܒܘܪܐ .
P:Jer [AB] ܕܐܠܗܐ ܦܪܘܥܐ ܡܪܝܐ : ܡܦܪܥ ܢܦܪܘܥ ܐܢܘܢ . ܘܐܪܘܐ ܡܛܠ ܒܙܘܙܐ̈ : ܘܐܬܬܚܕܘ ܓܢܒܪܝܗ̇̈ ܘܐܬܬܒܪܝ̈ ܩܫܬܬܗܘܢ̈ :
P:Jer [AB] ܫܡܟ : ܘܠܐ ܬܨܥܪ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܝܩܪܟ : ܐܬܕܟ݇ܪ ܘܠܐ ܬܒܛܠ ܡܛܠ ܚܛܗܝܢ̈ : ܘܚܛܗܐ̈ ܕܐܒܗܝܢ̈ : ܡܛܠ ܕܚܛܝܢ ܠܟ . ܠܐ ܬܪܓܙ
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܗܐ ܕܐܢ ܐܢܐ ܕܝܢܟܝ : ܘܡܬܢܩܡ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܫܬܒܝܘ : ܘܕܡܝ ܥܠ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܬܐܡܪ ܐܘܪܫܠܡ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܬܝܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܢܬܐܡܪ ܬܘܒ ܬܦܬ ܡܛܠ ܘܒܢܬܗܘܢ̈ ܒܢܘܪܐ : ܕܠܐ ܦܩܕܬ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܣܠܩܬ ܥܠ ܠܒܝ .
P:Jer [AB] ܕܗܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܐܬܠ ܠܟ ܡܛܠ . ܘܐܢܬ ܕܝܢ ܕܒܥܝܬ ܠܟ ܪܘܪܒܬܐ̈ : ܠܐ ܬܒܥܐ ܕܡܝܬܪܢ̈ ܡܢܟ :
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܢܥܢܕ ܠܕܘܝܕ ܒܪܐ ܕܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܡܛܠ ܬܫܪܐ ܒܫܠܝܐ : ܘܗܢܘ ܫܡܗ ܕܢܩܪܘܢܗ̇ : ܡܪܝܐ ܙܕܩܢ .
P:Jer [AB] ܕܩܒܠܬ ܚܣܕܐ ܕܛܠܝܘܬܝ . ܒܪܐ ܗܘ ܠܝ ܝܩܝܪܐ ܐܦܪܝܡ : ܘܝܠܕܐ ܡܛܠ ܐܬܒܝܐܬ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܝܕܥܬ ܐܬܬܢܝܚܬ : ܒܗܬܬ ܘܐܦ ܐܬܬܟܣܬ :
P:Jer [AB] ܕܐܫܬܚܪܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܘܓܐܐ : ܐܝܟ ܕܥܝܢܝܟ̈ ܚܙܝܢ̈ ܠܢ . ܡܛܠ . ܘܐܡܪܘ ܠܐܪܡܝܐ ܒܥܝܢܢ ܡܢܟ ܨܠܐ ܥܠܝܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ :
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܥܠ ܡܘܐܒ ܐܝܠܠܘ : ܘܥܠ ܡܘܐܒ ܟܠܗ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪ ܩܥܘ : ܘܥܠ ܡܛܠ ܗܘܘ ܟܐܢܝܢ̈ : ܘܩܨܘܡܘܗܝ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܒܕܩܘ ܥܠܘܗܝ .