simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܥܠ ܫܠܘܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ ܕܐܡܠܟ ܚܠܦ ܝܘܫܝܐ ܡܛܠ ܥܠ ܡܢ ܕܐܙܠ ܘܬܘܒ ܠܐ ܗܦܟ : ܘܠܐ ܚܙܐ ܐܪܥܐ ܕܐܬܝܠܕ ܒܗ̇ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܐܬܠ ܢܫܝܗܘܢ̈ ܠܐܚܪܢܐ̈ : ܘܚܩܠܬܗܘܢ̈ ܠܒܙܬܐ : ܡܛܠ ܡܛܠ : ܡܛܠ ܕܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܣܠܝܘ : ܘܚܟܡܬܐ ܠܐ ܗܘܬ ܒܗܘܢ .
P:Jer [AB] ܕܩܠܐ ܕܡܚܘܐ ܡܢ ܕܢ : ܘܡܫܡܥ ܟܐܒܐ ܡܢ ܛܘܪܐ ܕܐܦܪܝܡ . ܡܛܠ : ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܢܒܘܬܢ̈ ܒܓܘܟܝ ܡܚܫܒܬܟܝ̈ ܒܝܫܬܐ̈ .
P:Jer [AB] ܕܩܠܐ ܐܝܟ ܟܪܝܗܬܐ ܫܡܥܬ : ܘܥܩܬܐ ܐܝܟ ܐܢܬܬܐ ܕܡܚܒܠܐ ܡܛܠ ܗܘ ܡܨܛܒܬܐ ܐܢܬܝ : ܫܒܩܘܟܝ ܚܒܪܝܟܝ̈ : ܘܢܦܫܟܝ ܒܥܝܢ .
P:Jer [AB] ܕܠܐ ܐܪܡܠܘ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܝܗܘܕܐ ܡܢ ܐܠܗܗܘܢ : ܡܢ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܩܛܝܠܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ : ܘܕܡܡܚܝܢ ܒܫܘܩܝܗ̇̈ .
P:Jer [AB] ܕܐܪܘܝܬ ܢܦܫܐ ܕܨܗܝܐ : ܘܟܠ ܢܦܫܐ ܕܟܦܢܐ ܣܒܥܬ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܛܠ : ܘܟܠܗܝܢ ܩܘܪܝܗ̇̈ ܐܟܚܕܐ : ܐܟܪܐ̈ ܘܪܥܝܝ̈ ܓܙܪܐ̈ .
P:Jer [AB] ܕܣܠܩ ܥܠܝܗ̇ ܥܡܐ ܡܢ ܓܪܒܝܐ : ܗܘ ܢܥܒܕ ܐܪܥܗ̇ ܠܚܘܪܒܐ : ܡܛܠ ܘܐܚܦܪ ܡܪܘܕܟ : ܒܗܬܘ ܦܬܟܪܝܗ̇̈ : ܘܐܬܬܒܪܘ ܓܠܝܦܝܗ̇̈ .
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܣܒ ܟܣܐ ܡܛܠ : ܘܐܦܪܘܥ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܦܥܠܗܘܢ : ܘܐܝܟ ܥܒܕܐ ܕܐܝܕܝܗܘܢ̈ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܢܦܠܘܢ ܓܕܘܕܝܗ̇̈ : ܒܓܘܗ̇ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܝܗ̇̈ ܡܛܠ ܥܒܕܘ ܠܗ̇ : ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܪܝܐ ܐܡܪܚܬ ܘܥܠ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܐܙܠ ܠܒܝܬ ܡܪܩܘܕܬܐ : ܘܠܐ ܬܐܙܠ ܡܛܠ ܫܠܕܝܗܘܢ̈ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܠܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ .
P:Jer [AB] ܕܫܘܩܪܐ ܗܢܘܢ ܡܬܢܒܝܢ ܠܟܘܢ : ܕܐܕܚܘܩܟܘܢ ܡܢ ܐܪܥܟܘܢ : ܡܛܠ : ܕܗܢܘܢ ܐܡܪܝܢ ܠܟܘܢ ܠܐ ܬܦܠܚܘܢ ܠܡܠܟܐ ܕܒܒܠ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܐ ܦܩܕ ܡܛܠ ܕܐܬܘܪ : ܘܗܢܐ ܐܚܪܝܐ ܥܫܢ ܡܢܗ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ .
P:Jer [AB] ܕܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܩܘܪܝܝܟ̈ ܗܘܘ ܐܠܗܝܟ̈ ܝܗܘܕܐ : ܘܐܝܟ ܡܛܠ ܒܣܡܐ̈ : ܘܡܦܪܩ ܠܐ ܢܦܪܩܘܢ ܐܢܘܢ ܒܙܒܢܐ ܕܒܝܫܬܗܘܢ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܢܦܠܘܢ ܓܕܘܕܐ̈ ܒܫܘܩܝܗ̇̈ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܝܗ̇̈ ܡܛܠ . ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܐܫܬܒܩܬ ܩܪܝܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܩܪܝܬܐ ܕܚܕܘܬܐ .
P:Jer [AB] ܕܐܦ ܐܚܝܟ̈ ܘܒܝܬ ܐܒܘܟ : ܐܦ ܗܢܘܢ ܕܓܠܘ ܒܟ : ܐܦ ܗܢܘܢ ܐܡܪܘ ܡܛܠ ܕܫܠܡܐ ܬܟܝܠ ܐܢܬ : ܘܐܝܟܢܐ ܥܒܪ ܐܢܬ ܒܥܘܫܢܗ ܕܝܘܪܕܢܢ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܥܠ ܐܢܫܝ̈ ܥܢܬܘܬ ܕܒܥܝܢ ܢܦܫܟ : ܡܛܠ ܘܠܒܐ : ܐܚܙܐ ܦܘܪܥܢܟ ܡܢܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܠܟ ܓܠܝܬ ܕܝܢܝ̈ .
P:Jer [AB] ܟܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ ܕܥܒܕܘ ܘܐܪܓܙܘܢܝ : ܘܐܙܠܘ ܣܡܘ ܒܣܡܐ̈ ܡܛܠ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܗܢܝܢ ܚܪܒܢ̈ ܝܘܡܢܐ : ܘܠܝܬ ܒܗܝܢ ܐܢܫ ܕܝܬܒ .
P:Jer [AB] ܕܒܙ ܡܪܝܐ ܠܒܒܠ : ܘܐܘܒܕ ܡܢܗ̇ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܘܒܥܝܪܐ : ܩܠܐ ܡܛܠ . ܩܠܐ ܕܝܠܠܬܐ ܡܢ ܒܒܠ : ܘܬܒܪܐ ܪܒܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ .
P:Jer [AB] ܕܫܒܩܘ ܕܝܪܗ : ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܕܫܒܩ ܡܪܒܘܥܝܬܗ : ܡܛܠ ܕܗܘܬ ܡܛܠ ܘܢܬܬܒܪܢ̈ ܕܝܪܐ̈ ܕܫܠܡܐ : ܡܢ ܩܕܡ ܚܡܬܐ ܕܪܘܓܙܗ ܕܡܪܝܐ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܬܝܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܐܦܩܘܕ ܥܠ ܒܒܠ ܘܥܠ ܡܛܠ ܒܗܬܬܐ ܠܐܦܝܢ̈ : ܡܛܠ ܕܥܠܘ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܠܡܩܕܫܗ ܕܡܪܝܐ .