simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܓܡܪ ܠܗ ܟܣܦܐ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܘܣܦ : ܗܒܘ ܠܝ ܩܢܝܢܟܘܢ : ܘܐܬܠ ܡܛܠ : ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܗܒ ܠܢ ܥܒܘܪܐ : ܕܢܐܚܐ ܘܠܐ ܢܡܘܬ ܩܕܡܝܟ :
P:Gen [AB] ܗܢܐ ܢܕܡܟ ܥܡܟܝ ܒܠܠܝܐ ܗܢܐ ܚܠܦ ܝܒܪܘܚܐ̈ ܕܒܪܟܝ . ܘܥܠ ܡܛܠ ܒܥܠܝ : ܐܠܐ ܐܦ ܕܬܣܒܝܢ ܝܒܪܘܚܐ̈ ܕܒܪܝ . ܘܐܡܪܬ ܪܚܝܠ :
P:Gen [AB] ܕܝܗܒ ܠܝ ܐܠܗܐ ܙܪܥܐ ܐܚܪܢܐ : ܚܠܦ ܗܒܝܠ ܕܩܛܠܗ ܩܐܝܢ . ܡܛܠ ܬܘܒ ܠܚܘܐ ܐܢܬܬܗ . ܘܒܛܢܬ ܘܝܠܕܬ ܒܪܐ : ܘܩܪܬ ܫܡܗ ܫܝܬ :
P:Gen [AB] ܗܢܐ ܐܬܬ ܥܠܝܢ ܥܩܬܐ ܗܕܐ . ܘܥܢܐ ܪܘܒܝܠ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܠܐ ܡܛܠ ܕܚܙܝܢ ܒܛܘܪܦܐ ܕܢܦܫܗ : ܟܕ ܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܢ ܘܠܐ ܫܡܥܢܝܗܝ :
P:Gen [AB] ܕܬܚܝܬ ܐܠܗܐ ܐܢܐ . ܐܢܬܘܢ ܐܬܚܫܒܬܘܢ ܥܠܝ ܒܝܫܬܐ : ܘܐܠܗܐ ܡܛܠ : ܗܐ ܚܢܢ ܠܟ ܥܒܕܐ̈ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܘܣܦ : ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ :
P:Gen [AB] ܕܫܡܥ ܐܠܗܐ ܒܩܠܗ ܕܛܠܝܐ ܐܬܪ ܕܗܘ . ܩܘܡܝ ܫܩܘܠܝ ܠܛܠܝܐ ܡܛܠ ܠܗܓܪ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ̇ . ܡܐ ܠܟܝ ܗܓܪ : ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ :
P:Gen [AB] ܕܐܦ ܗܢܐ ܒܪܐ ܗܘ ܠܟܝ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܢܦܩܐ ܢܦܫܗ̇ ܘܡܝܬܐ : ܩܪܬ ܡܛܠ ܟܕ ܝܠܕܐ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܚܣܢܬ : ܐܡܪܬ ܠܗ̇ ܚܝܬܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ :
P:Gen [AB] ܕܬܘܒ ܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܩܝܡ ܟܦܢܐ : ܕܠܡܐ ܬܐܒܕ ܐܢܬ ܘܒܝܬܟ ܘܟܠ ܡܛܠ ܒܝܬܟ : ܘܥܢܟ̈ ܘܬܘܪܝܟ̈ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ . ܘܐܬܪܣܝܟܘܢ ܬܡܢ :
P:Gen [AB] ܕܥܪܒܬ ܫܡܫܐ . ܘܢܣܒ ܡܢ ܟܐܦܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܘܣܡ ܐܣܕܘܗܝ̈ : ܡܛܠ ܝܥܩܘܒ ܡܢ ܒܪܫܒܥ ܕܢܐܙܠ ܠܚܪܢ . ܘܦܓܥ ܒܐܬܪܐ ܘܒܬ ܬܡܢ :
P:Gen [AB] ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܛܒ ܒܐܪܥܐ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܩܪܝܒ ܠܡܥܠ ܠܡܨܪܝܢ : ܡܛܠ ܝܙ ܘܗܘܐ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ : ܘܢܚܬ ܐܒܪܡ ܠܡܨܪܝܢ ܠܡܥܡܪ ܬܡܢ :
P:Gen [AB] ܕܗܟܢܐ ܥܒܪܬܘܢ ܥܠ ܥܒܕܟܘܢ . ܘܐܡܪܘ ܗܟܢܐ ܬܥܒܕ ܐܝܟ ܡܛܠ . ܘܣܒܘ ܦܬܬܐ ܕܠܚܡܐ ܘܣܡܘܟܘ ܠܒܟܘܢ : ܘܒܬܪܟܢ ܬܥܒܪܘܢ :
P:Gen [AB] ܥܣܪܝܢ . ܘܐܡܪ : ܠܐ ܢܬܒܐܫ ܠܡܪܝܐ ܘܐܡܠܠ . ܒܠܚܘܕ ܙܒܢܬܐ ܡܛܠ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܐܢ ܡܫܬܟܚܝܢ ܬܡܢ ܥܣܪܝܢ : ܘܐܡܪ ܠܐ ܐܚܒܠ
P:Gen [AB] ܥܣܪܐ . ܘܐܙܠ ܡܪܝܐ ܟܕ ܫܠܡ ܠܡܡܠܠܘ ܥܡ ܐܒܪܗܡ : ܘܐܒܪܗܡ ܡܛܠ ܙܒܢܬܐ ܗܕܐ . ܘܐܢ ܡܫܬܟܚܝܢ ܬܡܢ ܥܣܪܐ . ܘܐܡܪ ܠܐ ܐܚܒܠ
P:Gen [AB] ܕܬܗܘܐ ܠܝ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܚܦܪܬ ܒܪܐ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܐ ܠܐܬܪܐ ܡܛܠ ܕܐܩܝܡܬ ܒܠܚܘܕܝܗܝܢ . ܘܐܡܪ ܕܫܒܥ ܦܪܬܐ̈ ܕܬܣܒ ܡܢ ܐܝܕܝ̈
P:Gen [AB] ܕܐܡܪܬ ܕܠܡܐ ܐܡܘܬ ܡܛܠܬܗ̇ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܒܝܡܠܟ : ܡܢܘ ܗܢܐ ܡܛܠ ܗܐ ܐܢܬܬܟ ܗܝ : ܘܐܝܟܢܐ ܐܡܪ ܗܘܝܬ ܕܚܬܝ ܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܣܚܩ
P:Gen [AB] ܕܒܪܘܓܙܗܘܢ ܩܛܠܘ ܓܒܪܐ̈ : ܘܒܚܡܬܗܘܢ ܥܩܪܘ ܫܘܪܐ . ܠܝܛ ܡܛܠ ܒܐܪܙܗܘܢ ܠܐ ܥܠܬ ܢܦܫܝ : ܘܒܟܢܘܫܝܗܘܢ ܠܐ ܢܚܬܬ ܡܢ ܐܝܩܪܝ
P:Gen [AB] ܚܡܫܐ ܟܠܗ̇ ܩܪܝܬܐ : ܘܐܡܪ ܠܐ ܐܚܒܠ ܐܢ ܐܫܟܚ ܬܡܢ ܐܪܒܥܝܢ ܡܛܠ . ܘܐܢ ܚܣܝܪܝܢ ܡܢ ܚܡܫܝܢ ܙܕܝܩܝܢ̈ ܚܡܫܐ : ܡܚܒܠ ܐܢܬ
P:Gen [AB] ܕܡܐܓܪ ܐܓܪܬܟ ܒܝܒܪܘܚܐ̈ ܕܒܪܝ . ܘܕܡܟ ܥܡܗ̇ ܒܠܠܝܐ ܗܘ . ܡܛܠ ܒܪܡܫܐ : ܘܢܦܩܬ ܠܝܐ ܠܐܘܪܥܗ : ܘܐܡܪܬ : ܠܘܬܝ ܥܐܠ ܐܢܬ
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܗܝܡܢ ܐܢܘܢ . ܘܚܘܝܘܗܝ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܘܣܦ ܡܛܠ ܚܝ : ܘܗܘܝܘ ܫܠܝܛ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܘܐܗܡܝ ܒܠܒܗ
P:Gen [AB] ܝܘܣܦ : ܘܗܘܬ ܒܘܪܟܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܒܝܬܐ ܘܒܚܩܠܐ ܡܛܠ ܥܠ ܒܝܬܗ : ܘܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ : ܒܪܟ ܡܪܝܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܨܪܝܐ