simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܓܒܪܐ̈ ܩܢܝܝ̈ ܩܢܝܢܐ ܐܢܘܢ : ܘܥܢܗܘܢ̈ ܘܬܘܪܝܗܘܢ̈ ܘܟܠ ܡܛܠ ܕܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ : ܐܬܘ ܠܘܬܝ . ܘܓܒܪܐ̈ ܪܥܝܝ̈ ܥܢܐ̈ ܐܢܘܢ :
P:Gen [AB] ܕܡܬܪܓܪܓܘ ܐܬܪܓܪܓܬ ܠܒܝܬ ܐܒܘܟ : ܠܡܢܐ ܓܢܒܬ ܐܠܗܝ̈ . ܡܛܠ ܥܡ ܝܥܩܘܒ ܡܢ ܛܒܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܒܝܫܬܐ . ܘܗܫܐ ܡܐܙܠ ܐܙܠ ܐܢܬ :
P:Gen [AB] ܕܡܢ ܓܒܪܐ ܢܣܝܒܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܫܒܘܩ ܓܒܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ : ܡܛܠ ܓܪܡܐ ܡܢ ܓܪܡܝ̈ : ܘܒܣܪܐ ܡܢ ܒܣܪܝ : ܗܕܐ ܬܬܩܪܐ ܐܢܬܬܐ :
P:Gen [AB] ܕܫܠܡܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܐܥܘܠ ܠܘܬܗ̇ . ܘܟܢܫ ܠܒܢ ܠܟܠܗܘܢ ܐܢܫܝ̈ ܡܛܠ : ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܘܐܡܪ ܝܥܩܘܒ ܠܠܒܢ . ܗܒ ܠܝ ܐܢܬܬܝ :
P:Gen [AB] ܕܙܪܥܟ ܗܘ . ܨܚ ܟܛ ܘܩܕܡ ܐܒܪܗܡ ܒܨܦܪܐ : ܘܢܣܒ ܠܚܡܐ ܘܪܩܒܐ ܡܛܠ ܢܬܩܪܐ ܠܟ ܙܪܥܐ . ܘܐܦ ܒܪܗ̇ ܕܐܡܬܐ ܠܥܡܐ ܪܒܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝ :
P:Gen [AB] ܕܐܦܪܝܢܝ ܐܠܗܐ ܒܐܪܥܐ ܕܫܘܥܒܕܝ . ܨܚ ܣܚ ܘܓܡܪ ܫܒܥ ܫܢܝܐ̈ ܡܛܠ ܟܠܗ ܥܡܠܝ ܘܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ . ܘܫܡܗ ܕܐܚܪܢܐ ܩܪܐ ܐܦܪܝܡ :
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܚܘܝܗ ܕܐܙܠ . ܘܥܪܩ ܗܘ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ : ܘܩܡ ܘܥܒܪ ܢܗܪܐ : ܡܛܠ ܪܚܝܠ ܨܠܡܐ̈ ܕܐܒܘܗ̇ . ܘܓܢܒ ܝܥܩܘܒ ܠܒܗ ܕܠܒܢ ܐܪܡܝܐ :
P:Gen [AB] ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܛܒ : ܘܚܪܒܬ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܘܐܪܥܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܒܥܒܘܪܐ ܠܦܘܬ ܝܩܪܬܐ . ܘܥܒܘܪܐ ܠܝܬ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ :
P:Gen [AB] ܕܗܘܝ̈ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܐܝܕܝ̈ ܥܣܘ ܐܚܘܗܝ ܣܥܪܢ̈ : ܘܒܪܟܗ . ܡܛܠ : ܩܠܐ ܕܝܥܩܘܒ : ܘܓܫܬ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܥܣܘ . ܘܠܐ ܐܫܬܘܕܥܗ :
P:Gen [AB] ܕܠܝܬ ܪܥܝܐ ܠܥܢܐ̈ ܕܥܒܕܝܟ̈ : ܡܛܠ ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ ܡܛܠ : ܡܢ ܛܠܝܘܬܢ . ܘܐܡܪܘ ܠܦܪܥܘܢ : ܠܡܥܡܪ ܒܐܪܥܐ ܐܬܝܢ :
P:Gen [AB] ܪܦܩܐ ܕܫܦܝܪܐ ܗܝ ܒܚܙܘܗ̇ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܢܓܪܘ ܠܗ ܬܡܢ ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܕܢܐܡܪ ܕܐܢܬܬܝ ܗܝ : ܕܠܡܐ ܢܩܛܠܘܢܗ ܐܢܫܝ̈ ܐܬܪܐ :
P:Gen [AB] ܕܡܪܝܐ ܗܘܐ ܥܡܗ . ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܗܘܐ : ܡܪܝܐ ܡܨܠܚ . ܨܚ ܣܘ ܡܛܠ : ܗܘ ܥܒܕ ܗܘܐ . ܘܪܒ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܠܐ ܚܙܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ :
P:Gen [AB] ܟܦܢܐ ܗܘ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܕܥܫܝܢ ܗܘ ܛܒ . ܘܕܐܬܬܢܝ ܚܠܡܐ ܡܛܠ ܕܡܨܪܝܢ . ܘܢܣܝܦ ܟܦܢܐ ܠܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܢܬܝܕܥ ܣܒܥܐ ܒܐܪܥܐ :
P:Gen [AB] ܕܬܡܢ ܒܠܒܠ ܡܪܝܐ ܠܫܢܐ̈ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܘܡܢ ܬܡܢ ܒܕܪ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܐܪܥܐ : ܘܦܫܘ ܡܢ ܕܠܡܒܢܐ ܩܪܝܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܐ ܫܡܗ ܒܒܠ :
P:Gen [AB] ܕܠܥܡܐ ܪܒܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝ . ܘܦܬܚ ܐܠܗܐ ܥܝܢܝܗ̇̈ : ܘܚܙܬ ܒܪܐ ܡܛܠ ܐܬܪ ܕܗܘ . ܩܘܡܝ ܫܩܘܠܝ ܠܛܠܝܐ ܘܚܡܣܢܝ ܐܝܕܝܟܝ̈ ܒܗ :
P:Gen [AB] ܕܐܚܘܢ ܗܘ ܘܒܣܪܢ . ܘܫܡܥܘ ܡܢܗ ܐܚܘܗܝ̈ . ܘܥܒܪܘ ܓܒܪܐ̈ ܡܛܠ ܕܡܗ . ܬܘ ܢܙܒܢܝܘܗܝ ܠܥܪܒܝܐ̈ : ܘܐܝܕܢ ܠܐ ܬܗܘܐ ܒܗ :
P:Gen [AB] ܕܐܡܪܬ : ܕܗܐ ܐܦ ܚܙܘܐ ܚܙܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܙܢܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܬ ܡܛܠ ܘܩܪܬ ܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܠܠ ܥܡܗ̇ ܘܐܡܪܬ ܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܚܙܘܐ :
P:Gen [AB] ܕܫܡܥܘ ܕܬܡܢ ܐܟܠܝܢ ܠܚܡܐ . ܘܥܠ ܝܘܣܦ ܠܒܝܬܐ : ܘܐܝܬܝܘ ܠܗ ܡܛܠ . ܘܬܩܢܘ ܓܒܪܐ̈ ܩܘܪܒܢܐ : ܥܕ ܥܐܠ ܝܘܣܦ ܒܛܗܪܐ :
P:Gen [AB] ܣܪܝ ܐܢܬܬܗ ܕܐܒܪܡ . ܘܩܪܐ ܦܪܥܘܢ ܠܐܒܪܡ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢܘ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܠܦܪܥܘܢ ܡܚܘܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ : ܠܗ ܘܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ :
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܡܨܪܝܐ̈ ܠܡܐܟܠ ܠܚܡܐ ܥܡ ܥܒܪܝܐ̈ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ : ܘܠܡܨܪܝܐ̈ ܕܐܟܠܝܢ ܥܡܗ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ :