simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܡܢܗ̇ ܐܬܢܣܒܬ . ܡܛܠ ܕܥܦܪܐ ܐܢܬ ܘܠܥܦܪܐ
P:Gen [AB] ܫܠܐ ܒܪܝ . ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܠܡܐ ܢܡܘܬ
P:Gen [AB] ܨܘܬܝܢ̈ ܠܡܐܡܪܝ . ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܩܛܠܬ ܒܨܘܠܦܬܝ̈
P:Gen [AB] ܐܬܦܠܛ ܠܬܡܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ
P:Gen [AB] ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ . ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܐܟܘܠ ܡܢܗ
P:Gen [AB] ܘܐܦ ܐܒܗܝܢ̈ : ܡܛܠ ܕܬܬܒܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܓܫܢ
P:Gen [AB] ܕܒܝܬ ܐܒܝܡܠܟ : ܡܛܠ ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܐܒܪܗܡ
P:Gen [AB] ܫܡܟ ܐܒܪܗܡ : ܡܛܠ ܕܐܒܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܥܡܡܐ̈
P:Gen [AB] ܥܡ ܐܚܘܗܝ̈ : ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܠܡܐ ܢܓܕܫ
P:Gen [AB] ܕܥܣܘ ܐܚܝ : ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܐܢܐ ܡܢܗ
P:Gen [AB] ܐܢܝܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ : ܡܛܠ ܕܡܢܫܐ ܗܘܐ ܒܘܟܪܐ
P:Gen [AB] ܡܢ ܐܝܕܝ̈ : ܡܛܠ ܕܗܫܐ ܚܙܝܬ ܐܦܝܟ̈
P:Gen [AB] ܒܝܬ ܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܐܬܓܠܝ ܥܠܘܗܝ
P:Gen [AB] ܐܠܐ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܐܫܬܪܪܬ ܥܡ ܡܠܐܟܐ
P:Gen [AB] ܫܡܗ ܐܝܫܡܥܝܠ : ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܡܪܝܐ ܒܫܘܥܒܕܟܝ
P:Gen [AB] ܠܝ ܐܟܘܠ : ܡܛܠ ܕܬܒܪܟܟ ܢܦܫܝ ܥܕܠܐ
P:Gen [AB] ܠܡܬܒ ܐܟܚܕܐ : ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܗܘܐ ܩܢܝܢܗܘܢ
P:Gen [AB] ܕܚܬܗ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܕܢܛܐܒ ܠܝ ܡܛܠܬܟܝ
P:Gen [AB] ܕܡܛܪܦ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܐ ܫܡܗ
P:Gen [AB] ܠܡܣܝܒܪܘ ܐܢܘܢ : ܡܛܠ ܩܢܝܢܗܘܢ .