simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܝܘܣܦ . ܘܐܡܪܘ ܡܛܠ ܟܣܦܐ ܕܗܦܟ ܒܛܥܢܝܢ̈
P:Gen [AB] ܠܡܥܒܕ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܕܝܢܐ ܡܛܠ ܕܢܝܬܐ ܡܪܝܐ ܥܠ
P:Gen [AB] ܐܚܐ : ܘܚܘܝܢܝܗܝ ܡܛܠ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ .
P:Gen [AB] ܕܥܫܝܢ : ܘܚܡܬܗܘܢ ܡܛܠ ܕܩܫܝܐ . ܐܦܠܓ
P:Gen [AB] ܘܐܒܪܟܟ ܘܐܣܓܐ ܙܪܥܟ ܡܛܠ ܐܒܪܗܡ ܥܒܕܝ .
P:Gen [AB] ܘܐܣܬܪܗܒ ܝܘܣܦ ܡܛܠ ܕܓܠܘ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܥܠ
P:Gen [AB] ܬܘܒ ܠܡܠܛܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܡܛܠ ܒܪܢܫܐ : ܡܛܠ
P:Gen [AB] ܢܬܒܐܫ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܪܝ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܢܐ
P:Gen [AB] ܐܝܣܚܩ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܐܢܬܬܗ ܕܥܩܪܬܐ ܗܝ
P:Gen [AB] ܠܝܛ ܗܘ ܪܘܓܙܗܘܢ ܡܛܠ ܕܥܫܝܢ : ܘܚܡܬܗܘܢ
P:Gen [AB] ܠܗ : ܫܕܪܝܢܝ ܡܛܠ ܕܣܠܩ ܫܦܪܐ :
P:Gen [AB] : ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܛܠ ܕܥܡܟ ܐܢܐ :