simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܟܣܦܐ ܕܗܦܟ ܒܛܥܢܝܢ̈ ܒܩܕܡܝܬܐ ܡܥܠܝܢ ܠܢ : ܠܡܬܪܘܪܒܘ ܡܛܠ ܠܒܝܬ ܝܘܣܦ . ܘܕܚܠܘ ܟܕ ܡܥܠܝܢ ܠܗܘܢ ܠܒܝܬ ܝܘܣܦ . ܘܐܡܪܘ
P:Gen [AB] ܕܢܝܬܐ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܒܪܗܡ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ : ܕܢܛܪܘܢ ܐܘܪܚܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ : ܠܡܥܒܕ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܕܝܢܐ
P:Gen [AB] ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܡܕܥ ܝܕܥܝܢ ܗܘܝܢ ܕܐܡܪ ܠܢ ܐܚܬܘ ܠܐܚܘܟܘܢ . ܡܛܠ ܘܐܡܪ : ܥܕܟܝܠ ܐܒܘܟܘܢ ܚܝ : ܘܐܝܬ ܠܟܘܢ ܐܚܐ : ܘܚܘܝܢܝܗܝ
P:Gen [AB] ܕܩܫܝܐ . ܐܦܠܓ ܐܢܘܢ ܒܝܥܩܘܒ : ܘܐܒܕܪ ܐܢܘܢ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܛܠ ܥܩܪܘ ܫܘܪܐ . ܠܝܛ ܗܘ ܪܘܓܙܗܘܢ ܡܛܠ ܕܥܫܝܢ : ܘܚܡܬܗܘܢ
P:Gen [AB] ܐܒܪܗܡ ܥܒܕܝ . ܘܒܢܐ ܬܡܢ ܡܕܒܚܐ : ܘܩܪܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܐܒܘܟ : ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܛܠ ܕܥܡܟ ܐܢܐ : ܘܐܒܪܟܟ ܘܐܣܓܐ ܙܪܥܟ
P:Gen [AB] ܕܓܠܘ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܚܘܗܝ : ܘܒܥܐ ܠܡܒܟܐ : ܘܥܠ ܠܬܘܢܐ ܡܛܠ ܠܝ . ܘܐܡܪ : ܐܠܗܐ ܢܪܚܡ ܥܠܝܟ ܒܪܝ . ܘܐܣܬܪܗܒ ܝܘܣܦ
P:Gen [AB] ܒܪܢܫܐ : ܡܛܠ ܕܝܨܪܐ ܕܠܒܗ ܕܒܪܢܫܐ ܒܝܫ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ : ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܢܝܚܐ : ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܒܠܒܗ : ܠܐ ܐܘܣܦ ܬܘܒ ܠܡܠܛܗ̇ ܠܐܪܥܐ
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܢܐ ܠܡܩܡ ܡܢ ܩܕܡܝܟ : ܡܛܠ ܕܐܘܪܚܐ ܠܝ ܕܢܫܐ̈ : ܡܛܠ ܘܠܐ ܐܫܟܚ . ܘܐܡܪܬ ܪܚܝܠ ܠܐܒܘܗ̇ . ܠܐ ܢܬܒܐܫ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܪܝ
P:Gen [AB] ܐܢܬܬܗ ܕܥܩܪܬܐ ܗܝ : ܘܥܢܝܗܝ ܡܪܝܐ : ܘܒܛܢܬ ܪܦܩܐ ܐܢܬܬܗ . ܡܛܠ : ܚܬܗ ܕܠܒܢ ܐܪܡܝܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ . ܘܨܠܝ ܐܝܣܚܩ ܩܕܡ ܡܪܝܐ
P:Gen [AB] ܕܥܫܝܢ : ܘܚܡܬܗܘܢ ܡܛܠ ܕܩܫܝܐ . ܐܦܠܓ ܐܢܘܢ ܒܝܥܩܘܒ : ܡܛܠ ܩܛܠܘ ܓܒܪܐ̈ : ܘܒܚܡܬܗܘܢ ܥܩܪܘ ܫܘܪܐ . ܠܝܛ ܗܘ ܪܘܓܙܗܘܢ
P:Gen [AB] ܕܣܠܩ ܫܦܪܐ : ܘܐܡܪ ܠܐ ܐܫܕܪܟ : ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܟܬܢܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܛܠ : ܘܫܢܬ ܚܪܘܬܗ ܕܝܥܩܘܒ ܟܕ ܐܬܟܬܫ ܥܡܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܫܕܪܝܢܝ
P:Gen [AB] ܕܥܡܟ ܐܢܐ : ܘܐܒܪܟܟ ܘܐܣܓܐ ܙܪܥܟ ܡܛܠ ܐܒܪܗܡ ܥܒܕܝ . ܘܒܢܐ ܡܛܠ ܗܘ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܐܒܘܟ : ܠܐ ܬܕܚܠ