simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܐܚܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܗܘܐ ܩܢܝܢܗܘܢ
P:Gen [AB] ܐܚܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܐܝܟܢܐ ܐܣܩ ܠܘܬ
P:Gen [AB] ܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܡܟܐ ܠܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈
P:Gen [AB] ܒܫܘܩܦܝ̈ . ܡܛܠ ܕܚܕ ܒܫܒܥܐ ܢܬܦܪܥ
P:Gen [AB] ܕܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܐܢܐ ܠܗ
P:Gen [AB] ܕܚܙܢܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܬ ܠܒܪܐ
P:Gen [AB] ܗܕܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܐ ܠܐܬܪܐ
P:Gen [AB] ܗܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܚܒܠܝܢܢ ܠܗ ܠܐܬܪܐ
P:Gen [AB] ܗܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܓܢܒ ܓܢܝܒ ܐܢܐ
P:Gen [AB] ܘܝܠܕܝ̈ . ܡܛܠ ܕܡܐܚܕ ܐܚܕ ܡܪܝܐ
P:Gen [AB] ܘܠܡܥܪܒܐ . ܡܛܠ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܚܙܐ
P:Gen [AB] ܚܪܘܬܗ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܐܟܠܝܢ
P:Gen [AB] ܟܣܦܢ . ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܥܘܬܪܐ ܕܦܪܫ
P:Gen [AB] ܠܫܝܘܠ . ܡܛܠ ܕܥܒܕܟ ܥܪܒ ܒܛܠܝܐ
P:Gen [AB] ܢܣܝܒܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܫܒܘܩ ܓܒܪܐ
P:Gen [AB] ܥܡܝ . ܡܛܠ ܕܩܠܝܠ ܐܝܬ ܗܘܐ
P:Gen [AB] ܩܕܡܝܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈
P:Gen [AB] ܩܪܝܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܐ ܫܡܗ
P:Gen [AB] ܬܡܘܬܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܐܠܗܐ ܕܒܝܘܡܐ
P:Gen [AB] ܘܐܡܪ ܐܒܪܗܡ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ : ܕܠܡܐ