simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܣܓܝ ܗܘܐ ܩܢܝܢܗܘܢ ܠܡܬܒ ܐܟܚܕܐ : ܘܠܐ ܡܘܦܝܐ ܗܘܬ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܕܟܢܥܢ : ܘܐܙܠ ܠܐܪܥܐ ܕܣܥܝܪ ܡܢ ܩܕܡ ܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ .
P:Gen [AB] ܕܐܝܟܢܐ ܐܣܩ ܠܘܬ ܐܒܝ : ܘܛܠܝܐ ܠܐ ܗܘܐ ܥܡܝ : ܕܠܡܐ ܐܚܙܐ ܡܛܠ ܥܒܕܟ ܚܠܦ ܛܠܝܐ : ܥܒܕܐ ܠܡܪܝ : ܘܛܠܝܐ ܢܣܩ ܥܡ ܐܚܘܗܝ̈ .
P:Gen [AB] ܕܡܟܐ ܠܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܚܬ ܐܢܐ ܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܐܪܒܥܝܢ ܡܛܠ : ܕܟܪܐ̈ ܘܢܩܒܬܐ̈ : ܠܡܚܝܘ ܙܪܥܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ .
P:Gen [AB] ܕܚܕ ܒܫܒܥܐ ܢܬܦܪܥ ܩܐܝܢ : ܘܠܡܟ ܠܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ . ܘܚܟܡ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܩܛܠܬ ܒܨܘܠܦܬܝ̈ : ܘܛܠܝܐ ܒܫܘܩܦܝ̈ .
P:Gen [AB] ܕܝܕܥ ܐܢܐ ܠܗ : ܕܡܦܩܕ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܘܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܡܢ ܒܬܪܗ : ܡܛܠ ܠܥܡܐ ܪܒܐ ܘܣܓܝܐܐ : ܘܢܬܒܪܟܘܢ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ .
P:Gen [AB] ܗܢܐ ܩܪܬ ܠܒܪܐ ܗܝ : ܒܪܐ ܕܚܝܐ ܚܙܢܝ . ܗܐ ܗܝ ܒܝܬ ܪܩܡ ܠܒܝܬ ܡܛܠ ܒܚܙܘܐ : ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ : ܕܗܐ ܐܦ ܚܙܘܐ ܚܙܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܙܢܝ .
P:Gen [AB] ܗܢܐ ܩܪܐ ܠܐܬܪܐ ܗܘ ܒܪܫܒܥ : ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܝܡܝܘ ܬܪܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܬܣܒ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܡܛܠ ܕܬܗܘܐ ܠܝ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܚܦܪܬ ܒܪܐ ܗܕܐ .
P:Gen [AB] ܕܡܚܒܠܝܢܢ ܠܗ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ : ܡܛܠ ܕܣܠܩܬ ܓܥܬܗܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܘܒܢܬܟ̈ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܒܩܪܝܬܐ : ܐܦܩ ܡܢ ܐܬܪܐ ܗܢܐ .
P:Gen [AB] ܕܡܓܢܒ ܓܢܝܒ ܐܢܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ : ܘܐܦ ܗܪܟܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܛܠ ܘܐܬܕܟܪܝܢܝ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ : ܘܐܦܩܝܢܝ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܗܢܐ .
P:Gen [AB] ܕܡܐܚܕ ܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈ ܟܠ ܡܪܒܥܐ ܕܒܝܬ ܐܒܝܡܠܟ : ܡܛܠ ܡܛܠ : ܘܐܣܝ ܐܠܗܐ ܠܐܒܝܡܠܟ ܘܠܐܢܬܬܗ ܘܠܐܡܗܬܗ̈ ܘܝܠܕܝ̈ .
P:Gen [AB] ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܚܙܐ ܐܢܬ : ܠܟ ܐܬܠܝܗ̇ ܘܠܙܪܥܟ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܐܬܪܐ ܕܐܢܬ ܒܗ : ܠܓܪܒܝܐ ܘܠܬܝܡܢܐ : ܘܠܡܕܢܚܐ ܘܠܡܥܪܒܐ .
P:Gen [AB] ܗܢܐ ܠܐ ܐܟܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܓܝܕܐ ܕܓܢܫܝܐ ܕܒܚܪܘܬܐ ܡܛܠ ܠܗ ܫܡܫܐ ܟܕ ܥܒܪ ܠܦܢܘܐܝܠ : ܘܗܘ ܡܣܡܐ ܗܘܐ ܡܢ ܚܪܘܬܗ .
P:Gen [AB] ܕܟܠܗ ܥܘܬܪܐ ܕܦܪܫ ܐܠܗܐ ܡܢ ܕܐܒܘܢ : ܕܝܠܢ ܗܘ ܘܕܒܢܝܢ̈ . ܡܛܠ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܚܫܝܒܢ̈ ܚܢܢ ܠܗ : ܡܛܠ ܕܙܒܢܢ ܐܦ ܐܟܠ ܟܣܦܢ .
P:Gen [AB] ܕܥܒܕܟ ܥܪܒ ܒܛܠܝܐ ܡܢ ܠܘܬ ܐܒܘܢ : ܘܐܡܪܬ ܕܐܢ ܠܐ ܐܝܬܝܘܗܝ ܡܛܠ : ܘܡܚܬܝܢ ܥܒܕܝܟ̈ ܣܝܒܘܬܗ ܕܥܒܕܟ ܐܒܘܢ ܒܕܘܘܢܐ ܠܫܝܘܠ .
P:Gen [AB] ܗܢܐ ܢܫܒܘܩ ܓܒܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ : ܘܢܩܦ ܠܐܢܬܬܗ . ܡܛܠ ܡܢ ܒܣܪܝ : ܗܕܐ ܬܬܩܪܐ ܐܢܬܬܐ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܓܒܪܐ ܢܣܝܒܐ .
P:Gen [AB] ܕܩܠܝܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܩܕܡܝ ܘܣܓܝ ܛܒ : ܘܒܪܟܟ ܡܪܝܐ ܡܛܠܬܝ . ܡܛܠ : ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܦܘܠܚܢܐ ܕܦܠܚܬܟ : ܘܕܗܘܐ ܩܢܝܢܟ ܥܡܝ .
P:Gen [AB] ܕܗܐ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܟܦܢܐ ܒܓܘܗ̇ ܕܐܪܥܐ : ܘܬܘܒ ܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܡܛܠ ܠܗܪܟܐ : ܡܛܠ ܕܠܬܘܪܣܝܐ ܗܘ ܫܕܪܢܝ ܐܠܗܐ ܩܕܡܝܟܘܢ .
P:Gen [AB] ܗܢܐ ܩܪܐ ܫܡܗ ܒܒܠ : ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܒܠܒܠ ܡܪܝܐ ܠܫܢܐ̈ ܕܟܠܗ̇ ܡܛܠ ܡܢ ܬܡܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܘܦܫܘ ܡܢ ܕܠܡܒܢܐ ܩܪܝܬܐ .
P:Gen [AB] ܕܝܕܥ ܐܠܗܐ ܕܒܝܘܡܐ ܕܐܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܗ : ܡܬܦܬܚܢ̈ ܡܛܠ ܠܗ : ܕܠܐ ܬܡܘܬܘܢ . ܘܐܡܪ ܚܘܝܐ ܠܐܢܬܬܐ : ܠܐ ܡܡܬ ܬܡܘܬܘܢ .
P:Gen [AB] ܕܐܡܪܬ : ܕܠܡܐ ܠܝܬ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ : ܡܛܠ ܠܐܒܪܗܡ . ܡܢܐ ܚܙܝܬ ܕܥܒܕܬ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܘܐܡܪ ܐܒܪܗܡ .