simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܪܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܥܣܘ : ܐܝܬ ܠܝ ܘܣܓܝ ܡܛܠ ܐܝܡܟܐ ܠܟ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܐ ܕܦܓܥܬ ܒܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܝܥܩܘܒ :
P:Gen [AB] ܕܡܪܝܐ ܗܘܐ ܥܡܗ . ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܗܘܐ : ܡܪܝܐ ܡܨܠܚ . ܨܚ ܣܘ ܡܛܠ : ܗܘ ܥܒܕ ܗܘܐ . ܘܪܒ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܠܐ ܚܙܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ :
P:Gen [AB] ܗܢܐ ܠܐ ܐܟܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܓܝܕܐ ܕܓܢܫܝܐ ܕܒܚܪܘܬܐ ܡܛܠ ܠܗ ܫܡܫܐ ܟܕ ܥܒܪ ܠܦܢܘܐܝܠ : ܘܗܘ ܡܣܡܐ ܗܘܐ ܡܢ ܚܪܘܬܗ .
P:Gen [AB] ܕܬܡܢ ܝܡܝܘ ܬܪܝܗܘܢ̈ . ܘܐܩܝܡܘ ܩܝܡܐ ܒܒܪܫܒܥ : ܘܩܡ ܡܛܠ ܕܚܦܪܬ ܒܪܐ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܐ ܠܐܬܪܐ ܗܘ ܒܪܫܒܥ :
P:Gen [AB] ܕܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ : ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܟܠ . ܘܐܠܨܗ ܘܩܒܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܕܐܦܝ̈ ܡܠܐܟܐ . ܘܐܨܛܒܝܬ ܒܝ . ܣܒ ܒܘܪܟܬܝ ܕܐܝܬܝܬ ܠܟ :
P:Gen [AB] ܕܒܨܠܡ ܐܠܗܐ ܥܒܝܕ ܐܕܡ . ܘܐܢܬܘܢ ܦܪܘ ܘܣܓܘ : ܘܐܘܠܕܘ ܡܛܠ ܕܐܢܫܐ . ܡܢ ܕܢܐܫܘܕ ܕܡܐ ܕܐܢܫܐ : ܒܐܢܫܐ ܕܡܗ ܢܬܐܫܕ :
P:Gen [AB] ܗܢܐ ܩܪܐ ܫܡܗ ܒܒܠ : ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܒܠܒܠ ܡܪܝܐ ܠܫܢܐ̈ ܕܟܠܗ̇ ܡܛܠ ܡܢ ܬܡܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܘܦܫܘ ܡܢ ܕܠܡܒܢܐ ܩܪܝܬܐ .
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܐܚܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܛܪܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ : ܘܐܕܡ ܠܝܬ ܡܛܠ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ : ܘܟܠܗ ܥܣܒܐ ܕܚܩܠܐ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܥܐ :
P:Gen [AB] ܕܬܚܝܬ ܐܠܗܐ ܐܢܐ . ܐܢܬܘܢ ܐܬܚܫܒܬܘܢ ܥܠܝ ܒܝܫܬܐ : ܘܐܠܗܐ ܡܛܠ : ܗܐ ܚܢܢ ܠܟ ܥܒܕܐ̈ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܘܣܦ : ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ :
P:Gen [AB] ܕܪܚܡ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܘܐܡܪ ܝܥܩܘܒ ܠܠܒܢ . ܗܒ ܠܝ ܐܢܬܬܝ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܗܘܝ̈ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܝܘܡܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ :
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܟܠܬܗ ܗܝ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ : ܡܢܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܕܥܐܠ ܡܛܠ . ܘܤܛܐ ܠܘܬܗ̇ ܠܐܘܪܚܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ̇ : ܬܝ ܐܥܘܠ ܠܘܬܟܝ :
P:Gen [AB] ܩܢܝܢܗܘܢ . ܘܝܬܒ ܥܣܘ ܒܛܘܪܐ ܕܣܥܝܪ : ܥܣܘ ܗܘܝܘ ܐܕܘܡ . ܡܛܠ : ܘܠܐ ܡܘܦܝܐ ܗܘܬ ܐܪܥܐ ܕܡܥܡܪܗܘܢ ܠܡܣܝܒܪܘ ܐܢܘܢ :
P:Gen [AB] ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܘܚܙܐ ܝܥܩܘܒ ܕܐܝܬ ܡܛܠ ܕܡܨܪܝܢ : ܘܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܬܘ ܠܡܨܪܝܢ ܠܡܡܪ ܡܢ ܝܘܣܦ :
P:Gen [AB] ܕܡܟܐ ܠܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܚܬ ܐܢܐ ܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܐܪܒܥܝܢ ܡܛܠ : ܕܟܪܐ̈ ܘܢܩܒܬܐ̈ : ܠܡܚܝܘ ܙܪܥܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ .
P:Gen [AB] ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ . ܘܝܘܣܦ ܗܘܝܘ ܫܠܝܛ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܩܐܪܣܐ . ܘܐܬܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܡܪ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܐܙܠܝܢ :
P:Gen [AB] ܕܐܡܪܬ : ܕܗܐ ܐܦ ܚܙܘܐ ܚܙܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܙܢܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܬ ܡܛܠ ܘܩܪܬ ܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܠܠ ܥܡܗ̇ ܘܐܡܪܬ ܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܚܙܘܐ :
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܡܨܪܝܐ̈ ܠܡܐܟܠ ܠܚܡܐ ܥܡ ܥܒܪܝܐ̈ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ : ܘܠܡܨܪܝܐ̈ ܕܐܟܠܝܢ ܥܡܗ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ :
P:Gen [AB] ܕܐܦ ܗܢܐ ܒܪܐ ܗܘ ܠܟܝ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܢܦܩܐ ܢܦܫܗ̇ ܘܡܝܬܐ : ܩܪܬ ܡܛܠ ܟܕ ܝܠܕܐ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܚܣܢܬ : ܐܡܪܬ ܠܗ̇ ܚܝܬܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ :
P:Gen [AB] ܕܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܐܬܦܠܓܬ ܐܪܥܐ : ܘܫܡܐ ܕܐܚܘܗܝ ܝܩܛܢ . ܘܝܩܛܢ ܡܛܠ ܐܘܠܕ ܠܥܒܪ . ܘܠܥܒܪ ܐܬܝܠܕܘ ܬܪܝܢ ܒܢܝܢ̈ : ܫܡܗ ܕܚܕ ܦܠܓ :
P:Gen [AB] ܕܥܫܢܬ ܡܢܢ ܛܒ . ܘܐܙܠ ܡܢ ܬܡܢ ܐܝܣܚܩ : ܘܫܪܐ ܒܢܚܠܐ ܕܓܕܪ : ܡܛܠ ܐܢܝܢ ܥܦܪܐ . ܘܐܡܪ ܐܒܝܡܠܟ ܠܐܝܣܚܩ : ܙܠ ܠܟ ܡܢ ܠܘܬܢ :