simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܥܦܪܐ ܐܢܬ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܘܩܪܐ ܐܕܡ ܫܡܗ̇ ܕܐܢܬܬܗ ܚܘܐ ܡܛܠ ܬܐܟܘܠ ܠܚܡܐ : ܥܕܡܐ ܕܬܗܦܘܟ ܠܐܪܥܐ ܕܡܢܗ̇ ܐܬܢܣܒܬ .
P:Gen [AB] ܕܐܡܪ ܕܠܡܐ ܢܡܘܬ ܐܦ ܗܘ ܐܝܟ ܐܚܘܗܝ̈ . ܘܐܙܠܬ ܬܡܪ ܘܝܬܒܬ ܡܛܠ : ܬܒܝ ܒܐܪܡܠܘܬܐ ܒܝܬ ܐܒܘܟܝ : ܥܕܡܐ ܕܢܪܒܐ ܫܠܐ ܒܪܝ .
P:Gen [AB] ܕܓܒܪܐ ܩܛܠܬ ܒܨܘܠܦܬܝ̈ : ܘܛܠܝܐ ܒܫܘܩܦܝ̈ . ܡܛܠ ܕܚܕ ܡܛܠ ܥܕܐ ܘܨܠܐ : ܫܡܥܝܢ̈ ܩܠܝ ܢܫܝ̈ ܠܡܟ : ܨܘܬܝܢ̈ ܠܡܐܡܪܝ .
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܥܒܕ ܡܕܡ ܥܕܡܐ ܕܥܐܠ ܐܢܬ ܠܬܡܢ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܛܠ ܗܢܐ : ܕܠܐ ܐܗܦܘܟ ܩܪܝܬܐ ܕܐܡܪܬ . ܒܥܓܠ ܐܬܦܠܛ ܠܬܡܢ .
P:Gen [AB] ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܐܟܘܠ ܡܢܗ : ܡܘܬܐ ܬܡܘܬ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܠܐ ܡܛܠ . ܘܡܢ ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ ܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ .
P:Gen [AB] ܕܬܬܒܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܓܫܢ : ܡܛܠ ܕܡܣܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡܨܪܝܐ̈ ܟܠ ܡܛܠ : ܡܢ ܛܠܝܘܬܗܘܢ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ : ܘܐܦ ܚܢܢ ܘܐܦ ܐܒܗܝܢ̈ :
P:Gen [AB] ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܨܚ ܟܚ ܘܡܪܝܐ ܐܬܕܟܪ ܠܣܪܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܡܐܚܕ ܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈ ܟܠ ܡܪܒܥܐ ܕܒܝܬ ܐܒܝܡܠܟ :
P:Gen [AB] ܕܐܒܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܝܗܒܬܟ . ܘܐܦܪܝܟ ܘܐܣܓܝܟ ܛܒ ܛܒ . ܡܛܠ . ܘܠܐ ܢܬܩܪܐ ܬܘܒ ܫܡܟ ܐܒܪܡ : ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܫܡܟ ܐܒܪܗܡ :
P:Gen [AB] ܕܐܡܪ ܕܠܡܐ ܢܓܕܫ ܠܗ ܩܐܪܣܐ . ܘܐܬܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܡܪ ܡܛܠ . ܘܠܒܢܝܡܝܢ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܣܦ : ܠܐ ܫܕܪ ܝܥܩܘܒ ܥܡ ܐܚܘܗܝ̈ :
P:Gen [AB] ܕܕܚܠ ܐܢܐ ܡܢܗ : ܕܠܡܐ ܢܐܬܐ ܘܢܡܚܝܢܝ : ܐܡܐ ܥܡ ܒܢܝܗ̇̈ . ܡܛܠ ܗܘܝܬ ܠܬܪܬܝܢ ܡܫܪܝܢ̈ . ܦܨܢܝ ܡܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܥܣܘ ܐܚܝ :
P:Gen [AB] ܕܡܢܫܐ ܗܘܐ ܒܘܟܪܐ . ܘܒܪܟ ܝܥܩܘܒ ܠܝܘܣܦ ܒܪܗ ܘܐܡܪ : ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܙܥܘܪܐ . ܘܣܡܠܗ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܡܢܫܐ : ܫܚܠܦ ܐܢܝܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ :
P:Gen [AB] ܕܗܫܐ ܚܙܝܬ ܐܦܝܟ̈ : ܐܝܟ ܚܙܘܐ ܕܐܦܝ̈ ܡܠܐܟܐ . ܘܐܨܛܒܝܬ ܡܛܠ : ܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܣܒ ܩܘܪܒܢܝ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ :
P:Gen [AB] ܕܬܡܢ ܐܬܓܠܝ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ : ܟܕ ܥܪܩ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܥܣܘ ܐܚܘܗܝ ܡܛܠ ܕܥܡܗ . ܘܒܢܐ ܬܡܢ ܡܕܒܚܐ : ܘܩܪܝܗܝ ܠܐܬܪܐ ܗܘ ܒܝܬ ܐܝܠ :
P:Gen [AB] ܕܐܫܬܪܪܬ ܥܡ ܡܠܐܟܐ : ܘܥܡ ܓܒܪܐ : ܘܐܬܡܨܝܬ ܚܝܠܐ . ܘܫܐܠܗ ܡܛܠ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܠܐ ܢܬܩܪܐ ܬܘܒ ܫܡܟ ܝܥܩܘܒ : ܐܠܐ ܐܝܣܪܐܝܠ :
P:Gen [AB] ܕܫܡܥ ܡܪܝܐ ܒܫܘܥܒܕܟܝ . ܘܗܘ ܢܗܘܐ ܥܪܕܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ : ܡܛܠ ܗܐ ܒܛܢܐ ܐܢܬܝ ܘܝܠܕܐ ܐܢܬܝ ܒܪܐ : ܘܬܩܪܝܢ ܫܡܗ ܐܝܫܡܥܝܠ :
P:Gen [AB] ܕܬܒܪܟܟ ܢܦܫܝ ܥܕܠܐ ܐܡܘܬ . ܘܪܦܩܐ ܫܡܥܬ : ܟܕ ܐܡܪ ܐܝܣܚܩ ܡܛܠ : ܘܨܘܕ ܨܝܕܐ : ܘܥܒܕ ܒܘܫܠܐ ܐܝܟ ܕܪܚܡܬ : ܘܐܝܬܐ ܠܝ ܐܟܘܠ :
P:Gen [AB] ܕܣܓܝ ܗܘܐ ܩܢܝܢܗܘܢ ܛܒ : ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܠܡܬܒ ܐܟܚܕܐ . ܡܛܠ ܕܛܒ . ܘܠܐ ܡܣܝܒܪܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܐܪܥܐ ܗܝ ܠܡܬܒ ܐܟܚܕܐ :
P:Gen [AB] ܕܢܛܐܒ ܠܝ ܡܛܠܬܟܝ : ܘܬܐܚܐ ܢܦܫܝ ܡܛܠܬܟܝ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܥܠ ܡܛܠ ܗܝ ܗܕܐ . ܩܛܠܝܢ ܠܝ . ܘܠܟܝ ܡܐܚܝܢ . ܐܡܪܝ ܕܚܬܗ ܐܢܐ :
P:Gen [AB] ܗܢܐ ܩܪܐ ܫܡܗ ܐܕܘܡ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܥܩܘܒ : ܙܒܢ ܠܝ ܝܘܡܢܐ ܡܛܠ : ܐܛܥܡܝܢܝ ܡܢ ܣܘܡܩܐ̈ ܣܘܡܩܐ ܗܢܐ : ܡܛܠ ܕܡܛܪܦ ܐܢܐ :
P:Gen [AB] ܩܢܝܢܗܘܢ . ܘܝܬܒ ܥܣܘ ܒܛܘܪܐ ܕܣܥܝܪ : ܥܣܘ ܗܘܝܘ ܐܕܘܡ . ܡܛܠ : ܘܠܐ ܡܘܦܝܐ ܗܘܬ ܐܪܥܐ ܕܡܥܡܪܗܘܢ ܠܡܣܝܒܪܘ ܐܢܘܢ :