simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܠܬܘܪܣܝܐ ܗܘ ܫܕܪܢܝ ܐܠܗܐ ܩܕܡܝܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܗܐ ܬܪܬܝܢ ܡܛܠ ܠܟܘܢ : ܘܠܐ ܢܬܒܐܫ ܒܥܝܢܝܟܘܢ̈ ܕܙܒܢܬܘܢܢܝ ܠܗܪܟܐ :
P:Gen [AB] ܕܝܠܕܬ ܠܗ ܬܠܬܐ ܒܢܝܢ̈ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܬ ܫܡܗ ܠܘܝ . ܘܒܛܢܬ ܡܛܠ ܬܘܒ ܘܝܠܕܬ ܒܪܐ . ܘܐܡܪܬ : ܙܒܢܬܐ ܗܕܐ ܢܬܠܘܐ ܠܝ ܒܥܠܝ :
P:Gen [AB] ܕܡܬܪܓܪܓܘ ܐܬܪܓܪܓܬ ܠܒܝܬ ܐܒܘܟ : ܠܡܢܐ ܓܢܒܬ ܐܠܗܝ̈ . ܡܛܠ ܥܡ ܝܥܩܘܒ ܡܢ ܛܒܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܒܝܫܬܐ . ܘܗܫܐ ܡܐܙܠ ܐܙܠ ܐܢܬ :
P:Gen [AB] ܕܥܫܢ ܥܠܝܗܘܢ ܟܦܢܐ . ܘܗܘܬ ܐܪܥܐ ܕܦܪܥܘܢ . ܘܠܥܡܐ ܫܢܝ ܡܛܠ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܠܦܪܥܘܢ : ܡܛܠ ܕܙܒܢܘ ܡܨܪܝܐ̈ ܓܒܪ ܚܩܠܗ :
P:Gen [AB] ܕܠܥܡܐ ܪܒܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝ . ܘܦܬܚ ܐܠܗܐ ܥܝܢܝܗ̇̈ : ܘܚܙܬ ܒܪܐ ܡܛܠ ܐܬܪ ܕܗܘ . ܩܘܡܝ ܫܩܘܠܝ ܠܛܠܝܐ ܘܚܡܣܢܝ ܐܝܕܝܟܝ̈ ܒܗ :
P:Gen [AB] ܕܓܒܪܐ ܐܡܪ ܠܢ : ܕܠܐ ܬܚܙܘܢ ܐܦܝ̈ : ܐܠܐ ܟܕ ܐܚܘܟܘܢ ܥܡܟܘܢ ܡܛܠ : ܢܚܘܬ ܘܢܡܘܪ ܠܢ ܥܒܘܪܐ . ܘܐܢ ܠܐ ܡܫܕܪ ܐܢܬ : ܠܐ ܢܚܬܝܢܢ :
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܠܡܘ ܚܘܒܝܗܘܢ̈ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ . ܘܗܘܐ ܫܡܫܐ ܡܛܠ ܘܬܬܩܒܪ ܒܣܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ . ܘܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܢܗܦܟܘܢ ܠܗܪܟܐ :
P:Gen [AB] ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܐܟܘܠ ܡܢܗ : ܡܘܬܐ ܬܡܘܬ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܠܐ ܡܛܠ . ܘܡܢ ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ ܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ .
P:Gen [AB] ܕܒܪ ܣܝܒܘܬܐ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܥܒܕ ܠܗ ܟܘܬܝܢܐ ܕܦܕܝܬܐ̈ . ܘܚܙܘ ܡܛܠ . ܘܐܝܣܪܐܝܠ ܪܚܡ ܗܘܐ ܠܗ ܠܝܘܣܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ :
P:Gen [AB] ܒܪܢܫܐ : ܡܛܠ ܕܝܨܪܐ ܕܠܒܗ ܕܒܪܢܫܐ ܒܝܫ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ : ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܢܝܚܐ : ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܒܠܒܗ : ܠܐ ܐܘܣܦ ܬܘܒ ܠܡܠܛܗ̇ ܠܐܪܥܐ
P:Gen [AB] ܕܛܘܒܗ̇ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܕܝܠܟܘܢ ܗܘ . ܘܥܒܕܘ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܠܐܒܘܟܘܢ ܘܬܘ . ܘܥܝܢܝܟܘܢ̈ ܠܐ ܢܚܘܣܢ̈ ܥܠ ܡܐܢܝܟܘܢ̈ :
P:Gen [AB] ܕܬܘܒ ܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܩܝܡ ܟܦܢܐ : ܕܠܡܐ ܬܐܒܕ ܐܢܬ ܘܒܝܬܟ ܘܟܠ ܡܛܠ ܒܝܬܟ : ܘܥܢܟ̈ ܘܬܘܪܝܟ̈ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ . ܘܐܬܪܣܝܟܘܢ ܬܡܢ :
P:Gen [AB] ܕܙܒܢܘ ܡܨܪܝܐ̈ ܓܒܪ ܚܩܠܗ : ܡܛܠ ܕܥܫܢ ܥܠܝܗܘܢ ܟܦܢܐ . ܡܛܠ ܠܐ ܬܚܪܒ . ܨܚ ܥܓ ܘܙܒܢ ܝܘܣܦ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܠܦܪܥܘܢ :
P:Gen [AB] ܕܥܒܕܟ ܥܪܒ ܒܛܠܝܐ ܡܢ ܠܘܬ ܐܒܘܢ : ܘܐܡܪܬ ܕܐܢ ܠܐ ܐܝܬܝܘܗܝ ܡܛܠ : ܘܡܚܬܝܢ ܥܒܕܝܟ̈ ܣܝܒܘܬܗ ܕܥܒܕܟ ܐܒܘܢ ܒܕܘܘܢܐ ܠܫܝܘܠ .
P:Gen [AB] ܕܥܡܝ ܐܟܠܝܢ ܓܒܪܐ̈ ܒܛܗܪܐ . ܘܥܒܕ ܥܒܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܝܘܣܦ : ܡܛܠ ܘܐܡܪ ܠܪܒ ܒܝܬܗ : ܐܥܠ ܓܒܪܐ̈ ܠܒܝܬܐ : ܘܟܘܣ ܢܟܣܬܐ ܘܬܩܢ :
P:Gen [AB] ܕܐܡܪ ܕܠܡܐ ܢܓܕܫ ܠܗ ܩܐܪܣܐ . ܘܐܬܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܡܪ ܡܛܠ . ܘܠܒܢܝܡܝܢ ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܣܦ : ܠܐ ܫܕܪ ܝܥܩܘܒ ܥܡ ܐܚܘܗܝ̈ :
P:Gen [AB] ܥܣܪܐ . ܘܐܙܠ ܡܪܝܐ ܟܕ ܫܠܡ ܠܡܡܠܠܘ ܥܡ ܐܒܪܗܡ : ܘܐܒܪܗܡ ܡܛܠ ܙܒܢܬܐ ܗܕܐ . ܘܐܢ ܡܫܬܟܚܝܢ ܬܡܢ ܥܣܪܐ . ܘܐܡܪ ܠܐ ܐܚܒܠ
P:Gen [AB] ܕܡܐܓܪ ܐܓܪܬܟ ܒܝܒܪܘܚܐ̈ ܕܒܪܝ . ܘܕܡܟ ܥܡܗ̇ ܒܠܠܝܐ ܗܘ . ܡܛܠ ܒܪܡܫܐ : ܘܢܦܩܬ ܠܝܐ ܠܐܘܪܥܗ : ܘܐܡܪܬ : ܠܘܬܝ ܥܐܠ ܐܢܬ
P:Gen [AB] ܕܡܝܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܘܐܘܫܛ ܐܝܕܗ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܝܘܢܐ ܢܝܚܐ ܠܦܣܬ ܪܓܠܗ̇ : ܘܗܦܟܬ ܠܘܬܗ ܠܩܒܘܬܐ :
P:Gen [AB] ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܘܚܙܐ ܝܥܩܘܒ ܕܐܝܬ ܡܛܠ ܕܡܨܪܝܢ : ܘܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܐܬܘ ܠܡܨܪܝܢ ܠܡܡܪ ܡܢ ܝܘܣܦ :