simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܗܢܐ ܩܪܐ ܫܡܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܒܪܣܒܥ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܘܗܘܐ ܥܣܘ ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܕܚܦܪܘ : ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܐܫܟܚܢ ܡܝܐ̈ . ܘܩܪܐ ܫܡܗ̇ ܣܒܥܐ :
P:Gen [AB] ܕܣܠܩܬ ܓܥܬܗܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܫܕܪܢ ܡܪܝܐ ܠܡܚܒܠܘܬܗ . ܡܛܠ : ܐܦܩ ܡܢ ܐܬܪܐ ܗܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܚܒܠܝܢܢ ܠܗ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ :
P:Gen [AB] ܕܫܡܥܘ ܕܬܡܢ ܐܟܠܝܢ ܠܚܡܐ . ܘܥܠ ܝܘܣܦ ܠܒܝܬܐ : ܘܐܝܬܝܘ ܠܗ ܡܛܠ . ܘܬܩܢܘ ܓܒܪܐ̈ ܩܘܪܒܢܐ : ܥܕ ܥܐܠ ܝܘܣܦ ܒܛܗܪܐ :
P:Gen [AB] ܕܗܫܐ ܐܘܕܥܬ ܕܕܚܠܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ : ܕܠܐ ܚܣܟܬ ܠܒܪܟ ܠܝܚܝܕܟ ܡܛܠ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܠܐ ܬܘܫܛ ܐܝܕܟ ܥܠ ܛܠܝܐ : ܘܠܐ ܬܥܒܕ ܠܗ ܡܕܡ :
P:Gen [AB] ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܛܒ ܒܐܪܥܐ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܩܪܝܒ ܠܡܥܠ ܠܡܨܪܝܢ : ܡܛܠ ܝܙ ܘܗܘܐ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ : ܘܢܚܬ ܐܒܪܡ ܠܡܨܪܝܢ ܠܡܥܡܪ ܬܡܢ :
P:Gen [AB] ܕܕܚܠ ܠܡܬܒ ܒܨܥܪ : ܘܝܬܒ ܒܡܥܪܬܐ : ܗܘ ܘܬܪܬܝܢ ܒܢܬܗ̈ . ܡܛܠ . ܘܣܠܩ ܠܘܛ ܡܢ ܨܥܪ ܘܝܬܒ ܒܛܘܪܐ : ܗܘ ܘܬܪܬܝܢ ܒܢܬܗ̈ ܥܡܗ :
P:Gen [AB] ܕܐܒܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܝܗܒܬܟ . ܘܐܦܪܝܟ ܘܐܣܓܝܟ ܛܒ ܛܒ . ܡܛܠ . ܘܠܐ ܢܬܩܪܐ ܬܘܒ ܫܡܟ ܐܒܪܡ : ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܫܡܟ ܐܒܪܗܡ :
P:Gen [AB] ܗܢܐ ܠܐ ܝܗܒܬܗ̇ ܠܫܠܐ ܒܪܝ : ܘܠܐ ܐܘܣܦ ܬܘܒ ܠܡܕܥܗ . ܘܗܘܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܘܗܘ ܐܫܬܘܕܥ : ܘܐܡܪ ܝܗܘܕܐ : ܙܟܝܐ ܗܝ ܡܢܝ :
P:Gen [AB] ܕܥܒܕܘ ܛܡܐܘܬܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܨܥܪܘ ܠܒܪܬ ܝܥܩܘܒ . ܘܗܟܢܐ ܡܛܠ : ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܟܪܝܬ ܠܗܘܢ ܠܓܒܪܐ̈ : ܘܐܬܒܐܫ . ܠܗܘܢ ܛܒ :
P:Gen [AB] ܣܪܝ ܐܢܬܬܗ ܕܐܒܪܡ . ܘܩܪܐ ܦܪܥܘܢ ܠܐܒܪܡ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢܘ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܠܦܪܥܘܢ ܡܚܘܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ : ܠܗ ܘܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ :
P:Gen [AB] ܕܡܢܫܐ ܗܘܐ ܒܘܟܪܐ . ܘܒܪܟ ܝܥܩܘܒ ܠܝܘܣܦ ܒܪܗ ܘܐܡܪ : ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܙܥܘܪܐ . ܘܣܡܠܗ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܡܢܫܐ : ܫܚܠܦ ܐܢܝܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ :
P:Gen [AB] ܕܠܟ ܐܬܠܝܗ̇ . ܘܐܬܐ ܐܒܪܡ ܘܥܠ ܘܝܬܒ ܒܝܬ ܒܠܘܛܐ ܕܡܡܪܐ ܡܛܠ : ܐܦ ܙܪܥܟ ܢܬܡܢܐ . ܩܘܡ ܗܠܟ ܒܐܪܥܐ : ܠܐܘܪܟܗ̇ ܘܠܦܬܝܗ̇ :
P:Gen [AB] ܕܥܒܕܟ ܥܪܒ ܒܛܠܝܐ ܡܢ ܠܘܬ ܐܒܘܢ : ܘܐܡܪܬ ܕܐܢ ܠܐ ܐܝܬܝܘܗܝ ܡܛܠ : ܘܡܚܬܝܢ ܥܒܕܝܟ̈ ܣܝܒܘܬܗ ܕܥܒܕܟ ܐܒܘܢ ܒܕܘܘܢܐ ܠܫܝܘܠ .
P:Gen [AB] ܕܝܨܪܐ ܕܠܒܗ ܕܒܪܢܫܐ ܒܝܫ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ : ܘܠܐ ܐܘܣܦ ܬܘܒ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܒܠܒܗ : ܠܐ ܐܘܣܦ ܬܘܒ ܠܡܠܛܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܡܛܠ ܒܪܢܫܐ :
P:Gen [AB] ܕܓܒܪܐ̈ ܐܚܐ̈ ܚܢܢ . ܗܐ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܩܕܡܝܟ : ܦܪܘܫ ܡܢܝ : ܐܢ ܡܛܠ : ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܨܘܬܐ ܒܝܢܝ ܘܠܟ : ܘܒܝܬ ܪܥܘܬܝ̈ ܠܪܥܘܬܟ̈ :
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܫܠܡܘ ܚܘܒܝܗܘܢ̈ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ . ܘܗܘܐ ܫܡܫܐ ܡܛܠ ܘܬܬܩܒܪ ܒܣܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ . ܘܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܢܗܦܟܘܢ ܠܗܪܟܐ :
P:Gen [AB] ܕܐܡܪ ܕܐܢܝܚ ܪܘܓܙܗ ܒܩܘܪܒܢܐ ܕܐܙܠ ܩܕܡܝ : ܘܒܬܪܟܢ ܐܚܙܐ ܡܛܠ . ܘܬܐܡܪܘܢ ܠܗ : ܕܗܐ ܐܦ ܥܒܕܟ ܝܥܩܘܒ ܒܬܪܢ :
P:Gen [AB] ܕܗܝ ܗܘܬ ܐܡܐ ܕܟܠ ܕܚܝ . ܘܥܒܕ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܘܠܐܢܬܬܗ ܡܛܠ ܐܢܬ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܘܩܪܐ ܐܕܡ ܫܡܗ̇ ܕܐܢܬܬܗ ܚܘܐ :
P:Gen [AB] ܕܡܐܚܕ ܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈ ܟܠ ܡܪܒܥܐ ܕܒܝܬ ܐܒܝܡܠܟ : ܡܛܠ ܡܛܠ : ܘܐܣܝ ܐܠܗܐ ܠܐܒܝܡܠܟ ܘܠܐܢܬܬܗ ܘܠܐܡܗܬܗ̈ ܘܝܠܕܝ̈ .
P:Gen [AB] ܕܓܡܪ ܟܣܦܐ ܘܟܠܗ ܩܢܝܢܐ ܘܒܥܝܪܐ ܠܘܬ ܡܪܢ . ܘܠܐ ܐܫܬܚܪ ܡܛܠ ܠܘܬܗ ܒܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ : ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܠܐ ܡܛܫܝܢܢ ܡܢ ܡܪܢ :