simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܝܠܕܬ ܠܗ ܫܬܐ ܒܢܝܢ̈ : ܘܩܪܬ ܫܡܗ ܙܒܘܠܘܢ . ܘܒܬܪܟܢ ܝܠܕܬ ܡܛܠ ܠܝܐ . ܙܒܕܢܝ ܐܠܗܐ ܙܒܕܐ ܛܒܐ : ܙܒܢܐ ܗܢܐ ܢܬܢܩܦ ܠܝ ܒܥܠܝ :
P:Gen [AB] ܕܬܒܪܟܟ ܢܦܫܝ ܥܕܠܐ ܐܡܘܬ . ܘܪܦܩܐ ܫܡܥܬ : ܟܕ ܐܡܪ ܐܝܣܚܩ ܡܛܠ : ܘܨܘܕ ܨܝܕܐ : ܘܥܒܕ ܒܘܫܠܐ ܐܝܟ ܕܪܚܡܬ : ܘܐܝܬܐ ܠܝ ܐܟܘܠ :
P:Gen [AB] ܕܠܟ ܘܠܙܪܥܟ ܐܬܠ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܐܩܝܡ ܡܘܡܬܐ̈ ܡܛܠ ܒܐܪܥܐ ܕܐܡܪ ܠܟ . ܥܡܪ ܒܐܪܥܐ ܗܕܐ : ܘܐܗܘܐ ܥܡܟ ܘܐܒܪܟܟ :
P:Gen [AB] ܕܙܒܢܢ ܐܦ ܐܟܠ ܟܣܦܢ . ܡܛܠ ܕܟܠܗ ܥܘܬܪܐ ܕܦܪܫ ܐܠܗܐ ܡܢ ܡܛܠ ܘܝܪܬܘܬܐ ܒܝܬ ܐܒܘܢ . ܗܐ ܐܝܟ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܚܫܝܒܢ̈ ܚܢܢ ܠܗ :
P:Gen [AB] ܕܐܦܪܝܢܝ ܐܠܗܐ ܒܐܪܥܐ ܕܫܘܥܒܕܝ . ܨܚ ܣܚ ܘܓܡܪ ܫܒܥ ܫܢܝܐ̈ ܡܛܠ ܟܠܗ ܥܡܠܝ ܘܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ . ܘܫܡܗ ܕܐܚܪܢܐ ܩܪܐ ܐܦܪܝܡ :
P:Gen [AB] ܕܬܗܘܐ ܠܝ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܚܦܪܬ ܒܪܐ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܐ ܠܐܬܪܐ ܡܛܠ ܕܐܩܝܡܬ ܒܠܚܘܕܝܗܝܢ . ܘܐܡܪ ܕܫܒܥ ܦܪܬܐ̈ ܕܬܣܒ ܡܢ ܐܝܕܝ̈
P:Gen [AB] ܗܢܐ ܩܪܘ ܫܡܗ : ܐܒܠ ܡܨܪܝܢ ܕܒܥܒܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ . ܘܥܒܕܘ ܠܗ ܡܛܠ ܒܐܕܪܐ̈ ܕܐܛܪ : ܘܐܡܪܘ : ܐܒܠܐ ܗܘ ܪܒܐ ܗܢܐ ܠܡܨܪܝܐ̈ :
P:Gen [AB] ܕܢܣܒܗ ܐܠܗܐ . ܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܡܛܠ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ . ܘܫܦܪ ܚܢܘܟ ܠܐܠܗܐ ܘܠܝܬܘܗܝ :
P:Gen [AB] ܕܐܡܪܬ ܕܠܡܐ ܐܡܘܬ ܡܛܠܬܗ̇ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܒܝܡܠܟ : ܡܢܘ ܗܢܐ ܡܛܠ ܗܐ ܐܢܬܬܟ ܗܝ : ܘܐܝܟܢܐ ܐܡܪ ܗܘܝܬ ܕܚܬܝ ܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܐܝܣܚܩ
P:Gen [AB] ܕܥܦܪܐ ܐܢܬ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܘܩܪܐ ܐܕܡ ܫܡܗ̇ ܕܐܢܬܬܗ ܚܘܐ ܡܛܠ ܬܐܟܘܠ ܠܚܡܐ : ܥܕܡܐ ܕܬܗܦܘܟ ܠܐܪܥܐ ܕܡܢܗ̇ ܐܬܢܣܒܬ .
P:Gen [AB] ܕܡܛܪܦ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܐ ܫܡܗ ܐܕܘܡ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܥܩܘܒ : ܙܒܢ ܡܛܠ . ܘܐܡܪ ܥܣܘ ܠܝܥܩܘܒ : ܐܛܥܡܝܢܝ ܡܢ ܣܘܡܩܐ̈ ܣܘܡܩܐ ܗܢܐ :
P:Gen [AB] ܗܢܐ ܩܪܬ ܫܡܗ ܝܗܘܕܐ . ܘܩܡܬ ܡܢ ܝܠܕܐ . ܘܚܙܬ ܪܚܝܠ ܕܠܐ ܡܛܠ ܘܒܛܢܬ ܬܘܒ ܘܝܠܕܬ ܒܪܐ : ܘܐܡܪܬ : ܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܘܕܐ ܠܡܪܝܐ :