simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܠܗ ܝܥܩܘܒ : ܡܛܠ ܕܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝ̈
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ : ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܗܘܐ ܥܡܗ
P:Gen [AB] ܚܪܘܬܗ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܐܟܠܝܢ
P:Gen [AB] ܗܘ ܒܪܫܒܥ : ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܝܡܝܘ ܬܪܝܗܘܢ̈
P:Gen [AB] ܕܐܝܬܝܬ ܠܟ : ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ
P:Gen [AB] ܕܡܗ ܢܬܐܫܕ : ܡܛܠ ܕܒܨܠܡ ܐܠܗܐ ܥܒܝܕ
P:Gen [AB] ܩܪܝܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܐ ܫܡܗ
P:Gen [AB] ܠܐ ܝܥܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܚܬ ܡܪܝܐ
P:Gen [AB] ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ : ܡܛܠ ܕܬܚܝܬ ܐܠܗܐ ܐܢܐ
P:Gen [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ : ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܗܘܐ ܠܗ̇
P:Gen [AB] ܐܥܘܠ ܠܘܬܟܝ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ
P:Gen [AB] ܠܡܣܝܒܪܘ ܐܢܘܢ : ܡܛܠ ܩܢܝܢܗܘܢ .
P:Gen [AB] ܡܢ ܝܘܣܦ : ܡܛܠ ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܒܟܠܗ̇
P:Gen [AB] ܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܡܟܐ ܠܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈
P:Gen [AB] ܐܝܠܝܢ ܕܐܙܠܝܢ : ܡܛܠ ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ
P:Gen [AB] ܐܠܗܐ ܒܚܙܘܐ : ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ : ܕܗܐ
P:Gen [AB] ܥܡܗ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܡܨܪܝܐ̈
P:Gen [AB] ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܐ ܒܪܐ
P:Gen [AB] ܕܚܕ ܦܠܓ : ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܐܬܦܠܓܬ ܐܪܥܐ
P:Gen [AB] ܡܢ ܠܘܬܢ : ܡܛܠ ܕܥܫܢܬ ܡܢܢ ܛܒ