simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܢܦܠ ܡܢܗ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܗܘܐ
LiberGrad ܡܪܦܐ ܠܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܘܝܕ ܕܠܐ
LiberGrad ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܚܛܝܐ̈ ܚܢܢ :
LiberGrad ܒܩܛܝܪܐ ܘܢܫܒܚܘܢܝܗܝ . ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ ܗܝ ܪܚܡܬܗ
LiberGrad : ܠܐ ܡܬܓܡܪܝܢ ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܠܝ ܗܘܐ
LiberGrad : ܒܗܕܐ ܕܡܝܬܝܢ ܡܛܠ ܡܪܢ ܕܠܐ ܢܟܦܪܘܢ
LiberGrad ܐܘ ܐܬܩܛܠܬ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܗܘ
LiberGrad ܫܒܘܩ ܠܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܚܘܪܐ
LiberGrad ܚܐܫ ܐܢܬ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܝܘܡܢܐ ܐܡܬܝ
LiberGrad ܪܚܡܐ̈ ܥܠܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܥܒܕܘ ܗܢܘܢ ܪܚܡܐ̈
LiberGrad ܗܘܐ ܠܗ ܡܪܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܥܐ ܒܡܘܬܐ
LiberGrad ܕܐܬܡܟܟ ܡܪܢ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܝܗܒ
LiberGrad ܡܢܝ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ : ܡܛܠ ܕܨܒܬ ܢܦܫܝ ܘܐܬܪܓܪܓܬ
LiberGrad ( 5 ) ܡܛܠ ܕܐܟܙܢܐ ܕܡܪܒܝܢܝܬܐ ܕܡܪܒܝܐ
LiberGrad ܐܘ ܡܢ ܤܛܢܐ ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܥܘ ܠܗ .
LiberGrad ܐܬܬܢܝܚ ܠܗ : ܡܛܠ ܕܥܒܕ ܒܗ ܨܒܝܢܗ
LiberGrad ܠܗ : ܐܘ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܐܘ ܡܛܠ
LiberGrad ܐܘܪܚܐ ܪܒܬܐ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܪܚܡܝܢ ܠܗܘܢ
LiberGrad ܠܐ ܐܙܠܝܢ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܠܝܛܝܢ ܕܥܡ
LiberGrad ܘܝܕܥܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܡ :