simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܝܢܐ ܒܝܘܡܝܗܘܢ̈ : ܠܐ ܐܬܓܡܪܘ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܪܗܛܝܢ ܒܬܪ ܚܘܒܐ ܘܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ : ܗܝ ܕܢܦܠ ܡܢܗ .
LiberGrad ܕܐܡܪ ܕܘܝܕ ܕܠܐ ܚܙܝܬ ܙܕܝܩܐ ܕܐܫܬܒܩ : ܐܦܠܐ ܙܪܥܗ ܕܚܣܪ ܡܛܠ : ܘܡܢܝܚ ܠܗܘܢ ܒܝܘܡܗ ܪܒܐ . ܘܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܠܐ ܡܪܦܐ ܠܗܘܢ :
LiberGrad ܕܚܛܝܐ̈ ܚܢܢ : ܘܐܢ ܫܒܩܝܢܢ ܠܡܢ ܕܐܣܟܠ ܒܢ : ܫܒܩ ܠܢ ܡܪܢ ܡܛܠ ܠܟܠܢܫ ܕܡܣܟܠ ܒܗܘܢ ܕܥܠܝܗܘܢ ܗܘܝܢ ܪܚܡܐ̈ ܡܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
LiberGrad ܕܣܓܝܐܐ ܗܝ ܪܚܡܬܗ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܡܢ ܕܟܐܢܘܬܐ : ܨܒܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܠܡܪܢ ܠܒܝܫܐ̈ ܘܠܚܛܝܐ̈ ܩܢ ܒܩܛܝܪܐ ܘܢܫܒܚܘܢܝܗܝ .
LiberGrad ܕܡܢ ܫܠܝ ܗܘܐ ܗܘ ܝܘܡܐ ܕܡܦܩܢܗܘܢ ܘܐܝܟ ܓܢܒܐ ܐܬܐ ܘܬܘܒ ܠܐ ܡܛܠ ܪܘܪܒܐ̈ ܥܕ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܙܒܢܐ ܒܗܢ ܥܠܡܐ : ܠܐ ܡܬܓܡܪܝܢ
LiberGrad ܡܪܢ ܕܠܐ ܢܟܦܪܘܢ ܒܗ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܚܛܗܐ̈ ܘܠܐ ܡܛܠ . ܘܐܝܬ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܚܛܗܐ̈ : ܘܡܫܬܒܩܝܢ : ܒܗܕܐ ܕܡܝܬܝܢ
LiberGrad ܗܢܐ ܐܦ ܗܘ ܐܬܠܝܛܐ ܕܚܙܐ ܠܗ ܕܩܝܡܐ ܩܕܡܘܗܝ ܥܙܝܙܐܝܬ : ܡܛܠ ܘܥܙܝܙܐܝܬ ܩܝܡܐ ܠܩܘܒܠܗ ܕܐܘ ܩܛܠܬ ܐܘ ܐܬܩܛܠܬ .
LiberGrad ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܚܘܪܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ : ܕܒܗ ܢܬܕܡܐ ܚܢܢ ܟܠܗܘܢ ܡܛܠ ܐܢܘܢ : ܡܪܚܡ ܪܚܡ ܐܢܘܢ ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ : ܕܐܒܐ ܫܒܘܩ ܠܗܘܢ :
LiberGrad ܕܐܦ ܝܘܡܢܐ ܐܡܬܝ ܕܚܐܫ ܐܢܬ : ܥܡܟ ܚܐܫ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܡܛܠ : ܕܬܫܬܒܚ ܐܝܟ ܕܐܫܬܒܚ ܡܪܢ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܡܗ ܕܡܪܢ ܚܐܫ ܐܢܬ :
LiberGrad ܕܥܒܕܘ ܗܢܘܢ ܪܚܡܐ̈ ܥܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܙܥܘܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܒܝܫܬܐ̈ : ܐܦܢ ܡܬܪܕܝܢ : ܥܒܕ ܐܠܗܐ ܪܚܡܐ̈ ܥܠܝܗܘܢ :
LiberGrad ܕܠܐ ܒܥܐ ܒܡܘܬܐ ܕܐܢܫ : ܐܠܐ ܕܢܬܘܒ ܘܢܚܐ . ܘܐܝܬ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܘܚܢܩ ܢܦܫܗ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܬܒ ܣܟܪܝܘܛܐ : ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܠܗ ܡܪܢ
LiberGrad ܗܢܐ ܠܐ ܝܗܒ ܠܢ ܫܐܠܬܢ ܗܝ ܓܡܝܪܬܐ : ܐܠܐ ܟܕ ܢܗܘܐ ܡܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܠܐ ܡܚܒܝܢܢ ܘܠܐ ܡܬܡܟܟܝܢܢ ܐܝܟ ܕܐܬܡܟܟ ܡܪܢ :
LiberGrad ܕܨܒܬ ܢܦܫܝ ܘܐܬܪܓܪܓܬ ܠܕܝܢܝܟ̈ ܒܟܠܙܒܢ . ܚܙܝܬ ܐܝܟܢ ܡܛܠ ܕܒܢܡܘܣܟ . ܥܡܘܪܐ ܐܢܐ ܥܡܟ ܠܐ ܬܛܫܐ ܡܢܝ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ :
LiberGrad ܕܐܟܙܢܐ ܕܡܪܒܝܢܝܬܐ ܕܡܪܒܝܐ ܝܠܘܕܐ : ܗܝ ܡܠܦܐ ܠܗ ܡܛܠ : ܗܘܬ ܫܪܝܪܐ ܠܗ : ܕܚܝܐ̈ ܐܝܬ ܒܗ ܘܠܐ ܢܫܪܐ ܩܝܡܗ ܀ ( 5 )
LiberGrad ܕܐܫܬܡܥܘ ܠܗ . ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܬܐ ܒܘܚܪܢܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ : ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܕܡܚܒܠܝܢ ܚܒܪܝܗܘܢ̈ : ܐܘ ܡܢ ܤܛܢܐ
LiberGrad ܕܥܒܕ ܒܗ ܨܒܝܢܗ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܘܦܐܫ ܠܗ ܡܢ ܓܡܝܪܘܬܐ . ܘܦܩܚ ܡܛܠ ܐܘ ܗܘܐ ܠܗ ܒܥܠܕܒܒܐ : ܐܘ ܚܫܒܗ ܐܝܟ ܚܢܦܐ ܐܬܬܢܝܚ ܠܗ :
LiberGrad ܚܘܒܗ ܐܘ ܡܛܠ ܟܪܝܘܬܗ : ܡܐ ܕܝܢ ܕܚܙܐ ܐܢܫ ܠܚܒܝܒܗ ܒܟܐ ܡܛܠ ܡܢ ܨܐܕܘܗܝ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܪܚܝܩ ܐܢܫ ܡܢ ܚܒܪܗ ܒܟܐ ܠܗ : ܐܘ
LiberGrad ܗܢܐ ܪܚܡܝܢ ܠܗܘܢ ܐܢܫܐ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܕܐܢ ܠܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܣܓܝ ܐܘܠܨܢܐ ܕܗܠܝܢ ܫܒܝܠܐ̈ ܐܝܟ ܕܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܪܒܬܐ :
LiberGrad ܗܢܐ ܫܠܝܛܝܢ ܕܥܡ ܟܠܢܫ ܢܗܘܘܢ . ܡܛܠ ܕܡܫܠܛ ܗܘ ܡܕܥܗܘܢ ܡܛܠ ܒܟܠ ܙܒܢ ܘܗܢܘܢ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ ܘܡܠܬܐ ܕܐܢܫ ܠܐ ܐܙܠܝܢ :
LiberGrad ܗܢܐ ܠܡ : ܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܡܒܝܢ ܠܗܘܢ ܟܠܗ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܝܕܥܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ .