simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܘܠܐ ܫܚܩܘ ܪܥܝܢܗܘܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܝܕܥܘ
LiberGrad ܪܥܝܢܐ ܕܢܗܘܘܢ ܫܛܝܐ̈ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܘܢܚܫܒܘܢ ܠܒܝܫܐ̈
LiberGrad ܡܕܪܟܝܢ ܟܠܗ ܫܪܪܐ ܡܛܠ ܕܥܡܝܠܝܢ ܒܨܦܬܐ؟ ܕܠܡܐ
LiberGrad ܘܡܢ ܐܚܪܢܐ ܬܕܚܠ ܡܛܠ ܕܒܝܫ ܗܘ .
LiberGrad ܠܡ ܠܐ ܬܦܠܚܘܢ ܡܛܠ ܟܪܣܟܘܢ . ܐܝܠܝܢ
LiberGrad ܕܠܐ ܠܡ ܬܫܬܕܠܘܢ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܡܡܐ̈