simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܗܢܐ ܠܐ ܝܕܥܘ ܫܪܪܐ ܐܝܟܢܐ ܗܘ . ܘܐܝܬ ܕܫܚܩܘ ܪܥܝܢܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܡܟܟܘ ܢܦܫܗܘܢ ܩܠܝܠ : ܠܐ ܩܕܡ ܟܠܢܫ : ܘܠܐ ܫܚܩܘ ܪܥܝܢܗܘܢ
LiberGrad ܡܫܝܚܐ ܘܢܚܫܒܘܢ ܠܒܝܫܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢ : ܘܢܗܘܘܢ ܡܛܠ ܥܠܝܗܘܢ . ܫܝܛܝܢ ܕܝܢ ܒܡܟܝܟܘܬ ܪܥܝܢܐ ܕܢܗܘܘܢ ܫܛܝܐ̈
LiberGrad ܕܥܡܝܠܝܢ ܒܨܦܬܐ؟ ܕܠܡܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠܡ ܛܠܡ ܠܗܘܢ ܗܘ ܡܛܠ ܕܥܡܝܠܝܢ ܒܐܪܥܢܝܬܐ̈ : ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܡܕܪܟܝܢ ܟܠܗ ܫܪܪܐ
LiberGrad ܕܒܝܫ ܗܘ . ܘܐܢ ܡܨܝܬ ܝܩܪܝܗܝ ܕܢܬܬܘܐ ܘܠܐ ܢܒܐܫ . ܘܠܟܠ ܡܛܠ : ܘܡܢ ܗܢܐ ܬܫܬܐܠ : ܘܠܐܚܪܢܐ ܬܪܘܚ : ܘܡܢ ܐܚܪܢܐ ܬܕܚܠ
LiberGrad ܟܪܣܟܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܢܛܪܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܡܬܝܠܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܢܐ ܬܐܟܠܘܢ ܘܡܢܐ ܬܫܬܘܢ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡ ܠܐ ܬܦܠܚܘܢ
LiberGrad ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܘ ܕܐܪܥܐ ܒܥܝܢ ܠܗܝܢ . ܠܥܡܡܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ ܘܒܪܢܝܐ ܕܥܘܬܪܐ ܘܐܙܕܗܪܘ ܕܠܐ ܠܡ ܬܫܬܕܠܘܢ