simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܐܦ ܒܐܚܪܝܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ :
LiberGrad ܕܐܣܝܪܝܢ ܒܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܣܬܪܩܝܢ ܡܢܗ
LiberGrad ܡܣܚܦ ܒܕܝܢܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܢ ܕܝܕܥ
LiberGrad ܐܬܬ ܒܝܘܡܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܢܟܦ
LiberGrad ܘܥܒܕܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܘܗܢܐ
LiberGrad ܚܠܦ ܒܝܫܬܐ̈ . ܡܛܠ ܩܫܝܘܬ ܠܒܗܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈
LiberGrad ܕܡܣܟܠ ܒܟ . ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܩܕܩܐ̈
LiberGrad ܒܢܘܚ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܡܛܠ ܠܡ ܕܠܟ ܒܠܚܘܕ
LiberGrad ܘܠܐ ܒܡܟܝܟܘܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ
LiberGrad ܒܗ ܒܡܪܢ . ܡܛܠ ܕܡܪܢ ܒܗܘܢ ܥܒܕ
LiberGrad ܠܗ ܒܥܠܕܒܒܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܐܦܠܐ
LiberGrad ܕܡܢ ܒܪܝܫܝܬ . ܡܛܠ ܕܒܗܠܝܢ ܓܪܓܗ ܒܝܫܐ
LiberGrad ܘܠܐ ܓܡܝܪܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪܩ ܡܢ
LiberGrad ܡܢ ܓܡܝܪܘܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܢܣܒ
LiberGrad ܐܝܟ ܕܒܚܫܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܥܒܕܢ̈
LiberGrad ܚܘܦܛܐ ܕܒܝܫܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ
LiberGrad ܠܟܠܒܣܪ ܕܒܪܝܬ . ܡܛܠ ܕܚܒܠ ܟܠ ܒܣܪ
LiberGrad ܠܡܢ ܕܓܒܝܗܝ . ܡܛܠ ܕܡܫܡܫܢܗ ܕܡܪܢ ܩܕܡܘܗܝ
LiberGrad ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܠ ܡܢ
LiberGrad ܢܫܬܒܗܪ ܕܗܘܝܘ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܩܚ ܕܐܢܫ