simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܗܢܐ ܐܡܪ : ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝܐ : ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܐܚܪܝܐ : ܘܗܢܘ ܡܛܠ ܕܗܘ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܒܩܕܡܝܬܐ ܡܪܝܐ : ܗܘ ܨܒܐ ܐܦ ܒܐܚܪܝܬܐ .
LiberGrad ܕܠܐ ܡܣܬܪܩܝܢ ܡܢܗ : ܘܝܠܦܝܢ ܐܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܘ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡ ܐܪܥܐ ܥܒܪܢ̈ . ܘܟܠܗ ܕܐܣܝܪܝܢ ܒܐܪܥܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܡܪܢ ܕܝܕܥ ܕܗܘ ܕܕܐܢ ܗܘ ܫܒܝܩ ܘܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ ܢܦܫܗ : ܡܛܠ : ܘܠܐ ܪܫܐ ܘܡܟܘܢ ܠܗ ܒܪܚܡܐ̈ : ܐܠܐ ܣܚܦ ܠܗ ܡܣܚܦ ܒܕܝܢܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܠܐ ܢܟܦ ܐܠܗܐ ܕܐܠܗܗܘܢ ܢܬܩܪܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ : ܠܐ ܒܗܬ ܡܛܠ ܪܥܝܢܗܘܢ ܕܢܒܝܐ̈ ܠܗܕܐ ܕܝܬܝܩܝ : ܘܠܐ ܐܬܬ ܒܝܘܡܝܗܘܢ̈ .
LiberGrad ܗܠܝܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܘܗܢܐ ܗܢܝܢܐ ܠܐ ܫܒܩ ܠܗ ܡܪܢ ܠܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܘܓܘܚܟܐ ܕܠܐ ܡܬܒܥܐ ܘܡܠܐ̈ ܣܢܝܬܐ̈ ܘܥܒܕܐ̈ ܒܝܫܐ̈ .
LiberGrad ܩܫܝܘܬ ܠܒܗܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܬܒ ܒܝܫܬܐ ܚܠܦ ܒܝܫܬܐ : ܐܝܟ ܗܘ ܡܛܠ ܗܝ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ : ܘܦܪܥܐ ܛܒܬܐ̈ ܚܠܦ ܒܝܫܬܐ̈ .
LiberGrad ܕܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܩܕܩܐ̈ ܘܕܕܡܝܢ ܠܗܘܢ ܕܝܗܝܒܝܢ ܐܝܟ ܡܛܠ ܣܩܘܒܠܐ ܠܗܘ ܕܠܐ ܬܕܘܢ ܘܫܒܘܩ ܠܗ ܟܡܐ ܕܡܣܟܠ ܒܟ .
LiberGrad ܠܡ ܕܠܟ ܒܠܚܘܕ ܚܙܝܬ ܕܬܡܝܡ ܐܢܬ ܘܡܟܝܟ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠܗ ܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܢܦܫܗ ܡܢܗܘܢ ܀ ( 13 ) ܗܟܢ ܬܘܒ ܨܒܐ ܒܗ ܒܢܘܚ ܒܠܚܘܕܘܗܝ .
LiberGrad ܗܢܐ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܘ ܒܚܛܘܦܝܐ ܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܦܚܡܐ ܡܛܠ ܕܢܚܛܘܦ ܢܗܘܐ ܦܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܡܘܬܐ ܘܠܐ ܒܡܟܝܟܘܬܐ .
LiberGrad ܕܡܪܢ ܒܗܘܢ ܥܒܕ ܓܡܝܪܐ̈ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܣܦܩ ܗܘܐ ܟܠܢܫ ܕܡܢ ܡܛܠ ܒܐܪܥܐ ܗܟܢ ܡܩܝܡܝܢ ܓܡܝܪܘܗܝ̈ ܓܡܝܪܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܒܗ ܒܡܪܢ .
LiberGrad ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܐܦܠܐ ܠܟܐܢܘܬܐ : ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܓܡܝܪܘܬܐ ܗܝ : ܡܛܠ ܓܡܝܪܐ : ܨܠܐ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗ ܡܪܢ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܒܥܠܕܒܒܐ .
LiberGrad ܕܒܗܠܝܢ ܓܪܓܗ ܒܝܫܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܘܐܪܡܝܗ ܡܢ ܡܛܠ ܘܩܢܝܢܗ ܕܐܪܥܐ ܘܟܠܗ ܫܘܦܪܗ : ܠܐ ܗܘܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܒܪܝܫܝܬ .
LiberGrad ܕܠܐ ܐܬܦܪܩ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܚܙܝܢ ܗܢܘܢ ܡܛܠ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܣܟ . ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܪܚܡ : ܗܘܐ ܟܐܢܐ ܘܠܐ ܓܡܝܪܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܠܐ ܢܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܘܓܡܪ ܐܢܘܢ ܠܥܝܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܘܐܣܩ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܡܪܢ ܠܥܝܢ ܫܠܝܚܐ̈ : ܡܛܠ ܕܗܘ ܟܠܐ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܓܡܝܪܘܬܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܠܐ ܥܒܕܢ̈ ܒܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܛܠ ܕܡܪܢ : ܘܚܢܢ ܬܢܝܢܢ ܠܗܝܢ ܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܒܚܫܐ .
LiberGrad ܕܐܦ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܚܠܛܬ ܒܝܫܬܐ . ܡܢ ܕܝܠܗ ܓܘܪܐ ܡܛܠ ܐܪܥܐ ܘܢܐܪܬ ܫܡܝܐ : ܘܗܐ ܙܟܝܢܢ ܡܢ ܚܘܦܛܐ ܕܒܝܫܬܐ .
LiberGrad ܕܚܒܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ . ܘܐܡܪ ܢܘܚ : ܚܣ ܠܟ ܕܬܚܒܠܝܗ ܠܟܠܗ ܡܛܠ ܠܗ ܡܪܝܐ : ܕܦܘܩ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ : ܕܥܛܐ ܐܢܐ ܠܟܠܒܣܪ ܕܒܪܝܬ .
LiberGrad ܕܡܫܡܫܢܗ ܕܡܪܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܡܝܢ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ : ܕܐܝܟܐ ܡܛܠ ܘܡܬܦܟܪ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܘܡܫܟܚ ܕܢܫܦܪ ܠܡܢ ܕܓܒܝܗܝ .
LiberGrad ܗܢܐ ܟܠ ܡܢ ܕܕܚܠ ܡܢ ܕܝܢܐ ܕܥܬܝܕ : ܢܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܛܠ ܡܠܝܟ̈ ܬܬܚܝܒ . ܘܦܬܓܡܐ ܬܬܠܘܢ ܥܠܝܗܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ .
LiberGrad ܕܠܐ ܦܩܚ ܕܐܢܫ ܢܫܬܒܗܪ ܕܓܡܝܪ ܐܢܐ : ܐܦܠܐ ܟܕ ܓܡܝܪܐ ܗܘ : ܡܛܠ ܪܘܚܢܐ . ܘܟܠܗ ܕܐܡܪ ܓܒܪܐ : ܕܠܐ ܢܫܬܒܗܪ ܕܗܘܝܘ .