simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܐܢ ܐܘܟܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܚܘܒܐ ܡܛܠ . ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܥܠ ܡܢ ܕܡܘܟܠ ܟܠ ܕܩܢܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ ( 1 )
LiberGrad ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܐܢܫܐ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܚܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܡܕ ܠܝܬ ܡܛܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܀ ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ ( 1 )
LiberGrad ܕܐܟܙܢܐ ܕܡܪܒܝܢܝܬܐ ܕܡܪܒܝܐ ܝܠܘܕܐ : ܗܝ ܡܠܦܐ ܠܗ ܡܛܠ : ܗܘܬ ܫܪܝܪܐ ܠܗ : ܕܚܝܐ̈ ܐܝܬ ܒܗ ܘܠܐ ܢܫܪܐ ܩܝܡܗ ܀ ( 5 )
LiberGrad ܗܢܐ ܢܣܒ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܢܫܡܥ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܠܗ ܥܝܢܐ̈ ܘܐܕܢܐ̈ ܘܣܘܟܠܐ ܘܡܕܥܐ ܕܢܕܥܗ ܘܢܣܬܟܠܗ ܀ ( 8 )
LiberGrad ܕܝܢ ܕܛܥܐܘܗ ܗܘܘ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܡܢ ܕܥܒܪܘ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ ܕܚܝܐ̈ : ܘܟܢ ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܒܪܘܚ ܬܦܢܟܐ ܡܫܠܡܢܐ ܀ ( 9 )
LiberGrad ܗܕܐ ܐܡܪ ܡܪܢ : ܕܠܐ ܬܫܕܘܢ ܩܘܕܫܐ ܠܟܠܒܐ̈ : ܘܠܐ ܡܛܠ ܙܒܢܐ ܕܛܠܐ ܡܕܥܟ : ܩܠܝܠܐܝܬ ܛܥܐ ܐܢܬ : ܘܗܘܐ ܥܓܠ ܐܒܕܢܟ .
LiberGrad ܕܡܣܛܝܢ ܒܗܘܢ ܡܣܩܬܐ̈ ܕܪܡܢ̈ ܣܓܝ : ܘܐܙܠܝܢ ܟܠ ܡܛܠ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܐܘܠܨܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܟ ܕܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ .
LiberGrad ܕܐܕܝܩ ܡܢ ܡܪܘܡܐ ܕܩܘܕܫܗ ܘܫܡܥ ܐܢܩܬܢ ܕܐܣܝܪܝܢ ܗܘܝܢ ܡܛܠ ܚܕܬܐ ܘܡܫܒܚܝܢܢ ܠܡܪܢ ܕܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ܒܕܪܐ ܐܚܪܝܐ .
LiberGrad ܕܝܢ ܨܒܘܬܐ ܕܫܘܝܐ ܡܐܐ ܡܢܝܢ̈ : ܗܪܝܢܢ ܘܩܛܠܝܢܢ ܚܕ ܠܚܕ : ܡܛܠ ܢܣܟܘܢ ܐܟܘܬܗ : ܘܠܫܡܗ ܢܫܒܚܘܢ : ܐܝܟ ܕܫܒܚܘ ܐܝܘܒ .
LiberGrad ܗܢܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܢܒܝܘܗܝ̈ ܘܩܛܠ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܒܙܒܢ ܒܣܝܦܐ ܡܛܠ : ܕܡܢܘ ܠܝ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ ܕܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܐܝܙܓܕܘܗܝ̈ .
LiberGrad ܕܐܢ ܗܘ ܠܐ ܥܒܕ ܕܝܢܐ ܠܛܠܝܡܐ̈ : ܡܢܘ ܥܒܕ ܠܗ؟ ܐܟܘܬܗ ܒܥܐ ܡܛܠ ܥܒܕܘܗܝ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܝܬ ܐܝܬܝܐ ܘܕܠܐ ܢܡܘܣܐ ܐܟܘܬܗ .
LiberGrad ܕܚܛܝܐ̈ ܚܢܢ : ܘܐܢ ܫܒܩܝܢܢ ܠܡܢ ܕܐܣܟܠ ܒܢ : ܫܒܩ ܠܢ ܡܪܢ ܡܛܠ ܠܟܠܢܫ ܕܡܣܟܠ ܒܗܘܢ ܕܥܠܝܗܘܢ ܗܘܝܢ ܪܚܡܐ̈ ܡܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
LiberGrad ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܓܪܐ : ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ : ܡܛܠ ܘܢܦܪܫ ܦܘܩܕܢܐ̈ : ܐܠܐ ܐܢ ܓܒܪܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܒܪܘܚ ܥܡ ܐܠܗܐ .
LiberGrad ܕܝܕܥ ܕܡܙܕܟܐ ܠܗ ܡܢ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܗܘ ܕܡܪܒܐ ܦܓܪܗ ܘܒܛܝܠ ܡܢ ܡܛܠ ܦܓܪܗ ܡܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܘܡܬܐܡܢ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܐܡܝܪܐ .
LiberGrad ܕܟܕ ܫܡܥܗ ܐܕܡ ܠܚܛܝܬܐ ܘܫܛ ܡܠܬܐ ܕܒܪܘܝܗ : ܝܗܒ ܠܗ ܥܡܠܐ ܡܛܠ ܕܚܛܝܬܐ ܓܕܫܝܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܠܐܕܡ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܦܐܪܝܗ̈ ܐܢܘܢ .
LiberGrad ܓܝܪ ܟܐܒܝܢ̈ ܡܝܬܝܢܢ ܚܪܫܐ̈ ܘܠܐ ܕܡܝܢܢ ܠܐܝܘܒ ܕܣܝܒܪ ܡܛܠ ܟܡܐ ܣܝܒܪܘ ܩܕܡܝܐ̈ ܢܣܝܘܢܗܘܢ : ܥܕܡܐ ܕܡܪܝܐ ܦܪܩ ܐܢܘܢ .
LiberGrad ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܗܟܘܬ ܦܩܚ ܠܗܘܢ ܕܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܢܬܚܫܒܘܢ : ܡܛܠ . ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ : ܕܐܢ ܥܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܝܬܝܢ ܐܢܬܘܢ .
LiberGrad ܗܢܐ ܐܦ ܗܘ ܐܬܠܝܛܐ ܕܚܙܐ ܠܗ ܕܩܝܡܐ ܩܕܡܘܗܝ ܥܙܝܙܐܝܬ : ܡܛܠ ܘܥܙܝܙܐܝܬ ܩܝܡܐ ܠܩܘܒܠܗ ܕܐܘ ܩܛܠܬ ܐܘ ܐܬܩܛܠܬ .
LiberGrad ܕܗܢܐ ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܡܫܟܚ ܡܟܘܢ ܘܡܫܝܢ ܘܡܪܬܐ ܘܡܠܦ ܡܛܠ ܕܢܦܫܟ ܕܡܢܐ ܬܬܪܣܐ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܠܥܠ ܒܥܝ ܘܕܠܥܠ ܐܬܪܥܐ .
LiberGrad ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܠܐ ܫܬܐ ܗܘܐ ܒܠܥܕ ܦܘܩܕܢܗ : ܫܠܚ ܠܗ : ܕܐܫܬܝ ܡܛܠ ܛܝܡܬܐܘܣ ܠܦܘܠܘܣ ܕܥܕܡܐ ܠܟܣܐ ܕܚܡܪܐ ܟܬܒ ܠܗ ܒܐܓܪܬܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܐܡܪ : ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝܐ : ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܐܚܪܝܐ : ܘܗܢܘ ܡܛܠ ܕܗܘ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܒܩܕܡܝܬܐ ܡܪܝܐ : ܗܘ ܨܒܐ ܐܦ ܒܐܚܪܝܬܐ .
LiberGrad ܕܠܐ ܡܣܬܪܩܝܢ ܡܢܗ : ܘܝܠܦܝܢ ܐܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܘ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡ ܐܪܥܐ ܥܒܪܢ̈ . ܘܟܠܗ ܕܐܣܝܪܝܢ ܒܐܪܥܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܡܪܢ ܕܝܕܥ ܕܗܘ ܕܕܐܢ ܗܘ ܫܒܝܩ ܘܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ ܢܦܫܗ : ܡܛܠ : ܘܠܐ ܪܫܐ ܘܡܟܘܢ ܠܗ ܒܪܚܡܐ̈ : ܐܠܐ ܣܚܦ ܠܗ ܡܣܚܦ ܒܕܝܢܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܠܐ ܢܟܦ ܐܠܗܐ ܕܐܠܗܗܘܢ ܢܬܩܪܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ : ܠܐ ܒܗܬ ܡܛܠ ܪܥܝܢܗܘܢ ܕܢܒܝܐ̈ ܠܗܕܐ ܕܝܬܝܩܝ : ܘܠܐ ܐܬܬ ܒܝܘܡܝܗܘܢ̈ .
LiberGrad ܗܠܝܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܘܗܢܐ ܗܢܝܢܐ ܠܐ ܫܒܩ ܠܗ ܡܪܢ ܠܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܘܓܘܚܟܐ ܕܠܐ ܡܬܒܥܐ ܘܡܠܐ̈ ܣܢܝܬܐ̈ ܘܥܒܕܐ̈ ܒܝܫܐ̈ .
LiberGrad ܩܫܝܘܬ ܠܒܗܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܬܒ ܒܝܫܬܐ ܚܠܦ ܒܝܫܬܐ : ܐܝܟ ܗܘ ܡܛܠ ܗܝ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ : ܘܦܪܥܐ ܛܒܬܐ̈ ܚܠܦ ܒܝܫܬܐ̈ .
LiberGrad ܕܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܩܕܩܐ̈ ܘܕܕܡܝܢ ܠܗܘܢ ܕܝܗܝܒܝܢ ܐܝܟ ܡܛܠ ܣܩܘܒܠܐ ܠܗܘ ܕܠܐ ܬܕܘܢ ܘܫܒܘܩ ܠܗ ܟܡܐ ܕܡܣܟܠ ܒܟ .
LiberGrad ܠܡ ܕܠܟ ܒܠܚܘܕ ܚܙܝܬ ܕܬܡܝܡ ܐܢܬ ܘܡܟܝܟ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠܗ ܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܢܦܫܗ ܡܢܗܘܢ ܀ ( 13 ) ܗܟܢ ܬܘܒ ܨܒܐ ܒܗ ܒܢܘܚ ܒܠܚܘܕܘܗܝ .
LiberGrad ܗܢܐ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܘ ܒܚܛܘܦܝܐ ܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܦܚܡܐ ܡܛܠ ܕܢܚܛܘܦ ܢܗܘܐ ܦܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܡܘܬܐ ܘܠܐ ܒܡܟܝܟܘܬܐ .
LiberGrad ܕܡܪܢ ܒܗܘܢ ܥܒܕ ܓܡܝܪܐ̈ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܣܦܩ ܗܘܐ ܟܠܢܫ ܕܡܢ ܡܛܠ ܒܐܪܥܐ ܗܟܢ ܡܩܝܡܝܢ ܓܡܝܪܘܗܝ̈ ܓܡܝܪܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܒܗ ܒܡܪܢ .
LiberGrad ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܐܦܠܐ ܠܟܐܢܘܬܐ : ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܓܡܝܪܘܬܐ ܗܝ : ܡܛܠ ܓܡܝܪܐ : ܨܠܐ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗ ܡܪܢ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܒܥܠܕܒܒܐ .
LiberGrad ܕܒܗܠܝܢ ܓܪܓܗ ܒܝܫܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܘܐܪܡܝܗ ܡܢ ܡܛܠ ܘܩܢܝܢܗ ܕܐܪܥܐ ܘܟܠܗ ܫܘܦܪܗ : ܠܐ ܗܘܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܒܪܝܫܝܬ .
LiberGrad ܕܠܐ ܐܬܦܪܩ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܚܙܝܢ ܗܢܘܢ ܡܛܠ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܣܟ . ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܪܚܡ : ܗܘܐ ܟܐܢܐ ܘܠܐ ܓܡܝܪܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܠܐ ܢܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܘܓܡܪ ܐܢܘܢ ܠܥܝܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܘܐܣܩ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܡܪܢ ܠܥܝܢ ܫܠܝܚܐ̈ : ܡܛܠ ܕܗܘ ܟܠܐ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܓܡܝܪܘܬܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܠܐ ܥܒܕܢ̈ ܒܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܛܠ ܕܡܪܢ : ܘܚܢܢ ܬܢܝܢܢ ܠܗܝܢ ܐܝܟ ܕܒܥܝܕܐ ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܒܚܫܐ .
LiberGrad ܕܐܦ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܚܠܛܬ ܒܝܫܬܐ . ܡܢ ܕܝܠܗ ܓܘܪܐ ܡܛܠ ܐܪܥܐ ܘܢܐܪܬ ܫܡܝܐ : ܘܗܐ ܙܟܝܢܢ ܡܢ ܚܘܦܛܐ ܕܒܝܫܬܐ .
LiberGrad ܕܚܒܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ . ܘܐܡܪ ܢܘܚ : ܚܣ ܠܟ ܕܬܚܒܠܝܗ ܠܟܠܗ ܡܛܠ ܠܗ ܡܪܝܐ : ܕܦܘܩ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ : ܕܥܛܐ ܐܢܐ ܠܟܠܒܣܪ ܕܒܪܝܬ .
LiberGrad ܕܡܫܡܫܢܗ ܕܡܪܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܡܝܢ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ : ܕܐܝܟܐ ܡܛܠ ܘܡܬܦܟܪ ܒܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܘܡܫܟܚ ܕܢܫܦܪ ܠܡܢ ܕܓܒܝܗܝ .
LiberGrad ܗܢܐ ܟܠ ܡܢ ܕܕܚܠ ܡܢ ܕܝܢܐ ܕܥܬܝܕ : ܢܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܛܠ ܡܠܝܟ̈ ܬܬܚܝܒ . ܘܦܬܓܡܐ ܬܬܠܘܢ ܥܠܝܗܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ .
LiberGrad ܕܠܐ ܦܩܚ ܕܐܢܫ ܢܫܬܒܗܪ ܕܓܡܝܪ ܐܢܐ : ܐܦܠܐ ܟܕ ܓܡܝܪܐ ܗܘ : ܡܛܠ ܪܘܚܢܐ . ܘܟܠܗ ܕܐܡܪ ܓܒܪܐ : ܕܠܐ ܢܫܬܒܗܪ ܕܗܘܝܘ .
LiberGrad ܕܟܐܢܘܬܐ ܠܐ ܠܝܛܐ ܠܐܢܫ ܘܠܐ ܡܒܐܫܐ : ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܫܕܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܟܐܢܘܬܐ : ܕܫܠܡܐ ܠܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܚܘܒܐ .
LiberGrad ܕܛܥܡܬ ܡܚܫܒܬܐ ܒܝܫܬܐ : ܘܝܕܥܬ ܒܝܫܬܐ : ܘܢܦܠܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܡܛܠ ܐܢܬ ܬܫܢܝܩܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܓܠܙܬ ܡܢ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܕܚܝܐ̈ .
LiberGrad ܕܣܟܠܘܬܢ̈ ܝܕܥܝܢ ܐܢܚܢܢ : ܘܚܛܗܝܢ̈ ܠܩܘܒܠܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܥܛܝ ܚܛܗܝܢ̈ . ܐܣܓܐ ܐܫܝܓܢ ܡܢ ܥܘܠܢ : ܘܡܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܕܟܢ .
LiberGrad ܕܚܙܝܢ ܕܡܪܐ ܟܠ ܣܝܒܪ ܟܠ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܟܠ ܐܢܫ ܠܚܘܪܐ ܡܛܠ ܢܫܬܐܠܘܢ ܡܢ ܗܢܐ ܚܘܒܐ ܘܡܘܟܟܐ ܘܚܫܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܐܫܬܝܢ ܠܗ ܡܪܝܐ ܥܡܗܘܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ : ܐܦܢ ܠܐ ܕܟܝܢ ܡܛܠ ܠܐ ܐܡܪܝܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚܪܡܐ̈ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܕܡܐ ܛܐܒܗ ܕܡܪܝܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܟܠ ܥܡ ܟܠ ܗܘܝܢ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟܢ ܕܥܕܪܐ ܠܗ ܝܕܥܝܢ ܡܛܠ ܗܘ ܡܕܥܗܘܢ ܒܓܡܝܪܘܬܐ ܘܒܫܪܪܐ ܘܡܫܡܠܝ ܒܐܝܕܥܬܐ ܕܡܪܢ .
LiberGrad ܗܟܝܠ ܕܪܚܡܢ ܠܘܛܬܐ̈ ܠܒܫܢ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܙܝܢܐ : ܘܡܛܠ ܕܗܠܟܢ ܡܛܠ ܬܒܥܗ ܡܪܢ : ܘܐܝܬܝ ܥܠܘܗܝ ܐܘܠܨܢܐ ܩܫܝܐ ܥܕܡܐ ܕܡܬܡܟܟ .
LiberGrad ܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗ : ܕܣܢܝ ܠܒܥܠܕܒܒܟ ܡܣܢܐ : ܘܐܒܐܫ ܠܗ ܡܒܐܫܘ : ܡܛܠ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ : ܕܣܢܝ ܠܒܥܠܕܒܒܟ : ܡܩܛܠ ܒܥܐ ܗܘܐ ܕܢܩܛܠܗ .
LiberGrad ܕܓܡܝܪܐ̈ ܠܟܠܢܫ ܡܠܦܝܢ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܘܠܐ ܡܨܝܢ ܬܒܥܝܢ ܡܛܠ ܫܒܩܝܢ ܠܗ ܠܪܝܫܢܘܬܐ : ܘܗܝܕܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܬܓܡܪܘܢ .
LiberGrad ܗܕܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܡܪ ܡܪܢ : ܕܗܘܝܬܘܢ ܥܪܝܡܝܢ : ܕܢܕܥ ܝܘܠܦܢܐ ܡܛܠ ܩܠܝܢ̈ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܡܢ ܕܟܐܢܘܬܐ : ܘܕܟܐܢܘܬܐ ܡܢ ܕܤܛܢܐ .
LiberGrad ܕܦܪܩ ܐܢܘܢ ܡܪܢ ܘܐܘܪܒ ܐܢܘܢ : ܕܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܘ ܨܒܝܢܗ ܡܛܠ ܝܘܡܐ ܕܕܝܢܗ ܪܒܐ ܕܡܪܢ : ܘܠܐ ܕܚܠܝܢ ܡܢ ܗܘ ܕܝܢܐ ܕܥܬܝܕ .
LiberGrad ܗܢܐ ܡܣܟܢܘ ܢܦܫܬܗܘܢ̈ ܘܡܬܪܓܪܓܝܢ ܒܟܠܙܒܢ ܠܗܘ ܝܘܡܐ ܡܛܠ ܕܒܢܡܘܣܗ ܘܠܐ ܡܛܫܐ ܡܢܗܘܢ ܫܪܪܐ ܕܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ .
LiberGrad ܕܟܡܐ ܕܛܠܝܢ ܘܟܪܝܗܝܢ : ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܬܥܠܘܢ ܒܗܠܝܢ ܡܛܠ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܢܪܕܘܢ ܘܢܣܩܘܢ ܒܗ ܠܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ .
LiberGrad ܕܠܐ ܝܕܥܘ ܕܢܫܒܚܘܢ ܠܫܡܗ ܒܗܕܡܝܗܘܢ̈ : ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܕܡܬܚܙܝܢ : ܕܢܙܡܪܘܢ ܒܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܒܙܡܝܪܬܐ̈ ܕܪܘܚܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܚܠܦ ܙܡܝܪܬܐ̈ ܕܤܛܢܐ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܙܡܝܪܬܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܡܛܠ : ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܡܐܢܝ̈ ܬܫܡܫܬܐ ܘܙܡܪܐ ܕܪܘܚܐ .
LiberGrad ܕܐܡܪ : ܕܡܐ ܕܡܩܪܒ ܐܢܬ ܬܘܕܝܬܟ ܠܐܠܗܐ : ܫܒܘܩ ܠܐܚܘܟ ܡܛܠ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ : ܫܒܘܩ ܠܢ ܐܝܟ ܕܫܒܩܢܢ .
LiberGrad ܗܕܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܪܢ ܗܟܢܐ : ܕܠܐ ܒܥܠܬ ܫܠܡܐ ܢܬܟܫܠܘܢ ܒܝܕ ܡܛܠ ܐܢܫ ܒܐܘܪܚܐ : ܥܕܡܐ ܕܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܝܟܐ ܕܫܕܪܬܟܘܢ .
LiberGrad ܗܢܐ ܟܠܝܗܝ ܠܝܠܘܕܐ ܡܢ ܫܠܡܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܫܒܘܢܝܗܝ ܐܝܟܐ ܡܛܠ ܘܢܣܬܪܚ ܠܘܬ ܡܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܠܗ : ܐܢ ܫܪܝܪܐ ܗܘ ܘܐܢ ܕܓܠܐ ܗܘ .
LiberGrad ܕܩܒܝܥܐ ܗܘܬ ܪܚܡܬܗ ܒܠܒܗܘܢ : ܘܨܒܝܢܗ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠ ܡܛܠ ܐܝܟܐ ܕܒܥܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܕܒܚܘܢ ܚܕܝܐܝܬ ܕܒܚܝܢ ܗܘܘ .
LiberGrad ܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗ ܗܟܢ : ܕܟܕܘ ܟܘܝܐ ܚܠܦ ܟܘܝܐ : ܘܨܘܠܦܬܐ ܚܠܦ ܡܛܠ ܟܘܝܐ : ܣܓܝܐܬܐ̈ ܒܥܐ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ ܠܗܘ ܡܢ ܕܥܒܕ ܠܗ ܗܟܘܬ .
LiberGrad ܕܢܡܘܣܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܡܝܢ ܠܗܠܝܢ ܪܚܝܩ ܡܛܠ ܕܥܡܡܐ̈ ܘܠܪܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܘܥܒܕ ܨܒܝܢܟ ܒܝܫܐ ܘܐܪܫܥ .
LiberGrad ܗܢܐ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ : ܕܡܢ ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܡܛܠ . ܘܡܢ ܬܡܢ ܩܛܪܬ ܣܢܐܬܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ ܒܐܕܡ ܘܒܝܠܕܘܗܝ̈ .
LiberGrad ܕܐܠܐ ܡܐܬ ܒܪܢܫܐ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܡܢ ܣܘܓܦܢܘܗܝ̈ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܡܛܠ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ : ܘܒܐܘܠܨܢܘܗܝ̈ ܕܦܓܪܐ ܘܒܢܓܕܘܗܝ̈ .
LiberGrad ܕܢܚܘܐ ܕܕܝܢܐ ܗܘ : ܐܬܚܫܚ ܒܡܠܬܐ ܗܕܐ ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܐܟܘܬܗ : ܡܛܠ : ܐܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܗܒ ܠܢ : ܩܪܐ ܐܢܘܢ ܫܪܒܬܐ ܒܝܫܬܐ ܘܓܝܪܬܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܕܪܫܘ ܠܗܘܢ ܡܪܢ ܘܟܪܘܙܘܗܝ̈ ܫܒܝܠܐ̈ ܕܒܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܢܐܬܘܢ ܠܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܚܘܒܐ ܘܕܓܡܝܪܘܬܐ .
LiberGrad ܕܚܕ ܒܚܕ ܙܟܝܢ : ܘܚܕ ܒܚܕ ܚܝܒܝܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ . ܘܐܟܚܕܐ ܡܛܠ ܘܕܦܓܪܐ ܘܒܬܪ ܫܦܝܘܬܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܘܫܠܡܐ ܕܠܒܐ ܘܕܦܓܪܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܐܦ ܡܪܢ ܘܟܪܘܙܘܗܝ̈ ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܟܠܢܫ : ܡܛܠ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܫܡܢ : ܘܡܫܬܢܩ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܐܬ .
LiberGrad ܕܡܪܢ ܫܪܐ ܬܡܢ : ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܦܓܪܝܟܘܢ̈ ܗܝܟܠܐ̈ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܡܪܢ . ܘܡܛܠ ܪܘܚܐ ܕܫܪܝܐ ܒܗ : ܗܝܟܠܐ ܗܘ ܒܫܪܪܐ ܘܡܕܒܚܐ .
LiberGrad ܕܝܢ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܡܫܡܠܝܢ ܐܢܘܢ : ܘܠܝܬ ܒܗܘܢ ܒܘܨܪܐ̈ ܘܠܐ ܡܛܠ : ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܥܒܕܘܢ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܓܡܝܪܐ ܘܡܩܒܠܐ .
LiberGrad ܕܣܓܝܐܐ ܗܝ ܪܚܡܬܗ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܡܢ ܕܟܐܢܘܬܐ : ܨܒܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܠܡܪܢ ܠܒܝܫܐ̈ ܘܠܚܛܝܐ̈ ܩܢ ܒܩܛܝܪܐ ܘܢܫܒܚܘܢܝܗܝ .
LiberGrad ܕܡܢ ܕܫܩܠ ܨܠܝܒܐ : ܡܬܥܠܐ ܠܗ ܡܢ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܦܪܩܠܛܐ : ܘܢܕܪܟܘܢ ܟܠܗ ܫܪܪܐ ܘܢܬܓܡܪܘܢ .
LiberGrad ܗܕܐ ܗܘ ܐܦܣ ܠܗܘܢ ܕܢܦܨܘܢ ܚܠܐ ܘܢܐܙܠܘܢ . ܘܡܪܢ ܐܝܟܢ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܪܚܡܘ ܠܒܥܠܕܒܒܝܟܘܢ̈ ܘܣܢܐܝܟܘܢ̈ ܘܩܛܘܠܝܟܘܢ̈ .
LiberGrad ܗܟܝܠ ܕܛܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܫܪܪܐ : ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܪܒܝܘ ܗܘܘ ܡܛܠ ܠܗ ܚܠܒܐ ܕܡܨܐ ܚܝܠܗ ܘܝܢܩ ܘܚܕܐ : ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܡܪܢ ܘܫܠܝܚܐ .
LiberGrad ܕܡܬܗܦܟܝܢ ܙܝܙܢܐ̈ ܘܗܘܝܢ ܚܛܐ̈ . ܫܒܝܠܐ ܕܝܢ ܕܡܣܛܐ ܠܟ ܡܛܠ ܚܛܐ̈ ܥܡ ܙܝܙܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܢܘ ܙܝܙܢܐ .
LiberGrad ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܢܘ ܙܝܙܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܬܗܦܟܝܢ ܙܝܙܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܒܚܨܕܐ : ܕܕܠܡܐ ܬܥܩܪܘܢ ܚܛܐ̈ ܥܡ ܙܝܙܢܐ̈ .
LiberGrad ܕܫܡܥܘܢ ܘܡܪܝܡ ܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܡܪܢ ܒܪܘܚ : ܘܡܪܬܐ ܡܛܠ ܘܕܡܪܬܐ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܚܕܐ ܗܘܬ : ܘܕܫܡܥܘܢ ܘܕܡܪܝܡ ܚܕܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܐܡܪܬ ܪܘܚܐ ܒܦܘܡ ܕܘܝܕ : ܕܠܐܝ ܠܥܠܡ ܘܬܚܐ ܠܥܠܡ ܡܛܠ : ܘܢܚܕܐ ܠܡ ܠܒܗ ܒܝ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܫܩܘܠ ܚܕܘܬܗ .
LiberGrad ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܥܒܕ . ܦܪܩܬܗ ܝܡܝܢܗ ܘܕܪܥܗ ܩܕܝܫܐ . ܚܘܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܒܗ . ܗܟܢ ܓܝܪ ܟܬܝܒ : ܕܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ .
LiberGrad ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܬܕܒܪ ܠܗ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܒܝܫܐ ܦܩܕܗ ܫܠܝܚܐ ܗܕܐ ܠܘ ܡܛܠ ܢܕܚܠ ܢܐܟܘܠ ܠܚܡܐ ܥܡ ܚܛܝܐ̈ . ܠܐ ܚܛܐ ܘܠܐ ܐܢ ܗܘܘ ܚܢܦܐ̈ .
LiberGrad ܕܠܐ ܣܝܡ ܢܡܘܣܐ ܠܟܐܢܐ̈ ܘܠܬܪܝܨܐ̈ : ܘܠܛܒܐ̈ ܘܠܫܦܝܪܐ̈ ܡܛܠ ܫܒܬܐ ܘܢܛܘܪܬܐ̈ ܕܢܡܘܣܐ : ܘܥܐܠܝܢ ܗܘܘ ܒܝܢܬ ܛܡܐܐ̈ .
LiberGrad ܗܢܐ ܐܡܪ ܢܒܝܐ : ܕܐܪܢܐ ܒܠܒܝ ܘܐܡܪ ܒܦܘܡܝ ܘܐܫܡܥ ܩܠܝ . ܡܛܠ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܥܒܕܝܢܢ ܡܕܡ ܕܐܡܪܝܢܢ : ܚܒܪ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢܢ .
LiberGrad ܗܢܐ ܐܡܪ ܡܪܢ ܕܗܢܐ ܓܢܣܐ ܕܤܛܢܐ ܘܕܚܛܝܬܐ ܠܐ ܢܦܩ ܐܠܐ ܐܢ ܡܛܠ ܘܫܪܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ : ܘܡܬܚܝܒܝܢ ܒܝܘܡܗ ܕܡܪܢ ܡܚܐ ܟܠ .
LiberGrad ܗܢܐ ܡܪܚܩܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܬܠܡܝܕܝܗ̈ ܡܢ ܟܠ ܐܚܐ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܡܛܠ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܒܝܫܐ ܘܢܐܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܟܠ ܟܠܗ .
LiberGrad ܗܟܝܠ ܣܟܠܘܬܐ ܕܥܡܐ ܘܕܡܠܟܐ̈ ܕܟܦܪܝܢ ܗܘܘ ܒܐܠܗܐ : ܚܪܒ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ : ܘܒܦܬܓܡܟ ܥܒܕܬ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ .
LiberGrad ܕܝܢ ܕܚܙܐ ܐܢܬ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܛܠ ܠܐܠܗܐ : ܗܢܐ ܝܕܥ . ܚܙܐ ܐܢܬ ܕܒܚܘܒܐ ܗܘ ܝܕܥ ܐܢܫ ܟܠܡܕܡ .
LiberGrad ܗܢܐ ܦܐܪܝܗ̈ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܫܡܥܗ ܐܕܡ ܠܚܛܝܬܐ ܘܫܛ ܡܠܬܐ ܡܛܠ ܘܡܢ ܙܘܘܓܐ : ܕܒܡܠܟܗ ܕܚܛܝܬܐ ܓܕܫܝܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܠܐܕܡ .
LiberGrad ܕܥܠ ܒܝܫܬܐ ܗܘ ܡܬܬܢܝܚ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܚܙܐ ܐܠܗܐ ܕܗܟܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܕܒܝܫܬܐ ܪܚܡ ܕܢܗܘܐ ܬܒܥ ܬܘܒ : ܥܡܐ ܕܒܝܫ ܡܢ ܗܢܐ ܐܙܠ ܠܗ .
LiberGrad ܓܝܪ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܗܘ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܡܛܠ ܠܒܘܫܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܡܛܠ ܥܕܢܘܗܝ̈ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ : ܥܓܠ ܦܪܩ ܠܗ ܡܪܢ ܘܓܡܪ ܠܗ .
LiberGrad ܕܟܐܢܐ̈ ܠܐ ܡܒܐܫܝܢ ܠܐܢܫ : ܐܦܢ ܓܝܪ ܠܐ ܢܒܐܫ ܟܐܢܐ ܠܐܢܫ : ܡܛܠ ܘܡܣܝܒܪ ܢܣܝܘܢܗ ܐܝܟ ܐܝܘܒ : ܐܦ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܣܚܦ ܠܗ .
LiberGrad ܗܢܐ ܠܐ ܫܠܝܛ ܥܠܝܗܘܢ ܢܡܘܣܐ ܕܢܕܘܢ ܐܢܘܢ : ܡܛܠ ܕܨܒܝܢܗ ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܣܝܡܝܢ ܢܡܘܣܐ ܛܒܐ ܠܢܦܫܗܘܢ : ܐܦ ܠܡܢ ܕܫܡܥ ܠܗܘܢ .
LiberGrad ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܣܗܕܐ̈ ܕܚܘܒܐ ܟܕ ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ : ܡܨܠܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܪܚܡܝܢ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܡܨܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ : ܘܠܐ ܡܨܥܪܝܢ ܠܗܘܢ .
LiberGrad ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܚܘܒܐ ܝܕܝܥܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܗܝ ܡܛܠ ܘܢܪܗܛ ܟܠ ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܚܘܒܐ : ܐܬܐ ܦܪܘܩܐ ܠܘܬܗ .
LiberGrad ܕܩܫܝܢ̈ ܡܣܩܬܐ̈ ܕܬܪܨ ܐܢܐ ܠܟ ܕܬܣܩ ܒܗܝܢ : ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܛܠ ܕܡܠܟܢ : ܐܢ ܐܝܬ ܒܟ ܚܝܠܐ ܕܬܪܕܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ .
LiberGrad ܕܠܐ ܬܦܘܩ ܬܐܒܕ ܕܚܠ ܐܢܐ . ܐܠܐ ܐܢܐ ܚܕܐ ܐܢܐ : ܕܝܘܡܢ ܬܐܠܦ ܡܛܠ ܟܕ ܡܣܪܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ : ܠܘ ܡܟܠܐ ܟܠܐ ܐܢܐ ܠܟ .
LiberGrad ܕܪܚܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܡܚܒܝܢ ܗܘܘ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ : ܟܕ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܐܪܥܟܘܢ : ܘܡܢ ܒܝܬ ܐܢܫܝܟܘܢ̈ : ܘܙܠܘ ܠܐܝܟܐ ܕܐܡܪ ܠܟܘܢ .
LiberGrad ܕܓܡܝܪܐ̈ ܥܩܪܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܘܨܪܝܗܘܢ̈ ܒܚܝܠܐ ܕܡܪܢ : ܒܗܝ ܡܛܠ ܠܘܬܝ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܬܘ ܝܪܬܘ ܡܠܟܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܠܟܘܢ .
LiberGrad ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܐ ܫܐܠܝܢܢ ܠܗ ܠܡܪܢ ܗܝ ܗܕܐ : ܕܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܬܫܐܠܘܢ ܟܕ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܝ : ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ .
LiberGrad ܕܠܐ ܢܦܠ ܠܗ ܝܠܘܕܐ ܘܟܪܝܗܐ ܡܢ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܐܘ ܠܝܛ ܐܘ ܐܝܥܢ ܐܘ ܪܘܝ : ܥܡ ܗܢܐ ܠܡ ܐܦܠܐ ܠܚܡܐ ܠܡܐܟܠ .
LiberGrad ܕܚܐܪ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܠܚܛܝܐ̈ ܕܢܬܘܒܘܢ ܘܢܩܒܠ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܛܠ ܕܩܝܡ ܗܘ ܚܬܡܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܦ ܥܠ ܥܘܠܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܡܦܩܢܐ .
LiberGrad ܗܢܐ ܒܝܕ ܢܒܝܐ̈ ܫܥܒܕ ܐܢܘܢ ܥܕܡܐ ܕܐܘܕܝܘ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܠܦܬܟܪܝܗܘܢ̈ ܕܢܪܥܘܢ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܪܝܐ .