simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܐܢ ܐܘܟܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܚܘܒܐ ܡܛܠ . ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܥܠ ܡܢ ܕܡܘܟܠ ܟܠ ܕܩܢܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ ( 1 )
LiberGrad ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܐܢܫܐ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܚܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܡܕ ܠܝܬ ܡܛܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܀ ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ ( 1 )
LiberGrad ܕܐܟܙܢܐ ܕܡܪܒܝܢܝܬܐ ܕܡܪܒܝܐ ܝܠܘܕܐ : ܗܝ ܡܠܦܐ ܠܗ ܡܛܠ : ܗܘܬ ܫܪܝܪܐ ܠܗ : ܕܚܝܐ̈ ܐܝܬ ܒܗ ܘܠܐ ܢܫܪܐ ܩܝܡܗ ܀ ( 5 )
LiberGrad ܗܢܐ ܢܣܒ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܢܫܡܥ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܠܗ ܥܝܢܐ̈ ܘܐܕܢܐ̈ ܘܣܘܟܠܐ ܘܡܕܥܐ ܕܢܕܥܗ ܘܢܣܬܟܠܗ ܀ ( 8 )
LiberGrad ܕܝܢ ܕܛܥܐܘܗ ܗܘܘ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܡܢ ܕܥܒܪܘ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ ܕܚܝܐ̈ : ܘܟܢ ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܒܪܘܚ ܬܦܢܟܐ ܡܫܠܡܢܐ ܀ ( 9 )
LiberGrad ܗܕܐ ܐܡܪ ܡܪܢ : ܕܠܐ ܬܫܕܘܢ ܩܘܕܫܐ ܠܟܠܒܐ̈ : ܘܠܐ ܡܛܠ ܙܒܢܐ ܕܛܠܐ ܡܕܥܟ : ܩܠܝܠܐܝܬ ܛܥܐ ܐܢܬ : ܘܗܘܐ ܥܓܠ ܐܒܕܢܟ .
LiberGrad ܕܡܣܛܝܢ ܒܗܘܢ ܡܣܩܬܐ̈ ܕܪܡܢ̈ ܣܓܝ : ܘܐܙܠܝܢ ܟܠ ܡܛܠ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܐܘܠܨܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܟ ܕܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ .
LiberGrad ܕܐܕܝܩ ܡܢ ܡܪܘܡܐ ܕܩܘܕܫܗ ܘܫܡܥ ܐܢܩܬܢ ܕܐܣܝܪܝܢ ܗܘܝܢ ܡܛܠ ܚܕܬܐ ܘܡܫܒܚܝܢܢ ܠܡܪܢ ܕܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ܒܕܪܐ ܐܚܪܝܐ .
LiberGrad ܕܝܢ ܨܒܘܬܐ ܕܫܘܝܐ ܡܐܐ ܡܢܝܢ̈ : ܗܪܝܢܢ ܘܩܛܠܝܢܢ ܚܕ ܠܚܕ : ܡܛܠ ܢܣܟܘܢ ܐܟܘܬܗ : ܘܠܫܡܗ ܢܫܒܚܘܢ : ܐܝܟ ܕܫܒܚܘ ܐܝܘܒ .
LiberGrad ܗܢܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܢܒܝܘܗܝ̈ ܘܩܛܠ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܒܙܒܢ ܒܣܝܦܐ ܡܛܠ : ܕܡܢܘ ܠܝ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ ܕܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܐܝܙܓܕܘܗܝ̈ .
LiberGrad ܕܐܢ ܗܘ ܠܐ ܥܒܕ ܕܝܢܐ ܠܛܠܝܡܐ̈ : ܡܢܘ ܥܒܕ ܠܗ؟ ܐܟܘܬܗ ܒܥܐ ܡܛܠ ܥܒܕܘܗܝ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܝܬ ܐܝܬܝܐ ܘܕܠܐ ܢܡܘܣܐ ܐܟܘܬܗ .
LiberGrad ܕܚܛܝܐ̈ ܚܢܢ : ܘܐܢ ܫܒܩܝܢܢ ܠܡܢ ܕܐܣܟܠ ܒܢ : ܫܒܩ ܠܢ ܡܪܢ ܡܛܠ ܠܟܠܢܫ ܕܡܣܟܠ ܒܗܘܢ ܕܥܠܝܗܘܢ ܗܘܝܢ ܪܚܡܐ̈ ܡܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
LiberGrad ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܓܪܐ : ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ : ܡܛܠ ܘܢܦܪܫ ܦܘܩܕܢܐ̈ : ܐܠܐ ܐܢ ܓܒܪܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܒܪܘܚ ܥܡ ܐܠܗܐ .
LiberGrad ܕܝܕܥ ܕܡܙܕܟܐ ܠܗ ܡܢ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܗܘ ܕܡܪܒܐ ܦܓܪܗ ܘܒܛܝܠ ܡܢ ܡܛܠ ܦܓܪܗ ܡܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܘܡܬܐܡܢ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܐܡܝܪܐ .
LiberGrad ܕܟܕ ܫܡܥܗ ܐܕܡ ܠܚܛܝܬܐ ܘܫܛ ܡܠܬܐ ܕܒܪܘܝܗ : ܝܗܒ ܠܗ ܥܡܠܐ ܡܛܠ ܕܚܛܝܬܐ ܓܕܫܝܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܠܐܕܡ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܦܐܪܝܗ̈ ܐܢܘܢ .
LiberGrad ܓܝܪ ܟܐܒܝܢ̈ ܡܝܬܝܢܢ ܚܪܫܐ̈ ܘܠܐ ܕܡܝܢܢ ܠܐܝܘܒ ܕܣܝܒܪ ܡܛܠ ܟܡܐ ܣܝܒܪܘ ܩܕܡܝܐ̈ ܢܣܝܘܢܗܘܢ : ܥܕܡܐ ܕܡܪܝܐ ܦܪܩ ܐܢܘܢ .
LiberGrad ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܗܟܘܬ ܦܩܚ ܠܗܘܢ ܕܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܢܬܚܫܒܘܢ : ܡܛܠ . ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ : ܕܐܢ ܥܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܝܬܝܢ ܐܢܬܘܢ .
LiberGrad ܗܢܐ ܐܦ ܗܘ ܐܬܠܝܛܐ ܕܚܙܐ ܠܗ ܕܩܝܡܐ ܩܕܡܘܗܝ ܥܙܝܙܐܝܬ : ܡܛܠ ܘܥܙܝܙܐܝܬ ܩܝܡܐ ܠܩܘܒܠܗ ܕܐܘ ܩܛܠܬ ܐܘ ܐܬܩܛܠܬ .
LiberGrad ܕܗܢܐ ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܡܫܟܚ ܡܟܘܢ ܘܡܫܝܢ ܘܡܪܬܐ ܘܡܠܦ ܡܛܠ ܕܢܦܫܟ ܕܡܢܐ ܬܬܪܣܐ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܠܥܠ ܒܥܝ ܘܕܠܥܠ ܐܬܪܥܐ .
LiberGrad ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܠܐ ܫܬܐ ܗܘܐ ܒܠܥܕ ܦܘܩܕܢܗ : ܫܠܚ ܠܗ : ܕܐܫܬܝ ܡܛܠ ܛܝܡܬܐܘܣ ܠܦܘܠܘܣ ܕܥܕܡܐ ܠܟܣܐ ܕܚܡܪܐ ܟܬܒ ܠܗ ܒܐܓܪܬܐ .