simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܚܫܚܘ : ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܩܘܘܢ . ܠܬܒܥܬܐ ܕܪܒܢܝܗܘܢ̈ : ܫܩܠܘ ܡܛܠ ܦܗܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܕܗܘܘ : ܒܕܝܪܬܐ̈ ܘܠܐ ܨܒܘ ܩܘܝܘ ܀ ܘܕܠܐ ܗܘܘ
IsaacAnt:memHom ܗܕܐ ܠܐܐ ܘܬܥܝܫ : ܕܢܬܟܐܪܘܢ ܒܗ ܒܛܠܝܠܐ̈ . ‏ ‏ܒܪܫ ܡܛܠ . ‏ ‏ܝܘܠܦܢܐ ܗܘ ܥܡܠܗ ܒܐܪܥܐ : ܘܒܝܬ ܦܠܚܐ̈ ܡܬܢܨܚ ܀
IsaacAnt:memHom ܚܘܨܦܐ ܠܐ ܟܠܝܬ . ‏ ‏ܠܐ ܟܠܐ ܥܘܬܪܟ ܠܣܢܝܩܐ̈ : ܘܠܐ ܓܙܟ ܡܢ ܡܛܠ ܐܢܐ : ܘܥܠ ܦܘܩܕܢܝܟ̈ ܡܚܨܦܢܐ ܀ ܕܐܢ ܒܪܚܡܐ̈ ܠܐ ܝܗܒ ܐܢܬ :
IsaacAnt:memHom ܟܐܢܘܬܐ : ܢܛܪܝܢ ܓܒܐ ܪܝܫܢܐ̈ ܀ ܟܪܝܗ ܗܘ ܟܠܢܫ ܒܚܛܝܬܐ : ܡܛܠ ܥܡ ܕܪܓܗ ܀ ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܐ : ܡܗܡܝܢ ܡܢܢ ܪܒܢܐ̈ . ܐܦܠܐ
IsaacAnt:memHom ܟܐܢܘܬܗ ܀ ܕܒܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܢܘܕܥ : ܦܘܪܥܢܐ̈ ܕܦܪܘܫܘܬܗ ܡܛܠ ܙܠܝܠܐ : ܡܩܒܠ ܫܢܩܐ ܢܓܝܪܐ . ܠܗܠ ܡܛܠ ܪܚܡܢܘܬܗ : ܘܗܪܟܐ
IsaacAnt:memHom ܐܝܢܐ ܕܪܫܐ : ܢܦܘܫ ܠܗ ܪܗܛܐ ܫܪܝܪܐ . ܐܘ ܡܛܠ ܐܢܫܐ ܥܛܠܐ̈ : ܡܛܠ ܗܦܟ . ܘܗܕܐ ܠܘܬܗ ܕܓܡܝܪܐ ܗܝ : ܘܕܐܝܢܐ ܕܫܪܝ ܬܩܢܐܝܬ ܀ ܠܐ
IsaacAnt:memHom ܕܗܪܟܐ ܗܘ ܣܘܟܝܐ . ܐܢܬܝܢ ܕܝܢ ܕܡܟܝܪܢ̈ ܐܢܬܝܢ : ܠܓܢܘܢܐ ܡܛܠ ܗܢܐ : ܠܐ ܠܒܫܢ̈ ܢܚܬܐ̈ ܨܐܐ̈ ܀ ܒܥܕܢܐ ܕܚܠܘܠܝܗܝܢ̈ :
IsaacAnt:memHom ܥܘܠܐ : ܘܕܫܪܟܘ ܡܛܠ ܙܕܝܩܐ̈ . ܗܝ ܚܪܒܐ ܡܛܠ ܒܝܫܐ̈ : ܘܗܢܐ ܡܛܠ ܕܐܘܚܕܘ ܡܪܚܐ̈ : ܒܝܕ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܬܕܥܟܐ ܀ ܕܐܒܕܘ ܗܘܘ
IsaacAnt:memHom ܝܫܘܥ . ܡܬܓܒܪܐ ܐܝܟ ܕܬܫܗܝܘܗܝ : ܠܚܣܝܢܐ ܕܠܟܠ ܕܐܫ ܀ ܬܘܒ ܡܛܠ : ܟܢܫܬ ܚܝܠܐ ܘܫܪܬܗ ܀ ܗܟܘܬ ܐܦ ܢܦܫܐ ܕܐܢܫܐ : ܡܬܚܒܫܐ
IsaacAnt:memHom ܒܪܝܬܐ̈ ܀ ܠܢܝܚܗ ܗܘܐ ܟܠܡܕܡ : ܐܘ ܗܘ ܡܛܠ ܬܘܩܢܐ̈ . ‏ ‏ܘܐܢ ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܢܘ : ܗܕܐ ܣܦܩܐ ܚܪܝܝܐ̈ . ‏ ‏ܡܛܠ ܐܕܡ ܟܠܡܕܡ : ( ܐܘ ܗܘ
IsaacAnt:memHom ܕܐܘܪܟ ܪܚܡܘܗܝ̈ : ܣܒܪ ܐܢܬ ܕܐܦܠܐ ܬܒܥ . ‏ ‏ܠܚܪܬܐ ܝܠܦܬ ܡܛܠ ܕܒܫܪܪܐ . ܘܐܢ ܡܪܐ ܐܚܪܢܐ ܙܒܢܟ : ܫܡ ܩܕܡܝܐ ܐܨܛܥܪ ܀ ܘܐܢ
IsaacAnt:memHom ܪܗܛܗ ܡܠܟܘܬܐ : ܘܡܛܠ ܥܘܠܗ ܓܗܢܐ . ܦܪܕܝܣܐ ܠܙܕܝܩܘܬܗ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܟܠ ܝܬܝܪ . ܟܠ ܕܗܘܐ ܘܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ : ܡܛܠ ܐܕܡ ܐܬܬܩܢ ܀
IsaacAnt:memHom ܡܢܘ : ܗܕܐ ܣܦܩܐ ܚܪܝܝܐ̈ . ‏ ‏ܡܛܠ ܐܕܡ ܟܠܡܕܡ : ( ܐܘ ܗܘ ܡܛܠ ܡܛܠ . ‏ ‏ܢܦܫܐ ܪܒܐ ܡܢ ܥܘܬܪܐ : ܐܘ ܡܡܘܢܐ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܀ ܡܢܘ ܗܘܐ
IsaacAnt:memHom ܥܛܠܐ̈ ܕܢܬܘܒܘܢ : ܟܠܝܐ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܡܠܟܘܬܗ ܀ ܡܛܠ ܛܒܐ̈ ܡܛܠ ܗܘܐ ܫܘܘܕܝܗ ܀ ܘܐܠܐ ܡܛܠ ܬܝܒܐ̈ : ܠܐ ܡܘܪܟ ܗܘܐ ܛܝܒܘܬܗ .
IsaacAnt:memHom : ܕܠܐ ܢܚܡ ܙܝܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܀ ܠܐ ܡܣܓܝܢ ܠܗܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ : ܕܠܐ ܡܛܠ ܚܡܪܐ ܘܫܟܪܐ : ܕܠܐ ܢܬܠܗܩܘܢ ܡܢ ܨܗܝܐ . ܠܐ ܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ
IsaacAnt:memHom ܕܠܡܐ ܕܫܠܐ : ܡܒܣܝܢܢ ܒܕܡܟܝܟܐ ܗܘ . ‏ ‏ܐܬܪܐ ܗܘ ܝܗܒ ܠܢ ܡܛܠ ܡܝܬܘܬܢ . ‏ ‏ܘܗܐ ܦܠܚܝܢܢ ܪܦܝܐܝܬ : ܠܗܢܐ ܡܪܐ ܚܢܢܐ ܀ ܐܘ
IsaacAnt:memHom ܝܥܢܘܬܟ : ܒܥܝܬ ܕܬܢܢ ܐܦ ܕܠܗܠ ܀ ܒܢܛܪ ܢܦܫܐ ܐܣܬܝܒܪ : ܥܕ ܡܛܠ ܕܬܐܟܘܠ ܀ ܡܢ ܕܒܗܘ ܛܘܒܐ ܐܪܓܫ : ܐܦܠܐ ܟܦܢ ܐܘ ܨܗܐ . ܐܠܐ
IsaacAnt:memHom ܐܘܠܨܢܗ . ܘܗܟܢܐ ܬܘܒ ܐܡܪ ܗܘܐ : ܒܒܟܬܐ ܐܦ ܒܚܢܓܬܐ ܀ ܘܝܠܝ ܡܛܠ ܐܦ ܫܢܘܗܝ̈ : ܒܓܘ ܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ ܀ ܫܪܝ ܗܘܐ ܠܡܒܟܝܘ : ܢܦܫܗ
IsaacAnt:memHom ܟܣܦܐ . ‏ ‏ܬܘܒ ܢܫܒܐ ܐܚܪܢܐ ܨܕܢ : ܘܐܬܦܟܪܬ ܥܪܘܩܘܬܢ ܀ ܠܐ ܡܛܠ : ܘܕܟܣܦܢ ܘܕܡܡܘܢܢ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܢܦܠܛ ܡܢ ܦܚܐ : ܘܢܡܕ ܠܘ
IsaacAnt:memHom ܝܬܝܪܘܬܐ : ܕܢܗܝܪܘܬܗ̇ ܫܠܝܛܐ . ‏ ‏ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܡܛܠ . ‏ ‏ܕܡܨܝܐ ܠܡܬܠ ܦܐܝܘܬܐ : ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܢܗܝܪܝܢ ܀ ܘܐܢ