simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܕܐܡܚܠܘ ܗܕܡܐ̈ ܀ ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ : ܛܝܒܘܬܐ ܒܥܕܢ ܕܝܢܐ . ܡܛܠ ܦܘܪܣܐ : ܕܬܥܛܘܦ ܬܐܬܐ ܛܠܝܘܬܐ . ܒܙܒܢ ܥܘܙܗ̇ ܕܣܝܒܘܬܐ :
IsaacAnt:memHom ܢܘܓܪܐ ܕܗܘܐ ܠܗ . ܒܓܘ ܥܘܡܪܐ ܟܗܢܐ ܥܒܕܘܗܝ : ܕܢܪܡܘܢ ܡܛܠ ܪܫܢܐ̈ : ܕܠܐ ܢܙܥܪ ܠܗ ܡܢܝܢܐ ܀ ܘܐܝܢܐ ܕܟܠܝܘܡ ܒܛܝܠܐ ܗܘ :
IsaacAnt:memHom ܡܢ ܥܠ ܠܓܙܘܪܬܐ ܀ ܢܘܪܐ ܡܢܘ ܓܙܪ ܠܗ̇ : ܪܘܚܐ ܡܢܘ ܠܒܟ ܠܗ̇ . ܡܛܠ : ܕܛܠܡ ܦܓܪܗ ܕܦܪܘܩܢ . ‏ ‏ܕܐܠܘ ܠܐ ܦܓܪܐ ܚܒܝܫ ܗܘܐ :
IsaacAnt:memHom ܬܪܬܝܢ ܨܒܘܬܐ̈ ܀ ܚܕܐ ܕܠܐ ܬܫܚܘܩ ܠܢܒܝܐ : ܡܢ ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܡܛܠ ܝܠܕܐ : ܡܗܝܡܢܬܐ ܠܗܘ ܛܘܒܢܐ . ‏ ‏ܚܟܝܡܐܝܬ ܫܬܩܬ ܗܘܬ :
IsaacAnt:memHom ܕܐܝܬ ܒܗܝܢ ܡܕܥܐ . ‏ ‏ܘܕܠܐ ܦܐܝܢ̈ ܡܬܪܚܡܢ̈ : ܡܛܠ ܛܥܡܐ ܡܛܠ ܠܗ̇ : ܝܗܒܗ̇ ܕܬܕܚܠ ܟܕ ܫܝܛܐ ܀ ܕܠܐ ܡܬܐܟܠܢ̈ ܘܪܚܝܡܢ̈ :
IsaacAnt:memHom ܕܚܠܬ ܒܙܘܙܐ . ܚܕܘܪ ܘܚܝܝ ܘܠܐ ܬܬܢܟܦ : ܣܒ ܙܕܩܐ ܘܠܐ ܬܟܪܐ ܡܛܠ ܐܢܬ ܠܫܡܝܐ : ܩܕܡ ܡܐܙܠܬܟ ܣܝܡܬܟ̈ ܀ ܘܪܚܫ ܙܠ ܐܝܟ ܚܕܘܪܐ :
IsaacAnt:memHom ܡܢܐ ܠܐ ܥܠ ܗܘܝ̈ . ܒܬܘܠܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܕܟܝܢܐ : ܐܠܐ ܠܐ ܦܠܚ ܡܛܠ ܓܒܝܢ̈ : ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܠܡܦܣܘܬܟ ܀ ܒܬܘܠܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܚܡܫ :
IsaacAnt:memHom ܢܟܦܐ̈ ܡܬܬܣܝܓܢ . ܘܢܘܪܐ ܕܐܘܚܕܘ ܡܪܚܐ̈ : ܒܝܕ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܛܠ ܒܢ ܛܒܐ̈ : ܐܦܢ ܒܝܫܐ̈ ܣܓܝܐܝܢ ܀ ܬܘܪܥܬܐ̈ ܕܬܪܥܘ ܛܡܐܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܠܐ ܫܦܝܪܝܢ . ܕܐܟܘܬܖܗ ܐܢܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ : ܠܐ ܡܬܩܒܠܝܢ ܡܛܠ ܕܐܕܝܠ : ܬܪܥܝܬܐ ܒܚܘܫܒܝܗܘܢ̈ ܀ ܠܐܠܗܐ ܕܡܝܢ ܟܐܢܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܥܘܠܐ ܟܠܡܕܡ ܀ ܕܚܙܐ ܢܟܠܐ ܒܟܠܡܕܡ : ܒܡܠܐܐ ܚܒܠ ܟܠܡܕܡ . ܡܛܠ ܗܘܘ : ܡܢ ܡܚܘܬܐ ܗܝ ܕܒܠܥܘ ܗܘܘ . ܫܒܛܐ ܕܚܒܠ ܟܠܡܕܡ :
IsaacAnt:memHom ܗܢܐ ܫܡܗ ܥܠܡܐ . ‏ ‏ܕܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ ܗܘ ܡܬܚܕܬ : . . . . . . . . . ܡܛܠ ܥܠܡܐ : ܕܠܐ ܚܣܪܐ ܒܗ ܥܠܝܡܘܬܐ ܀ ܥܠܡܐ ܥܠܡ ܗܘ ܟܠܥܕܢ :
IsaacAnt:memHom ܣܢܝܘܬ ܕܘܒܪܐ̈ ܀ ܢܘܗܪܐ ܘܡܠܚܐ ܟܢܝ ܗܘܐ : ܦܪܘܩܢ ܠܒܢܝ̈ ܡܛܠ ܕܚܙܐ ܒܢ : ܕܘܒܪܐ ܦܚܙܐ ܘܪܦܝܐ . ‏ ‏ܡܕܓܠ ܠܗ̇ ܐܦ ܠܣܒܪܬܐ :
IsaacAnt:memHom ܕܚܠܬ ܫܒܝܐ̈ . ܘܟܡܐ ܐܢ ܐܢܫ ܐܬܥܝܛ : ܬܪܥܐ ܕܫܘܪܐ ܠܐ ܥܒܪ ܀ ܡܛܠ ܒܗ ܥܨܝܢܐ̈ : ܘܚܪܝܢܐ̈ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܀ ܠܐ ܕܝܢ ܢܦܩ ܐܢܫ ܡܢܗ :
IsaacAnt:memHom ܛܥܡܐ ܕܝܗܒܬ ܠܗܝܢ ܀ ܫܦܝܪ ܩܥܐ ܫܠܝܚܐ ܠܘܬܟ : ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܡܛܠ : ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܒܗܝܢ ܡܕܥܐ . ‏ ‏ܘܕܠܐ ܦܐܝܢ̈ ܡܬܪܚܡܢ̈ :
IsaacAnt:memHom ܐܬܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܀ ܐܘ ܠܫܘܫܦܐ ܕܟܗܢܘܬܐ : ܕܙܩܝܪܐ ܒܪܘܚܐ ܡܛܠ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ : ܕܝܢܐ ܗܘ ܫܠܝܛ ܒܠܚܘܕ . ܕܒܗܘ ܢܚܬܐ ܢܨܛܒܬ :
IsaacAnt:memHom ܐܝܩܪܐ ܕܫܡܟ ܀ ܘܬܘܒ ܗܪܟܐ ܛܥܢܗ ܠܫܡܟ : ܕܒܗ ܢܥܒܕ ܗܘܐ ܡܛܠ ܪܚܡܝܟ̈ : ܡܛܠ ܕܐܬܡܟܟܢ ܛܒ . ܘܥܕܪܝܢ ܐܢܬ ܦܪܘܩܢ :
IsaacAnt:memHom ܕܐܬܡܟܟܢ ܛܒ . ܘܥܕܪܝܢ ܐܢܬ ܦܪܘܩܢ : ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܫܡܟ ܀ ܡܛܠ : ܘܕܝܪܗ ܐܚܪܒܘ ܡܢ ܝܬܒܐ ܀ ܒܥܓܠ ܢܩܕܡܘܢܢ ܪܚܡܝܟ̈ :
IsaacAnt:memHom ܕܚܠܬ ܡܝܘܬܐ̈ . ܢܟܦܝܢܢ ܡܢ ܡܝܘܬܐ̈ : ܕܒܣܪܢܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܀ ܡܛܠ ܫܘܩܐ̈ : ܕܐܫܝܚ ܕܚܠܬ ܡܝܘܬܐ̈ ܀ ܚܢܢ ܢܟܦܝܢܢ ܒܝܬ ܫܘܩܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܗܢܐ ܠܐ ܙܟܝ : ܗܫܐ ܐܦܠܐ ܕܠܐ ܟܦܪ . ܡܛܠ ܕܫܠܐ ܪܕܘܦܐ : ܡܟܬܪ ܡܛܠ ܪܙܦܐ ܟܦܪ . ܘܐܢ ܢܫܡ ܒܗ ܕܝܢܐ : ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܬܡܟܫܠ ܀
IsaacAnt:memHom ܪܗܛܗ ܡܠܟܘܬܐ : ܘܡܛܠ ܥܘܠܗ ܓܗܢܐ . ܦܪܕܝܣܐ ܠܙܕܝܩܘܬܗ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܟܠ ܝܬܝܪ . ܟܠ ܕܗܘܐ ܘܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ : ܡܛܠ ܐܕܡ ܐܬܬܩܢ ܀