simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܕܫܡܐ ܢܐܪܬ : ܥܠ ܘܐܬܟܬܫ ܒܐܓܘܢܐ ܀ ܐܝܬ ܟܕ ܠܐ ܫܠܡ ܬܟܬܘܫܐ ܡܛܠ ܀ ܐܝܬ ܕܚܘܒܐ ܕܚܒܪܗ ܢܓܕܗ : ܘܠܒܫ ܙܝܢܐ ܕܫܪܪܐ . ‏ ‏ܘܐܝܬ
IsaacAnt:memHom ܕܐܘܕܝ : ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܒܚܛܗܘܗܝ̈ ܀ ܢܦܫܐ ܕܪܓܙܬ ܡܢ ܢܘܗܪܐ : ܡܛܠ ܀ ܐܦ ܫܘܐ ܗܘܐ ܠܫܘܒܩܢܐ : ܗܢܐ ܕܗܠܝܢ ܡܠܠ ܗܘܐ . ‏ ‏ܘܕܢܐܪܒ
IsaacAnt:memHom ܡܡܘܢ ܥܘܠܐ : ܬܣܝܡ ܢܟܝܢܐ ܒܟܬܒܐ ܀ ܦܪܘܫܐ ܠܗܘ ܗܘ ܪܗܛ : ܡܛܠ ܀ ܠܐ ܬܚܠܘܛ ܡܠܬ ܪܘܚܐ : ܘܐܢ ܛܥܝܬ ܠܐ ܬܗܡܐ ܠܗ̇ . ‏ ‏ܠܐ